159/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. května 2000,

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

Změna: 254/2008 Sb.

Změna: 278/2009 Sb.

Změna: 281/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena

Čl.I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena

Čl.II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl.III

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb. a zákona č.
155/2000 Sb., se mění takto:

V § 14 odst. 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 50a) zní:

„h) příslušné organizační složce Ministerstva financí^50a) na její
žádost seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů
jednotlivých osob samostatně výdělečně činných, které osoba samostatně
výdělečně činná uvedla v přehledu podle zvláštního zákona;^48) u malých
organizací též počet jejich zaměstnanců.

50a) § 4 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna devizového zákona

Čl.IV

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, se mění takto:

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 se slova „§ 5 odst. 3 a“ zrušují.

2. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

3. V § 5 odst. 2 se slova „anebo celního úřadu“ zrušují.

4. V § 5 odst. 3 se slova „a celní úřady“ zrušují, slovo „povinny“ se
nahrazuje slovem „povinna“ a číslice „3“ se nahrazuje číslicí „2“.

5. V § 5 odst. 4 se slova „a celní úřady“ zrušují a slovo „povinny“ se
nahrazuje slovem „povinna“.

6. V § 20 odst. 3 se slova „a plnění oznamovací povinnosti podle § 5
odst. 2“ zrušují.

7. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Osoby odesílající do zahraničí poštovní nebo jiné zásilky
obsahující bankovky a mince, k jejichž vývozu je třeba devizové
povolení, jsou povinny takovou zásilku předložit celnímu úřadu ke
kontrole.“.

8. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Zjistí-li celní úřad, že tuzemec nebo cizozemec porušil devizové
předpisy při dovozu nebo vývozu, uloží mu pokutu až do výše 100 % z
částky dovážených nebo vyvážených bankovek a mincí v případě dovozu
nebo vývozu bankovek a mincí bez devizového povolení nebo jiného
dokladu podle § 18 odst. 2 a 5.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl.V

V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

„e) činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle
zvláštního právního předpisu.^12a)

12a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena

Čl.VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl.VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.