110/2007 Sb.

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2007

o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy,
souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých
zákonů

Změna: 153/2010 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNY V SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

Zrušuje se Ministerstvo informatiky.

§ 2

(1) Působnost Ministerstva informatiky stanovená zvláštními zákony
přechází na Ministerstvo vnitra, včetně působnosti správce kapitoly
podle rozpočtových pravidel, s výjimkou působnosti ve věcech
elektronických komunikací a poštovních služeb, která přechází na
Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných
dražeb, která přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj.

(2) Funkce zřizovatele příspěvkové organizace Testcom – Technický a
zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha přechází na Ministerstvo
průmyslu a obchodu.

§ 3

(1) Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž bylo do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit Ministerstvo informatiky,
jakož i výkon práv a povinností z pracovněprávních a jiných právních
vztahů přecházejí v rozsahu vyplývajícím z § 2 z Ministerstva
informatiky na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a
Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostředky z mimorozpočtových účtů
Ministerstva informatiky přecházejí na obdobné účty Ministerstva vnitra
a Ministerstva průmyslu a obchodu; členění prostředků rezervního fondu
a jejich účelové určení zůstává zachováno.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců,
jejichž pracovní poměr k Ministerstvu informatiky skončil přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává Ministerstvo vnitra.

§ 4

Přechodná ustanovení

(1) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nebyla pravomocně
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí
Ministerstvo vnitra.

(2) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí
Ministerstvo pro místní rozvoj.

(3) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti
přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(4) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti
přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo pro místní rozvoj,
která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí Ministerstvo pro místní rozvoj.

(5) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
jejich předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti
přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo vnitra, která nebyla
pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí
Ministerstvo vnitra.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky

§ 5

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona
č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona
č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb.,
zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb.,
zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb.,
zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní
rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb.,
zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb.,
zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb.,
zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb.,
zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb.,
zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb.,
zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb.,
zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb.,
zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.154/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.,
zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb.,
zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb.,
zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb.,
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 267/2006
Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci bodu 14 čárka nahrazuje tečkou a bod 15 se
zrušuje.

2. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena n) a o), která znějí:

„n) oblast elektronického podpisu,

o) oblast informačních systémů veřejné správy.“.

3. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a
komunikační technologie.“.

4. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno g), které zní:

„g) elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí
svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu.“.

5. § 18 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

§ 6

V příloze k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), se text
—————————————————————
„Ministerstvo informačních a komunikačních technologií,
informatiky poštovních služeb“
—————————————————————

nahrazuje textem

—————————————————————
„Ministerstvo elektronických komunikací a poštovních
průmyslu a obchodu služeb
—————————————————————
Ministerstvo informačních a komunikačních technologií
vnitra s výjimkou elektronických
komunikací“.
—————————————————————

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

§ 7

V § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se slovo „informatiky“
nahrazuje slovem „vnitra“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

§ 8

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 1 se slova „Ministerstvo informatiky“ nahrazují slovem
„ministerstvo“.

2. V § 62 odst. 2 se slovo „informatiky“ zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o poštovních službách

§ 9

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se
mění takto:

1. V § 35 odst. 1 větě první a druhé se slovo „informatiky“ nahrazuje
slovy „průmyslu a obchodu“.

2. V § 36 se slovo „informatiky“ nahrazuje slovy „průmyslu a obchodu“.

3. V § 38 odst. 1 se slovo „informatiky“ nahrazuje slovy „průmyslu a
obchodu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státním podniku

§ 10

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002
Sb., zákona č. 202/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
83/2003 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova “ , pokud zákon
nestanoví jinak“.

2. § 22 zní:

㤠22

Funkci zakladatele Česká pošta, s. p. vykonává Ministerstvo vnitra“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

§ 11

V § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění zákona č. 440/2004 Sb., se slovo „informatiky“ nahrazuje slovem
„vnitra“.

ČÁST DEVÁTÁ

§ 12

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

§ 13

V § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a
zákona č. 392/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 14

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona
č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. v) se slovo „informatiky“ nahrazuje slovem „vnitra“.

2. V § 4 v nadpisu se slovo „informatiky“ nahrazuje slovem „vnitra“.

3. V § 12 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a
doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) seznam úřadů podle § 9 odst. 3.“.

4. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
1.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

§ 15

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 1 se slovo „informatiky“ nahrazuje slovy „průmyslu a
obchodu“.

2. V § 107 odst. 2 a 6 se slovo „informatiky“ nahrazuje slovy „průmyslu
a obchodu“.

3. V § 109 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnanci zařazení do Ministerstva nebo Úřadu, vedoucí
organizačního útvaru, který pracuje pro ministra průmyslu a obchodu,
poradci a zaměstnanci, kteří vykonávají další jinak označené činnosti
pro ministra průmyslu a obchodu, a náměstci ministra průmyslu a obchodu
nesmějí podnikat v oblasti elektronických komunikací, přijímat účast ve
statutárních, řídících a kontrolních orgánech podnikatelů
vykonávajících činnosti v působnosti tohoto zákona, vykonávat
poradenskou anebo jinou odbornou pomoc ve věcech elektronických
komunikací nebo jinak působit ve prospěch takových podnikatelů.“.

4. V § 150 odst. 2 a 3 se slovo „informatiky“ zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

§ 16

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění takto:

1. V § 149 odst. 2 větě třetí se slova „Ministerstvem informatiky“
nahrazují slovy „Ministerstvem vnitra“.

2. V § 149 odst. 2 poslední větě se slova „Ministerstvo informatiky“
nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra“.

3. § 150 včetně nadpisu zní:

㤠150

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

a) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti atestací,

b) vydává Věstník, v němž uveřejňuje udělení atestů a další dokumenty
vztahující se k elektronickým nástrojům; vydávání Věstníku zabezpečuje
prostřednictvím portálu veřejné správy.“.

4. V § 159 odst. 3 a 5 se slovo „informatiky“ nahrazuje slovem
„vnitra“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě
ústředních orgánů státní správy

§ 17

V zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v
soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, se část
první zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.