167/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony

Změna: 256/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

„a) výběr a evidenci archiválií,“.

2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní
zpracování, uložení a zpřístupnění,“.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).

3. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; za dokument
vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl
původci doručen nebo jinak předán“.

4. V § 2 písm. h) se slova „činností určité fyzické nebo právnické
osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku“
nahrazují slovy „z činnosti původce“.

5. V § 2 písm. k) se slovo „inventarizace“ nahrazuje slovem „popis“.

6. V § 3 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

7. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „podnikatelé zapsaní v obchodním
rejstříku“ nahrazují slovy „obchodní společnosti a družstva s výjimkou
bytových družstev“.

8. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

„c) notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto
zákonu,“.

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále
právní nástupci veřejnoprávních a soukromoprávních původců, jde-li o
dokumenty, ke kterým měli tuto povinnost již tito původci.

(4) V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí
rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich
obsahu a čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto
dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících
existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby
provedení výběru archiválií.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

10. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

11. V § 8 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

12. V § 8 odst. 3 se za slova „řízení se“ vkládá slovo „dále“ a slova
„při zániku“ se nahrazují slovy „před zánikem“.

13. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ;
jsou-li do výběru archiválií ve skartačním řízení zařazeny rovněž
dokumenty vzniklé z činnosti původce, jehož je zpracovatel skartačního
návrhu právním nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s označením tohoto
původce v seznamu samostatně“.

14. V § 9 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno c) se zrušuje.

15. V § 10 odst. 1 se slovo „vyhotoví“ zrušuje a za slovo „archiv“ se
vkládají slova „určí, do čí péče budou dokumenty vybrané jako
archiválie náležet, a vyhotoví“.

16. V § 10 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

17. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) označení archivu určeného podle odstavce 1,“.

18. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ;
soupis se nepořizuje, lze-li využít seznamu dokumentů navržených ke
skartačnímu řízení podle § 9 odst. 1 písm. b)“.

19. V § 10 odst. 4 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.

20. V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) České republiky, které připadlo vlastnictví k nim odúmrtí,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

21. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Výběr archiválií mimo skartační řízení prováděný podle odstavce 1
písm. a) a c) se zahajuje na žádost původce nebo vlastníka dokumentů.
Na základě žádosti dohodne původce nebo vlastník dokumentů s příslušným
archivem termíny, v nichž bude výběr archiválií mimo skartační řízení
proveden; v případě zrušení původce, jeho vstupu do likvidace nebo při
prohlášení konkurzu na původce požádá původce o výběr archiválií mimo
skartační řízení neprodleně. Příslušný archiv si před provedením výběru
archiválií mimo skartační řízení může od původce nebo vlastníka
dokumentů vyžádat seznam dokumentů navržených pro výběr archiválií s
uvedením doby jejich vzniku. Jsou-li do výběru archiválií mimo
skartační řízení zařazeny rovněž dokumenty vzniklé z činnosti původce,
jehož je zpracovatel skartačního návrhu, který je původcem podle
odstavce 1 písm. a), právním nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s
označením původce v seznamu samostatně; obdobně se postupuje, jsou-li
do výběru archiválií zařazovány dokumenty podle odstavce 1 písm. c).“.

22. V § 11 odst. 3 se za slovy „písm. b)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a
za slovo „d)“ se vkládají slova „a e)“.

23. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ustanovením věty první
nejsou dotčeny povinnosti kulturně vědeckých institucí podle § 3,
jedná-li se o dokumenty vzniklé z jejich činnosti.“.

24. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Po ukončení výběru archiválií mimo skartační řízení vyhotoví
příslušný archiv protokol o provedeném výběru archiválií mimo skartační
řízení a určí, do čí péče budou dokumenty vybrané jako archiválie
náležet. Byl-li výběr archiválií mimo skartační řízení proveden na
žádost vlastníka dokumentu vybraného jako archiválie, lze tento
dokument svěřit do péče archivu pouze se souhlasem tohoto vlastníka a
na základě jeho přivolení s určením, do čí péče bude dokument náležet.

(2) Ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a b) se na obsah protokolu podle
odstavce 1 použije obdobně.“.

25. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 13 odst. 1 se slova „do skartačního řízení zařadit“ nahrazují
slovy „k výběru archiválií předložit“.

27. V § 13 odst. 2 se slova „předložit dokumenty k výběru archiválií ve
skartačním řízení nebo mimo skartační řízení jen s předchozím souhlasem
osoby, které ochrana tajemství svědčí“ nahrazují slovy „k výběru
archiválií předložit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u
ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést jen se souhlasem
původce“.

28. V § 13 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Byl-li dokument vybrán
jako archiválie, původce jej po výběru archiválií opatří doložkou, v
níž uvede druh tajemství v dokumentu obsažený.“.

29. V § 13 odst. 4 se slova „ve skartačním řízení a při výběru
archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

30. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) Původce, který nevykonává spisovou službu v elektronické podobě v
elektronických systémech spisové služby, převede dokument v digitální
podobě určený k výběru archiválií mimo skartační řízení do výstupního
datového formátu stanoveného prováděcím právním předpisem a opatří ho
metadaty stanovenými prováděcím právním předpisem podle § 19 písm. g),
a to nejpozději při přípravě výběru archiválií mimo skartační řízení.
Pokud dokument nelze převést do stanoveného datového formátu a opatřit
ho metadaty, a to ani ve spolupráci s příslušným archivem, dokument
jeho původce převede do analogové podoby.“.

31. V § 13 odst. 6 se za slovo „výběru“ vkládá slovo „archiválií“ a
slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení“ se zrušují.

32. V § 15 odst. 1 se slova „k trvalému uložení v“ nahrazují slovy „a
určené do péče“.

33. V § 15 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jehož
součástí je soupis předávaných dokumentů; u každého dokumentu v
digitální podobě se uvedou údaje nutné pro jeho vyhledávání“.

34. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Prováděcí právní
předpis stanoví náležitosti soupisu předávaných dokumentů v digitální
podobě.“.

35. V § 15 odst. 2 se slova „se ukládají do“ nahrazují slovy „náležejí
do péče“ a slova „se ukládají v této instituci“ se nahrazují slovy
„náležejí do péče této instituce“.

36. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Archiválie v digitální podobě náležející do péče Národního
archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státních oblastních archivů
se ukládají v Národním archivu. Archiválie v digitální podobě
náležející do péče ostatních archivů se v těchto archivech ukládají,
je-li jejich zřizovatelům uděleno oprávnění k ukládání archiválií v
digitální podobě. Není-li zřizovatel archivu držitelem oprávnění k
ukládání archiválií v digitální podobě, archiválie v digitální podobě
náležející do jeho péče se na základě písemné dohody zřizovatelů
archivů uloží v Národním archivu nebo v archivu, jehož zřizovateli je
uděleno oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě (dále jen
„digitální archiv“). Neuzavře-li zřizovatel archivu dohodu o uložení
archiválií, archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče se
uloží v Národním archivu. Příslušnost archivu, do jehož péče archiválie
v digitální podobě náleží, není jejím uložením v Národním archivu nebo
v digitálním archivu dotčena.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

37. V § 15 odst. 4 se slova „ve skartačním řízení nebo mimo skartační
řízení“ a slova „nebo zrušení“ zrušují.

38. V § 16 odst. 3 se slovo „správě“ nahrazuje slovem „péči“.

39. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pokud je jako
archiválie vybrán dokument v digitální podobě, jako archiválie se
eviduje a v Národním archivu nebo v digitálním archivu se ukládá jeho
replika; replikou se pro účely péče o archiválii v digitální podobě
rozumí řetězec znaků totožný s dokumentem v digitální podobě, z něhož
byl vytvořen.“.

40. V § 16 odst. 4 se slova „uložené mimo archivy a kulturně vědecké
instituce“ nahrazují slovy „ , která nenáleží do péče archivů nebo
kulturně vědeckých institucí,“.

41. V § 16 odst. 5 se slova „uloženého v archivech a kulturně vědeckých
institucích“ nahrazují slovy „náležejícího do péče archivů nebo
kulturně vědeckých institucí“.

42. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo rozhodne na návrh zřizovatele archivu o vyřazení z
evidencí Národního archivního dědictví

a) archivního fondu nebo archivní sbírky z důvodu přehodnocení jejich
významu,

b) archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu zničení;
v případě archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie v digitální
podobě se za zničení považuje rovněž narušení jejich obsahu, ztráta
jejich čitelnosti nebo ztráta metadat nezbytných pro nakládání s
archivním fondem, archivní sbírkou nebo archiválií v digitální podobě,

c) archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie z důvodu vydání do
zahraničí.“.

43. V § 17 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno e), které zní:

„e) velikost vyřazovaného archivního fondu, archivní sbírky nebo
archiválie v bytech, navrhuje-li se vyřadit archivní fond, archivní
sbírku nebo archiválii v digitální podobě.“.

44. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) údaje o tom, kdo o archiválii, archivní sbírku, archivní soubor
nebo jejich ucelenou část pečuje a kde je uložena.“.

45. § 18a zní:

㤠18a

(1) V případě zániku veřejného archivu určí ministerstvo archiv, do
jehož péče budou archiválie náležet; určení archivu předchází zániku
veřejného archivu. Archiválie mohou být svěřeny do péče Národního
archivu nebo státního oblastního archivu.

(2) Ministerstvo rozhodne na návrh zřizovatele soukromého archivu o
převedení archiválie do péče jiného archivu. Navrhuje-li se převedení
archiválie do péče jiného archivu než Národního archivu nebo státního
oblastního archivu, ministerstvo může návrhu vyhovět, souhlasí-li tento
archiv.“.

46. Za § 18a se vkládají nové § 18b a 18c, které včetně nadpisů znějí:

㤠18b

Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě

(1) Archiválie v digitální podobě, které jsou uloženy v Národním
archivu, jsou zpřístupňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup
prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě,
jehož správcem je Národní archiv (dále jen „národní portál“).

(2) Archiválie v digitální podobě, které jsou uloženy v digitálním
archivu, s výjimkou bezpečnostního archivu, jsou zpřístupňovány
způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím portálu pro
zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož správcem je digitální
archiv.

(3) Národní portál je informačním systémem veřejné správy.

(4) Prostřednictvím národního portálu je způsobem umožňujícím dálkový
přístup zajišťován

a) výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

b) vedení a zpřístupňování evidence Národního archivního dědictví,

c) příjem metadat popisů původců,

d) příjem metadat popisů archivů a kulturně vědeckých institucí,

e) příjem a prezentace archivních pomůcek v digitální podobě,

f) přístup k archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální
podobě vzniklým jako digitální reprodukce z archiválií v analogové
podobě.

(5) Prostřednictvím portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální
podobě jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup zajišťovány

a) výběr a příjem archiválií v digitální podobě a jejich metadat,

b) přístup k archiváliím v digitální podobě a dokumentům v digitální
podobě vzniklým jako digitální reprodukce z archiválií v analogové
podobě.

§ 18c

Správa metadat archiválií

(1) Národní archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie v
digitální podobě náleží, vytváří, spravuje a zpřístupňuje
prostřednictvím národního portálu skupiny metadat obsahujících

a) základní identifikaci archiválie,

b) popis archiválie,

c) evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu
oprávnění.

(2) Digitální archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie
v digitální podobě náleží, vytváří, spravuje a s výjimkou
bezpečnostního archivu též zpřístupňuje prostřednictvím jím
provozovaného portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě
skupiny metadat obsahujících

a) základní identifikaci archiválie,

b) popis archiválie,

c) evidenci subjektů oprávněných k přístupu k archiválii včetně rozsahu
oprávnění.

(3) Archiv, s výjimkou bezpečnostního archivu, ve spolupráci s Národním
archivem vytváří, spravuje a prostřednictvím národního portálu
zpřístupňuje

a) evidenci Národního archivního dědictví,

b) popis a evidenci původců,

c) popis a evidenci archivu a kulturně vědeckých institucí.

(4) Digitální archiv s výjimkou bezpečnostního archivu zpřístupňuje i
skupiny metadat podle odstavce 3 prostřednictvím portálu pro
zpřístupnění archiválií v digitální podobě, jehož je správcem, a to
prostřednictvím funkčního vyhledavače s odkazem na národní portál.

(5) Národní archiv a digitální archiv ukládají spisové a skartační
plány.

(6) Ukládá-li Národní archiv nebo digitální archiv archiválii v
digitální podobě náležející do péče jiného archivu, zpřístupňuje tomuto
archivu způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o

a) změně metadat, datových formátů a velikosti archiválie v bytech,

b) narušení obsahu archiválie, ztrátě její čitelnosti nebo ztrátě
metadat nezbytných pro nakládání s archiválií v rozsahu umožňujícím
příslušnému archivu posouzení, zda jsou splněny skutečnosti pro podání
žádosti k zahájení řízení o vyřazení archiválie z evidence Národního
archivního dědictví podle § 17 odst. 2.“.

47. V § 19 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena f) a g), která znějí:

„f) podrobnosti vytváření, správy a zpřístupňování metadat archiválií,

g) rozsah metadat dokumentů v digitální podobě vybraných jako
archiválie mimo skartační řízení u původců, kteří nevykonávají spisovou
službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové
služby.“.

48. V části první hlavě II nadpis dílu 2 zní:

„Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo národní
kulturní památku“.

49. § 20 se zrušuje.

50. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „kde jsou archiválie uloženy“
nahrazují slovy „do jejichž péče archiválie, archivní sbírka, archivní
fond nebo jejich ucelená část náleží“.

51. V § 21 odst. 3 písm. d) se slovo „stav“ nahrazuje slovy „popis
stavu“ a slova „bezpečnostní kopie“ se nahrazují slovy „kopie, které
svými vlastnostmi a způsobem zpracování zaručují nejvýše možnou
dosažitelnou obsahovou a materiálovou stálost pro potřeby jejich
dlouhodobého uložení (dále jen „bezpečnostní kopie“),“.

52. V § 21 odst. 3 písm. e) se za slovo „archivu“ vkládají slova „nebo
kulturně vědecké instituce“.

53. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

㤠22a

Prováděcí právní předpis stanoví způsob označování archiválií, které
byly prohlášeny za archivní kulturní památku nebo národní kulturní
památku.“.

54. V § 24 odst. 2 a 4 se slova „který nemá archiválii uloženu ve
veřejném archivu“ nahrazují slovy „která nenáleží do péče veřejného
archivu“.

55. V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „o archiválii pečovat“ nahrazují
slovy „pečovat o archiválii v analogové podobě“.

56. V § 25 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vytvořit z dokumentu v digitální podobě vybraného jako archiválie
jeho repliku v datovém formátu stanoveném prováděcím právním přepisem a
předat ji neprodleně po provedeném výběru archiválií Národnímu archivu
nebo digitálnímu archivu k uložení,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

57. V § 25 odst. 2, § 73 odst. 5 a v § 74 odst. 4 se za slovo
„archiválie“ vkládají slova „v analogové podobě“.

58. V § 26 odst. 1 se slova „§ 25, 27, 29, 30 a 32“ nahrazují slovy „§
25 odst. 1 písm. a) a c), § 25 odst. 2, § 27, 29, 30 a 32“.

59. § 27 zní:

㤠27

(1) Na žádost vlastníka nebo držitele archiválie, který není schopen
zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni a jehož archiválie
nenáleží do péče archivu, Národní archiv nebo příslušný státní oblastní
archiv

a) poskytne vlastníkovi nebo držiteli archiválie bezplatnou odbornou
pomoc, nebo

b) převezme archiválii na dobu určitou do své péče.

(2) Pominou-li důvody, pro které byla archiválie převzata do jeho péče,
Národní archiv nebo státní oblastní archiv archiválii vlastníkovi nebo
jejímu držiteli na základě jeho žádosti neprodleně vydá.“.

60. V § 28 odst. 4 se číslo „90“ nahrazuje číslem „180“.

61. V § 30 odst. 3 se slova „ve kterých jsou archivní kulturní památky
nebo národní kulturní památky uloženy“ nahrazují slovy „do jejichž péče
archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky náleží“.

62. V § 30 odst. 4 se slova „které nejsou uloženy v archivech nebo
kulturně vědeckých institucích“ nahrazují slovy „které nenáleží do péče
archivu nebo kulturně vědecké instituce“.

63. V § 31 odst. 1 a 3 se slova „který nemá archivní kulturní památku
nebo národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují
slovy „která nenáleží do péče veřejného archivu“.

64. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nemá archivní
kulturní památku nebo národní kulturní památku uloženu ve veřejném
archivu“ nahrazují slovy „jehož archivní kulturní památka nebo národní
kulturní památka nenáleží do péče veřejného archivu“.

65. V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) svěří archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku na
dobu určitou do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek
nebo státního oblastního archivu, nejdéle však na dobu 1 roku.“.

66. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

67. V § 32 odst. 2 se slova „a nemá archivní kulturní památku nebo
národní kulturní památku uloženu ve veřejném archivu“ nahrazují slovy „
, jeho archivní kulturní památka nebo národní kulturní památka není v
péči veřejného archivu“, slovo „uložení“ se nahrazuje slovem „svěření“
a za slova „na dobu určitou do“ se vkládá slovo „péče“.

68. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud vlastník nebo držitel archivní kulturní památky nebo národní
kulturní památky nebude schopen ani poté, kdy uplynula doba, po kterou
byla tato památka svěřena do péče Národního archivu, Archivu
bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu podle odstavce
2, zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni, může ministerstvo
rozhodnout o jejím ponechání v péči archivu, a to i z moci úřední.“.

69. V § 32 odst. 4 se slova „uložena v Národním archivu, Archivu
bezpečnostních složek nebo ve státním oblastním archivu“ nahrazují
slovy „svěřena do péče Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek
nebo státního oblastního archivu“.

70. V § 34 odst. 1 se slova „uložených v archivech“ nahrazují slovy
„náležejících do péče archivu“.

71. V § 34 odst. 3 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují
slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

72. V § 34 odst. 5 se slova „kde jsou trvale uloženy“ nahrazují slovy
„do jejichž péče náleží“.

73. V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Nahlížení do archiválií v digitální podobě se uskutečňuje
prostřednictvím národního portálu nebo portálů pro zpřístupnění
archiválií v digitální podobě.“.

74. V § 35 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , státního
občanství“.

75. V § 35 písmena c) a d) znějí:

„c) adresy místa pobytu fyzické osoby na území České republiky,
popřípadě bydliště v cizině, adresy, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d) čísla průkazu totožnosti,“.

76. V § 35 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena e) a
f) se zrušují.

77. V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Veřejné archivy jsou dále oprávněny zpracovávat údaje o obchodní
firmě, popřípadě názvu, adrese sídla právnické osoby, pro niž se
nahlížení uskutečňuje, jejím identifikačním čísle osoby, bylo-li
přiděleno, a tématu studia, jeho účelu a zaměření, v jehož rámci se
nahlížení uskutečňuje.

(3) Žádost o nahlížení se podává na badatelském listu. Žadatel o
nahlížení je povinen za účelem ověření jeho osobních údajů uvedených v
badatelském listu předložit na výzvu zaměstnance veřejného archivu
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona
rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresa místa pobytu na
území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, a z něhož je patrná
i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující jednoznačně ztotožnit
žadatele, který doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.“.

78. V § 36 písm. b) se slova „ , vzor žádosti o nahlížení“ zrušují.

79. V § 37 odst. 2 a 3 se za číslo „35“ vkládají slova „odst. 1“ a
slova „a e) a f)“ se zrušují.

80. V § 37 odstavec 11 zní:

„(11) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na archiválie vzniklé
před 1. lednem 1990 z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech
stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i
mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a
společenských organizací a politických stran sdružených v Národní
frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy
na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938
až 1945, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení
do nich veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako
dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie^15).“.

81. V § 37 odst. 12 a 13, § 46 odst. 1 písm. e), § 49 odst. 1 písm. f)
a v § 50 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

82. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „11 a 12“.

83. V § 38 odst. 5 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou,
písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

84. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

(1) Za účelem vyrozumění žadatele podle § 38 odst. 3 nebo nahlížení do
archiválií podle § 38 odst. 4 může archiv požádat příslušný správní
úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby o zprostředkování
údajů o žadateli z agendového informačního systému evidence obyvatel, a
to v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum, místo a okres narození; narodila-li se osoba v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodila,

c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

(2) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou
na základě žádosti archivu podle odstavce 1 nebo k výkonu působnosti
podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o osobě, a to

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

c) datum narození,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí osoby mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za
mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na
jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

d) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož
území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, nebo den, který osoba prohlášená za mrtvého nepřežila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít jen takové
údaje, které jsou pro vyrozumění osoby nezbytné.

(8) Žádosti o výdej údajů z agendového informačního systému evidence
obyvatel a o výdej údajů z agendového informačního systému cizinců
mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

85. V § 39 odst. 3 se slova „jsou uloženy v archivech“ nahrazují slovy
„náleží do péče archivů“ a slova „Příslušný archiv, popřípadě jeho
zřizovatel,“ se nahrazují slovy „Zřizovatel archivu“.

86. V § 40 odst. 1 se slova „kde jsou archiválie uloženy“ nahrazují
slovy „do jehož péče archiválie náleží“.

87. V § 40 odst. 1 až 3 se slova „výpisu, opisu nebo kopie archiválií“
nahrazují slovy „výpisu, opisu anebo kopie archiválie v analogové
podobě nebo repliky archiválie v digitální podobě“.

88. V § 40 odst. 2 se slova „výpis, opis nebo kopii archiválie“
nahrazují slovy „výpis, opis anebo kopii archiválie v analogové podobě
nebo repliku archiválie v digitální podobě“.

89. V § 40 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Archiv na žádost potvrdí shodu jím pořízené kopie archiválie v
analogové podobě s archiválií v analogové podobě uložené v archivu,
anebo v případě digitálního archivu nebo Národního archivu shodu jím
pořízené repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální
podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženými v
digitálním archivu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

90. V § 40 odstavec 5 zní:

„(5) Archiv je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením
výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s
pořízením repliky archiválie v digitální podobě, spojených s vyhledáním
archiválií a jejich dalším zpracováním, nebo s pořízením rešerše z
archiválií. Výši úhrady nákladů spojených s jím poskytovanými službami
zveřejní archiv v ceníku služeb.“.

91. V § 40 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Veřejný archiv není oprávněn požadovat úhradu nákladů, pokud
pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo
pořízení repliky archiválie v digitální podobě, vyhledání archiválií a
jejich další zpracování nebo pořízení rešerše z archiválií činí pro

a) státní orgán,

b) právnickou nebo fyzickou osobu, které byla svěřena působnost v
oblasti veřejné správy, a to v souvislosti s výkonem této působnosti,

c) původce nebo vlastníka archiválie uložené ve veřejném archivu, a to
v případě provedení těchto úkonů vůči této archiválii nebo v
souvislosti s ní,

d) dárce archiválie uložené ve veřejném archivu, a to v případě
provedení těchto úkonů vůči této archiválii nebo v souvislosti s ní.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví maximální výši úhrady nákladů
služeb uvedených v odstavcích 1 a 4, kterou je oprávněn požadovat
veřejný archiv, a podmínky, za kterých je možné od úhrady služeb
poskytovaných archivem upustit.“.

92. V § 41 se slova „uložených mimo archivy“ nahrazují slovy „ , které
nenáleží do péče archivů,“ slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „ , anebo“
a za slovo „kopie“ se vkládají slova „archiválií v analogové podobě
nebo repliky archiválií v digitální podobě“.

93. V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

„(2) Nahlížení do archiválií náležejících do péče veřejných archivů, s
výjimkou audiovizuálních archiválií náležejících do péče Národního
filmového archivu, a přístup do prostor veřejných archivů určených k
nahlížení do archiválií jsou bezplatné.“.

94. V § 44 písm. q) se slova „ukládat archiválie do“ nahrazují slovy
„svěřit archiválie do péče“.

95. V § 44 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až v) se označují jako písmena r) až u).

96. V § 46 odst. 1 písm. a) se za slova „státu s celostátní působností“
vkládá čárka a za slova „organizačními složkami státu“ se vkládají
slova „ , veřejných výzkumných institucí zřízených těmito organizačními
složkami státu“.

97. V § 46 odst. 1 písm. e) a h) se slova „ve skartačním řízení nebo
mimo skartační řízení“ zrušují.

98. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „nebo kopií archiválií uložených v
Národním archivu nebo v soukromých archivech“ nahrazují slovy „anebo
kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální
podobě náležejících do jeho péče nebo do péče soukromých archivů“.

99. V § 46 odst. 1 písm. i) a v § 49 odst. 2 písm. e) se slova
„uložených archiváliích dokumenty“ nahrazují slovy „archiváliích
náležejících do jeho péče archiválie“ a slova „a kopie a ověřuje je“ se
nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

100. V § 46 odst. 1 písm. j), § 49 odst. 1 písm. n) a v § 57 písm. b)
se slova „uložených archiválií“ nahrazují slovy „archiválií
náležejících do jeho péče“.

101. V § 46 odst. 1 písm. l) a v § 49 odst. 1 písm. p) se slova „nejsou
uloženy v archivech“ nahrazují slovy „nenáleží do péče archivů“.

102. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „archivní“ zrušuje
a za slovo „péče“ se vkládají slova „o archiválie“.

103. V § 46 odst. 2 písm. d), § 49 odst. 2 písm. h), § 52 písm. l), §
55 odst. 1 písm. g) a v § 57 písm. f) se slova „u něj uloženy“
nahrazují slovy „mu svěřeny do péče“.

104. V § 46 odstavec 3 zní:

„(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě

a) ukládá archiválie v digitální podobě náležející do jeho péče a
archiválie v digitální podobě náležející do péče Archivu bezpečnostních
složek, státních oblastních archivů a archivů, které nejsou digitálními
archivy a neukládají archiválie v digitální podobě na základě písemné
dohody v jiném digitálním archivu; nejde-li o archiválie v digitální
podobě náležející do jeho péče, Národní archiv u uložených archiválií v
digitální podobě pouze zajišťuje zachování neporušitelnosti jejich
obsahu a čitelnos
ti,

b) spravuje národní portál,

c) plní pro archivy metodickou a poradenskou funkci v oblasti
předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě a v oblasti
digitalizace archiválií v analogové podobě,

d) provádí vědeckou a výzkumnou činnost na úseku životního cyklu
dokumentů v digitální podobě,

e) poskytuje archivům údaje potřebné pro evidenci archiválií v
digitální podobě a služby pro shromažďování a zpřístupňování popisů
archiválií v digitální podobě a replik archiválií v digitální podobě,

f) vydává závazné stanovisko k žádosti o udělení oprávnění k ukládání
archiválií v digitální podobě.“.

105. V § 48 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

106. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo
které náleží do působnosti Národního archivu“.

107. V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „podnikatelů zapsaných v
obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „obchodních společností a
družstev, s výjimkou bytových družstev“.

108. V § 49 odst. 1 písm. e) se za slova „s výjimkou zaměstnanců“
vkládají slova „uvedených v § 44 písm. e),“.

109. V § 49 odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo
skartační řízení“ zrušují.

110. V § 49 odst. 1 písm. i) se slova „uložení ohrožených archiválií“
nahrazují slovy „svěření ohrožených archiválií do péče archivu“.

111. V § 49 odst. 1 písm. j) se slova „nebo kopií archiválií u něj
uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo
replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

112. V § 49 odst. 1 písm. k) se slova „nebo kopií archiválií uložených
ve specializovaných archivech“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v
analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících
do péče specializovaných archivů“.

113. V § 49 odst. 1 písm. l) se slova „nebo kopií archiválií v
archivech územních samosprávných celků a v soukromých archivech“
nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo replik
archiválií v digitální podobě náležejících do péče archivů územních
samosprávných celků nebo soukromých archivů“.

114. V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ;
péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje zachování
neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

115. V § 50 písm. c) se slova „uložených ve specializovaných nebo
bezpečnostních archivech“ nahrazují slovy „náležejících do péče
specializovaných archivů nebo bezpečnostních archivů“.

116. V § 51 odst. 2 se slova „Ve specializovaném archivu se ukládají“
nahrazují slovy „Do péče specializovaného archivu náleží“.

117. V § 52 písmeno c) zní:

„c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení z dokumentů
nabídnutých zřizovateli darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů
vlastníků, kteří o to požádají, a s výjimkou Národního filmového
archivu též výběr archiválií mimo skartační řízení u původců uvedených
v písmenu a),“.

118. V § 52 písm. e), § 53 odst. 5 a v § 55 odst. 1 písm. d) se slovo
„archiválie“ nahrazuje slovy „v archiváliích náležejících do jeho péče
archiválie“ a slova „a kopie“ se nahrazují slovy „ , kopie a repliky“.

119. V § 52 písm. f) se slova „uložených v těchto archivech“ nahrazují
slovy „náležejících do jeho péče“.

120. V § 52 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; není-li
současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě
nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

121. V § 52 písm. h) se slova „u něj uložené“ nahrazují slovy
„náležející do jeho péče“.

122. V § 53 odst. 2 písm. b) a v § 53 odst. 3 písm. b) se slova „v něm
uložené“ nahrazují slovy „náležející do jeho péče“.

123. V § 53 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V případech zrušení
stupně utajení u archiválií náležejících do péče bezpečnostních archivů
převede bezpečnostní archiv, s výjimkou bezpečnostních archivů
zřízených bezpečnostním sborem nebo zpravodajskou službou České
republiky, tyto archiválie do péče specializovaného archivu svého
zřizovatele, pokud je zřízen, jinak do péče Národního archivu.“.

124. V § 55 odst. 1 písm. b) se slova „u něj uložených“ nahrazují slovy
„náležejících do jeho péče“.

125. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ;
není-li současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální
podobě nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a
čitelnosti“.

126. V § 57 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; není-li
současně digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě
nezahrnuje zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

127. V § 57 písm. e) se slova „ , a o archiválie osob, které je prodaly
nebo darovaly jeho zřizovateli“ nahrazují slovy „ ; není-li současně
digitálním archivem, péče o archiválie v digitální podobě nezahrnuje
zachování neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti“.

128. V § 58 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o akreditaci archivu musí kromě obecných náležitostí podání
podle správního řádu obsahovat

a) název a adresu sídla archivu,

b) postavení archivu v organizační struktuře zřizovatele, je-li
zřizovatelem právnická osoba,

c) účel zřízení archivu,

d) kopie evidenčních listů Národního archivního dědictví s údaji o
archiváliích, o něž bude archiv pečovat,

e) spisový řád zřizovatele, je-li původcem uvedeným v § 63 odst. 1.“.

129. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 jsou rovněž doklady o splnění
podmínek stanovených pro archiv v § 61.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

130. V § 58 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Ministerstvo vydá
rozhodnutí o žádosti do 6 měsíců ode dne jejího podání.“.

131. V § 58 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) není z hlediska ochrany archiválií vznikajících z činnosti původce
podle § 51 odst. 1 nezbytné archiv zřídit, jde-li o specializovaný
archiv, nebo“.

132. V § 58 odst. 3 písm. d) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „d)“.

133. V § 58 odst. 5 se slova „(dále jen „zřizovatel“)“ zrušují.

134. V § 59 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 3 a § 32 odst. 3 až 5“
nahrazují slovy „§ 27 odst. 2 a § 32 odst. 2 až 4“.

135. V § 59 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a
to do 6 měsíců ode dne podání žádosti“.

136. V § 59 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

137. V § 59 odstavec 6 zní:

„(6) V případě odnětí akreditace určí ministerstvo archiv, do jehož
péče budou archiválie náležet. Archiválie mohou být svěřeny do péče
Národního archivu nebo státního oblastního archivu. V případě odnětí
akreditace zřizovateli soukromého archivu převezme péči o archiválie na
základě písemné dohody zřizovatelů archivů jiný archiv, pokud si
zřizovatel soukromého archivu, jemuž je akreditace odňata, archiválie
neponechá ve své péči. Zřizovatel archivu, jemuž byla akreditace
odňata, vyrozumí ministerstvo o uzavření dohody do 60 dnů ode dne, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí o odejmutí akreditace. Neobdrží-li
ministerstvo toto vyrozumění ve stanovené lhůtě, postupuje se podle
věty první a druhé obdobně. Náklady spojené s převozem archiválií do
archivu, který o ně bude nově pečovat nebo v němž budou nově uloženy,
nese jejich vlastník.“.

138. V § 60 odst. 1 se slova „nebo zrušení“ zrušují.

139. V § 60 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

140. V § 60 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení § 59 odst. 6 se v případě zániku akreditace použije
obdobně.“.

141. Za § 60 se vkládají nové § 60a až 60c, které včetně nadpisů znějí:

㤠60a

Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

(1) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
může podat pouze zřizovatel akreditovaného archivu, s výjimkou případů,
kdy tato žádost je součástí žádosti o akreditaci archivu podle § 58.

(2) Žádost o udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
musí kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

a) název a adresu sídla archivu a adresy míst staveb, ve kterých budou
umístěna úložiště archiválií v digitální podobě,

b) podklady pro rozhodnutí, zda archiv splňuje podmínky stanovené v §
61 odst. 2 a 4,

c) popis způsobu uložení archiválií v digitální podobě,

d) koncepci dlouhodobého uchovávání a ochrany dokumentů určených pro
předávání do digitálního archivu,

e) identifikaci ukládaných archiválií v digitální podobě,

f) seznam metadat týkajících se popisu archiválií v digitální podobě,
popisu a evidence archivních souborů a popisu původců,

g) návrh provozního řádu digitálního archivu,

h) potvrzení Národního archivu o úspěšném provedení zkušebního přesunu
archiválií v digitální podobě do Národního archivu.

(3) Ministerstvo si vyžádá závazné stanovisko Národního archivu k
náležitostem žádosti uvedeným v odstavci 2 písm. c) až h).

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o oprávnění k ukládání archiválií v
digitální podobě do 1 roku ode dne podání žádosti. Oprávnění k ukládání
archiválií v digitální podobě nelze udělit, jestliže závazné stanovisko
Národního archivu ke kterékoliv z náležitostí žádosti uvedených v
odstavci 2 písm. c) až h) je negativní.

(5) Zřizovatelům bezpečnostních archivů vzniká oprávnění k ukládání
archiválií v digitální podobě ze zákona udělením akreditace; ustanovení
o odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě se na tyto
archivy nepoužijí.

§ 60b

Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

(1) Zjistí-li ministerstvo, že zřizovatel archivu nedodržuje podmínky,
za nichž bylo oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
uděleno, uloží mu povinnost zjištěné nedostatky odstranit a stanoví
lhůtu, v níž musí být odstraněny. Tato lhůta nesmí být delší než 1 rok.

(2) Jestliže zřizovatel ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené
podle odstavce 1, ministerstvo oprávnění k ukládání archiválií v
digitální podobě odejme.

(3) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě ministerstvo
odejme, požádá-li o to zřizovatel archivu, a to do 6 měsíců ode dne
podání žádosti.

(4) V případě odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
se archiválie v digitální podobě uloží na základě písemné dohody
zřizovatele archivu, jemuž bylo oprávnění k ukládání archiválií v
digitální podobě odňato, a zřizovatele jiného digitálního archivu do
tohoto digitálního archivu. Zřizovatel archivu, jemuž bylo oprávnění k
ukládání archiválií v digitální podobě odňato, vyrozumí ministerstvo o
uzavření dohody do 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o
odejmutí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě.
Neobdrží-li ministerstvo toto vyrozumění ve stanovené lhůtě, rozhodne o
uložení archiválií v digitální podobě v Národním archivu.

(5) Působnost archivu, jehož zřizovateli bylo oprávnění k ukládání
archiválií v digitální podobě odňato, k péči o archiválie, které byly
uloženy v digitálním archivu nebo Národním archivu, není uložením v
těchto archivech dotčena. Zachování neporušitelnosti obsahu a
čitelnosti těchto archiválií zajišťuje digitální archiv nebo Národní
archiv.

§ 60c

Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě

(1) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě zaniká současně
s odnětím nebo zánikem akreditace.

(2) Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě nepřechází na
právního nástupce zřizovatele archivu.“.

142. V § 61 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) prostory pro ukládání archiválií byly zabezpečeny proti škodlivému
působení přírodních vlivů a jevů vyvolaných činností člověka, a to
zejména proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace,
nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení fyzikálních
jevů a proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k poškození nebo
zničení archiválií,“.

143. V § 61 odst. 2 písm. d) se slovo „umístění“ nahrazuje slovem
„ukládání“.

144. V § 61 odst. 2 písm. e) se slova „k uložení“ nahrazují slovy „pro
ukládání“.

145. V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno f), které zní:

„f) archiv, který je současně digitálním archivem, disponoval nejméně
dvěma plnohodnotnými úložišti archiválií v digitální podobě vzdálenými
od sebe vzdušnou čarou nejméně 50 km, umístěnými v lokalitách, které
svým geografickým charakterem vylučují současné nebo následné škodlivé
působení přírodních vlivů nebo jevů vyvolaných činností člověka
vedoucích k poškození nebo zničení archiválií anebo vyžadujících
provedení záchranných prací.“.

146. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova „zpracování archiválií“ za slovy
„příjem a“ nahrazují slovy „archivní zpracování“.

147. V § 62 odst. 1 se slova „v informačních systémech s možností
dálkového přístupu“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový
přístup“ a slova „předat je Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu
oblastnímu archivu i“ se nahrazují slovy „zveřejnit je způsobem
umožňujícím dálkový přístup“.

148. V § 62 odst. 2 písm. c) se za slova „výběru,“ vkládá slovo
„archivním“.

149. V § 63 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo
„i)“ se vkládají slova „a k)“.

150. V § 63 odst. 2 se slova „odst. 1 až 3 a 8,“ a slova „odst. 1 až 4“
zrušují, za slova „§ 65,“ se vkládají slova „§ 66,“ a za slova „§ 68
odst. 1“ se vkládají slova „až 3“.

151. V § 63 odstavec 3 zní:

„(3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až d), i), k)
a m), kraje a hlavní město Praha vykonávají spisovou službu v
elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby;
vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat
spisovou službu v listinné podobě nebo v elektronických systémech
spisové služby odpovídajících požadavkům podle odstavce 4.
Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. e), g), h), j) a l) a
obce vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických
systémech spisové služby nebo v listinné podobě.“.

152. V § 63 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 34 a 35 zní:

„(4) Pokud veřejnoprávní původci uvedení v odstavci 3 větě první,
jejichž zvláštní povaha působnosti umožňuje výkon spisové služby v
listinné podobě nebo v elektronické podobě v elektronických systémech
spisové služby, vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v
elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního
systému pro nakládání s utajovanými informacemi^34), musí tento
elektronický systém spisové služby splňovat požadavky stanovené
národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále jen
„národní standard“), s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje
splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s
utajovanými informacemi^35), nebo jejichž užití vylučuje zvláštní
povaha působnosti těchto původců; elektronické systémy spisové služby i
v těchto případech musí umožňovat plnění povinností původce podle § 65
odst. 5 a výběr archiválií.

34) § 34 zákona č. 412/2005 Sb.

Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních
systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými
informacemi a o certifikaci stínicích komor, ve znění pozdějších
předpisů.

35) § 46 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.“.

153. V § 64 odstavec 1 zní:

„(1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. V případě dokumentů v
digitální podobě určení původci zajistí jejich příjem alespoň v
datových formátech stanovených jako výstupní datové formáty nebo
formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze
dokumentů obsažených v datové zprávě. Pokud veřejnoprávní původci
umožní příjem dokumentů v digitální podobě také v dalších datových
formátech nebo pokud umožní příjem dokumentů v digitální podobě na
přenosných technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled na úřední
desce nebo, nezřizují-li úřední desku, na svých internetových
stránkách.“.

154. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem se v
den, kdy byly určenému původci doručeny nebo jím vytvořeny, opatří
jednoznačným identifikátorem. Jednoznačným identifikátorem se
neopatřují určenému původci doručené dokumenty obsahující chybný datový
formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na
výpočetní technice určeného původce, a dokumenty nepodléhající
evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu. Jednoznačný
identifikátor je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost.
Jednoznačný identifikátor musí být s dokumentem spojen. Strukturu a
podrobnosti vytváření a nakládání s jednoznačným identifikátorem
stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jak odstavce 3 až 9.

155. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

156. V § 65 odst. 5 se slova „převedení dokumentů v digitální podobě do
výstupního datového formátu a kontrola a doplnění údajů podle § 66 před
uložením do spisovny“ nahrazují slovy „kontrola a doplnění údajů podle
§ 66 odst. 3 před uložením do spisovny a převedení dokumentů v
digitální podobě do výstupního datového formátu a jejich opatření
metadaty podle národního standardu“.

157. V § 65 odst. 7 se slova „zaručeného elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický
podpis“), elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
(dále jen „elektronická značka“)“ nahrazují slovy „uznávaného
elektronického podpisu, uznávané elektronické značky“.

158. V § 65 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Veřejnoprávní původci vykonávající spisovou službu v elektronické
podobě v elektronickém systému spisové služby podle § 63 odst. 4 mohou
ve svých spisových řádech upravit používání zvláštních technologických
prostředků, kterými lze výlučně pro potřeby příslušného původce
nahradit uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku
nebo kvalifikované časové razítko; tyto zvláštní technologické
prostředky musí umožnit zjištění jakékoli následné změny dat v
dokumentu a jednoznačně ověřit identitu osoby, která je k němu
připojila. Ustanovení § 69a odst. 5 se na zvláštní technologické
prostředky použije obdobně.“.

159. Nadpis § 66 se zrušuje.

160. V § 66 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Určení původci
zasílají spisový a skartační plán příslušnému archivu bezodkladně po
jeho vydání nebo změně. Příslušný archiv spisový a skartační plán
uloží.“.

161. V § 66 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Počátek plynutí skartační lhůty stanoví spouštěcí událost, kterou
se rozumí vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu. Pokud určený původce
pro příslušný dokument nebo spis stanoví jinou skutečnost jako
spouštěcí událost, připojí ke skartační lhůtě uvedené ve spisovém a
skartačním plánu poznámku o této spouštěcí události.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

162. V § 66 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

„(5) Délka skartační lhůty dokumentu může být nejvýše 100 let,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak^36).

36) Například § 90 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

163. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Strukturu a podrobnosti zpracování spisového a skartačního plánu
stanoví prováděcí právní předpis.“.

164. V § 67 se slovo „dne“ nahrazuje slovy „časového údaje“ a za slova
„k příslušnému“ se vkládají slova „dokumentu nebo vloží do
příslušného“.

165. V § 68 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají slova „podle
spisového a skartačního plánu, a to“ a slova „1 až 3 a 8“ se nahrazují
číslem „3“.

166. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Určený původce
informuje před svým zánikem příslušný archiv o opatřeních, která v
souvislosti se zánikem učinil ve vztahu ke spisovně nebo správnímu
archivu.“.

167. V § 68 odst. 4 písm. a), b), d) a e) se slovo „uložení“ nahrazuje
slovem „ukládání“.

168. V § 68 odst. 4 písmeno c) zní:

„c) prostory pro ukládání dokumentů musí být zabezpečeny proti
škodlivému působení přírodních vlivů a jevů vyvolaných činností
člověka, a to zejména proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové
kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek nebo působení
fyzikálních jevů a proti nadměrné prašnosti, které by mohly vést k
poškození nebo zničení dokumentů,“.

169. § 68a včetně nadpisu zní:

㤠68a

Spisová rozluka

(1) Při zrušení určeného původce se provádí spisová rozluka. Před jejím
zahájením zpracuje rušený určený původce plán provádění spisové rozluky
včetně časového rozvrhu, který zašle příslušnému archivu.

(2) Spisovou rozluku připravuje a provádí před datem svého zrušení
rušený určený původce, dokončuje ji právní nástupce rušeného určeného
původce, a není-li ho, zakladatel, zřizovatel nebo likvidátor.

(3) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, jimž uplynula skartační lhůta,
zařadí rušený určený původce do skartačního řízení.

(4) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy, jimž neuplynula skartační
lhůta, se uloží do spisovny nebo správního archivu určeného původce,
který je právním nástupcem zrušeného určeného původce, zřizovatele,
zakladatele nebo původce, na něhož přechází působnost zaniklého
určeného původce. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k
dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný
správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející
na provádění skartačního řízení. Předávané spisy a dokumenty se zapíší
do předávacího seznamu.

(5) Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předá rušený určený původce
tomu, na koho přešla působnost k jejich vyřízení. Rušený určený původce
zapíše předávané dokumenty a spisy do předávacího seznamu. Ten, na koho
přešla působnost k vyřízení takto zapsaných dokumentů a spisů, je
převezme a zaeviduje podle § 64.

(6) Určení původci stanoví postup při provádění spisové rozluky ve
svých spisových řádech.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se pro zrušení organizačních součástí
určených původců, při změně působnosti určených původců nebo jejich
organizačních součástí a při změně vlastníka nebo držitele dokumentu
použijí přiměřeně.“.

170. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova „útvarů v řídící působnosti“
zrušují.

171. V § 69 odst. 3 písm. b) se slova „ , u kterých dohlíží na výkon
spisové služby,“ nahrazují slovy „v řídící působnosti svého
zřizovatele“.

172. V § 69 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno e) se zrušuje.

173. V § 69a se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 1 až 5.

174. V § 69a odst. 1 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
formátu“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

175. V § 69a odst. 2 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst.
4“, slovo „formátu“ se nahrazuje slovy „datového formátu“, slova
„odstavce 4“ se nahrazují slovy „odstavce 1“, slova „či změnu formátu“
se nahrazují slovy „nebo změnu datového formátu“ a slovo „porušení“ se
nahrazuje slovy „nezajištění neporušitelnosti“.

176. V § 69a odst. 3 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
formátu“ a za slova „podpisu,“ se vkládá slovo „uznávané“.

177. V § 69a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a
platnost kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny“.

178. V § 69a odst. 4 se slovo „formátu“ nahrazuje slovy „datového
formátu“.

179. V § 69a odst. 4 se slova „doplněný o datum převedení opatří určený
původce uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z
dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální
podobě, nebo svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým
razítkem“ nahrazují slovy „opatří určený původce doložkou, která
obsahuje údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu,
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za
převedení z dokumentu v analogové podobě anebo změnu datového formátu
dokumentu v digitální podobě nebo označenou elektronickou značkou
určeného původce, a dále opatřenou kvalifikovaným časovým razítkem“.

180. V § 69a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Údaje týkající se
převedení nebo změny datového formátu stanoví prováděcí právní
předpis.“.

181. V § 69a odstavec 5 zní:

„(5) Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za
pravý, byl-li podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen
uznávanou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku
podepsání nebo označení oprávněna, a následně za doby platnosti
uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na
kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané
elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na
kterém je uznávaná elektronická značka založena, opatřen kvalifikovaným
časovým razítkem. To platí i pro dokumenty vzniklé z činnosti původců,
kteří nejsou určenými původci.“.

182. V § 70 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k) podrobnosti zpracování a strukturu spisového a skartačního plánu,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).

183. V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena o) a p), která znějí:

„o) strukturu údajů záznamu o výsledku ověření uznávaného
elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo
kvalifikovaného časového razítka,

p) údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu
obsažené v doložce podle § 69a odst. 4.“.

184. V § 70 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „pro elektronické
systémy spisové služby“ zrušují.

185. V § 70 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem
umožňujícím dálkový přístup vzorový provozní řád digitálního archivu.“.

186. V § 71 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova
„nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

187. V § 71 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují slova
„nebo jiná organizační složka státu s celostátní působností“.

188. V § 71 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

189. V § 73 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje a za
písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

190. V § 73 odst. 4 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm.
c)“.

191. V § 73 odst. 7 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají
slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

192. V § 73 odst. 7 písm. b) se za slova „podle odstavce 1“ vkládají
slova „písm. a) nebo c)“.

193. V § 74 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu tím, že

a) poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument,

b) nevrátí vypůjčenou archiválii, nebo

c) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1.“.

194. V § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „přestupku“
nahrazuje slovy „správního deliktu“.

195. V § 74 odst. 3 písm. b) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm.
c)“.

196. V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní
původce nebo jako právní nástupce veřejnoprávního anebo
soukromoprávního původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 3 odst. 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie, jde-li
o dokumenty, ke kterým měl povinnost uchovávat dokumenty a umožnit
výběr archiválií již původce, jehož je tato právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba právním nástupcem.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

197. V § 74 odstavec 8 zní:

„(8) Určený původce se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,

b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační
plán, anebo v rozporu s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle
skartačního řádu a spisového a skartačního plánu spisovými znaky,
skartačními znaky a skartačními lhůtami,

c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68, nebo

d) v rozporu s § 68 odst. 1 neukládá dokumenty podle spisového a
skartačního plánu.“.

198. V § 74 odst. 10 písm. a) se za slova „podle odstavce“ vkládají
slova „1 písm. b) nebo odstavce“.

199. V § 74 odst. 10 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova
„odstavce 1 písm. a),“, za číslo „7“ se vkládají slova „ , 8“ a číslo
„8“ se nahrazuje číslem „9“.

200. V § 74 odst. 10 písm. c) se za slova „odstavce 1“ vkládají slova
„písm. c)“.

201. V § 78 odst. 3 se slova „u něho uložených“ nahrazují slovy
„náležejících do jeho péče“.

202. Za § 78 se vkládají nové § 78a a 78b, které znějí:

㤠78a

Ustanovení § 26 odst. 1 a 2, § 27 odst. 1 a 2, § 29 a 32 se nepoužijí
pro úkony prováděné podle tohoto zákona s archiváliemi v digitální
podobě.

§ 78b

Práva a povinnosti zřizovatele archivu vykonávají v případě archivu,
který je právnickou osobou, Národního archivu, státního oblastního
archivu a Archivu bezpečnostních složek tyto archivy.“.

203. V § 79 odst. 2 písm. a) se slova „ve skartačním řízení a výběr
archiválií mimo skartační řízení“ zrušují.

204. V § 80 odst. 4 se za slova „Národní galerie“ vkládají slova „v
Praze“.

205. V § 83 odstavec 3 zní:

„(3) Archiválie vybrané z dokumentů vzniklých v oblasti matrik nebo z
dokumentů, které se týkají problematiky státního občanství České
republiky nebo voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků,
Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu, náleží do péče
Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu.“.

206. § 86 zní:

㤠86

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19,
§ 24 odst. 3, § 31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 7, § 56 odst. 4, § 61
odst. 9, § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1.“.

207. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s
výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek
stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr
archiválií

I. Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností a družstev s
výjimkou družstev bytových

1. Dokumenty o vzniku, přeměně a zániku původce

a) zakladatelské dokumenty,

b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,

c) dokumenty o přeměnách právnických osob,

d) dokumentace o zrušení a zániku.

2. Dokumenty o řízení původce

a) protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu,
zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, zápisy z
porad vedení,

b) výroční zprávy,

c) zprávy o auditu.

3. Dokumenty o majetku původce

a) mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci
obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových,

b) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny
osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,

c) dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek.

4. Finanční dokumenty

účetní závěrky.

5. Dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce

a) podnikatelské záměry, vývojové studie,

b) výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři,

c) dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty,
katalogy, vzorkovnice),

d) ocenění výrobků.

II. Dokumenty vzniklé z činnosti notářů

1. Vlastní dokumenty

notářské zápisy.

2. Knihy, rejstříky a ostatní evidenční pomůcky podle kancelářského
řádu Notářské komory České republiky

a) seznam závětí,

b) seznam listin o správě dědictví,

c) rejstřík vedený zejména pro zápis žádostí o

1. úkony v notářské činnosti podle § 2 notářského řádu (s výjimkou
legalizace a vidimace podle § 73 a 74 notářského řádu),

2. právní pomoc poskytovanou notářem v rámci další činnosti podle § 3
odst. 1 notářského řádu,

3. úkony další činnosti notáře podle § 3 odst. 2 a 3 notářského řádu,
pokud nejsou zapisovány do jiného rejstříku vedeného notářem,

d) rejstřík evidence dědických spisů, které příslušný soud předložil
notáři jako soudnímu komisaři k vyřízení a provedení úkonů v dědickém
řízení,

e) kniha notářských úschov,

f) kniha protestů.“.

208. Příloha č. 3 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

209. V příloze č. 3 v písmenu a) bodě 10 se slovo „Praze“ nahrazuje
slovem „Dobřichovicích“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Kategorizace archiválií a úkony související s jejím prováděním učiněné
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají jejím zrušením
nedotčeny.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze
zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. IV

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.
226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č.
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
101/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se slova „záznamových médiích“ nahrazují slovy
„technických nosičích dat“ a na konci textu písmene d) se doplňují
slova „ , jakož i data uložená na technických nosičích ve formě
datového souboru“.

2. V § 2 písm. w) se za slovo „používané“ vkládají slova
„poskytovatelem certifikačních služeb pro vytváření nebo ověřování
elektronických podpisů nebo“ a slova „nebo pro vytváření nebo ověřování
elektronických podpisů“ se zrušují.

3. V § 2 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

4. V § 6 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „informace a
dokumentaci“ nahrazují slovem „dokumenty“.

5. V § 6 odstavec 6 zní:

„(6) Skartační lhůta dokumentů souvisejících s poskytovanými
kvalifikovanými certifikačními službami podle tohoto zákona, které
uchovává kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, činí 10 let.
Po uplynutí této lhůty kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb
uchovává po dobu následujících 20 let údaje umožňující jednoznačnou
identifikaci podepisující osoby nebo označující osoby v rozsahu jméno,
popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a číslo
dokladu, na jehož základě byla ověřena identita podepisující osoby, a
vydané kvalifikované certifikáty nebo kvalifikované systémové
certifikáty. Kvalifikovaný poskytovatel je povinen zajistit jím
uchovávané dokumenty podle odstavce 5 a údaje podle věty druhé před
ztrátou, zneužitím, zničením nebo poškozením. Veškeré dokumenty podle
věty první může kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb
pořizovat a uchovávat v elektronické podobě. Pokud tento zákon
nestanoví jinak, postupuje se při nakládání s uchovávanými dokumenty
podle zákona o archivnictví a spisové službě.“.

6. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

7. V § 6 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb předá seznamy
certifikátů zneplatněných v daném roce, které byly vydány jako
kvalifikované, ministerstvu, a to ve lhůtě do 31. ledna kalendářního
roku následujícího po uplynutí 10 let od ukončení kalendářního roku, ve
kterém byly tyto seznamy vydány.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

8. V § 9 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o
podmínkách ověření uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané
elektronické značky, včetně odkazů na aplikace podle § 11 odst. 5,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

9. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠11

(1) K podepisování nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy,
jehož prostřednictvím se činí úkon vůči

a) státu,

b) územnímu samosprávnému celku,

c) právnické osobě zřízené zákonem, zřízené nebo založené státem,
územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,

d) právnické osobě neuvedené v písmenech a) až c) a vykonávající
působnost v oblasti veřejné správy, týká-li se dokument této
působnosti,

e) fyzické osobě vykonávající působnost v oblasti veřejné správy,
týká-li se dokument této působnosti,
lze použít pouze uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou
elektronickou značku.

(2) K podepisování nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy,
jehož prostřednictvím činí úkon osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až
c) nebo úkon při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy osoba
uvedená v odstavci 1 písm. d) a e), lze užít pouze uznávaný
elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku.

(3) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí

a) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a
obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci
podepisující osoby,

b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu
vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo
území České republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci
služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb jako
služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb
akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván
dohled podle předpisu Evropské unie^3a).

(4) Uznávanou elektronickou značkou se rozumí elektronická značka
založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb.

(5) Není-li v případě podepisování nebo označování dokumentu podle
odstavce 2 uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická
značka v referenčním formátu stanoveném v přímo použitelném předpisu
Evropské unie^9), osoba uvedená v odstavci 2 předem

a) oznámí ministerstvu stávající možnosti ověření uznávaného
elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, které splňují
požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie^9), a

b) zpřístupní k neomezenému a bezplatnému užití způsobem umožňujícím
dálkový přístup aplikaci, která umožní okamžité ověření uznávaného
elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky podle písmene
a).

9) Rozhodnutí Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se
stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů
elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES
Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu.“.

10. V § 18 odst. 1 písmena h) a i) znějí:

„h) neuchovává dokumenty a údaje podle § 6 odst. 5 a 6, nebo

i) nezajistí uchovávané dokumenty a údaje před ztrátou, zneužitím,
zničením nebo poškozením podle § 6 odst. 6,“.

11. V § 18 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

12. V § 18a odst. 1 písmena h) a i) znějí:

„h) neuchovává dokumenty a údaje podle § 6 odst. 5 a 6, nebo

i) nezajistí uchovávané dokumenty a údaje před ztrátou, zneužitím,
zničením nebo poškozením podle § 6 odst. 6.“.

13. V § 18a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

14. V § 20 odst. 4 se slova „postupy orgánů veřejné moci uplatňované
při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické
podatelny podle § 11 odst. 4“ nahrazují slovy „postupy pro ověřování
platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky,
kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a
kvalifikovaného časového razítka“.

ČÁST TŘETÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. V

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975
Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991
Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993
Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994
Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.
142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,
zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.
46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.
155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.
271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.
88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,
zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,
zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,
zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č.
139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č.
218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 40b odst. 3 se slovo „opatří“ nahrazuje slovem „podepíše“ a
slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
(dále jen „uznávaný elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy
„uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou
značkou soudu“.

2. V § 42 odst. 5 se slova „opatřeného zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsaného
uznávaným elektronickým podpisem“.

3. V § 47 odst. 2 a v § 50f odst. 2 se slova „opatřenou jeho zaručeným“
nahrazují slovy „podepsanou jeho uznávaným“.

4. V § 158 odst. 1 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“.

5. V § 174a odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VI

V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ k zákonu č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.
499/2004 Sb., se ve sloupci pátém „Poznámka“ u předmětu podnikání
„Vedení spisovny“ slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 4“.

ČÁST PÁTÁ

Změna obchodního zákoníku

Čl. VII

V § 75a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se ve větě druhé za
slova „z obchodního rejstříku“ vkládají slova „ , s výjimkou bytového
družstva,“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. VIII

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.
a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 4 se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „uznávaný“ a
za slova „o platnosti“ se vkládá slovo „uznávaného“.

2. V § 33a odst. 3 se za slova „podpisem nebo“ vkládá slovo
„uznávaným“.

3. V § 33a odst. 4 se slova „zaručený elektronický podpis založený na
kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaný elektronický
podpis“.

4. V § 33a odst. 5 písm. b) se za slovo „podepsání“ vkládá slovo
„uznávaným“.

5. V § 33a odst. 5 písm. c) se za slovy „jejich podepsání“ doplňuje
slovo „uznávaným“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb.,
zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 se slova „její elektronické“ nahrazují slovy
„elektronické adresy“.

2. V § 123e odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem^68a)
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným
elektronickým podpisem^68a)“.

3. V § 123e odst. 2 písm. a) se slova „do určené elektronické“
nahrazují slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

ČÁST OSMÁ

zrušena

Čl. X

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. XI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009
Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 3 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a
slovo „opatřený“ se nahrazuje slovy „podepsaný uznávaným“.

2. V § 11a odst. 3 se za slovo „označenou“ vkládá slovo „uznávanou“.

3. V § 16a odst. 1 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
„podepsané uznávaným“.

4. V § 16a odst. 3 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovy „podepsané
uznávaným“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. XII

V § 4c odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 291/2009 Sb., se slova „zaručeným elektronickým podpisem odpovědného
pracovníka příslušného kontrolního orgánu^56) založeném na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu^58)“ nahrazují
slovy „uznávaným elektronickým podpisem^58) odpovědného pracovníka
příslušného kontrolního orgánu^56)“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. XIII

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona
č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona
č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, § 29 úvodní části
ustanovení, § 30 a v § 31 odst. 1 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem
„uznávaným“.

2. V § 28 odst. 3 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
„podepsané uznávaným“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. XIV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
123/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) elektronickou adresu podatelny.“.

2. V § 14 odst. 3 se slova „elektronické podatelny^13f)“ nahrazují
slovy „elektronické adresy podatelny“ a slova „adresa elektronické
podatelny není zveřejněna“ se nahrazují slovy „elektronické adresy
podatelny nejsou zveřejněny“.

Poznámka pod čarou č. 13f se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod
čarou.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. XV

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.
491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č.
115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána
uznávaným elektronickým podpisem“.

2. V § 18a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. XVI

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.
a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 2 písm. c) bodě 3 a v § 29a odst. 2 písm. c) bodě 3 se
za slovo „části“ vkládá slovo „uznávaného“.

2. V § 30a odst. 6 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
elektronických služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XVII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 4 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepíše
uznávaným elektronickým podpisem“.

2. V § 8b odst. 4 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána
uznávaným elektronickým podpisem“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. XVIII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání
prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve
společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li žádost o vydání matričního dokladu podle odstavce 1 písm.
a), c) a d) a odstavce 4 nebo žádost o vydání doslovného výpisu z
matriční knihy podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na
žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně
ověřen.“.

3. Na konci § 45 se doplňuje věta „Je-li žádost o vydání vysvědčení
podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti,
popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen.“.

4. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

㤠73a

U fyzických osob, které změnily osobní stav a kterým byla povolena
změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení zapíše v knize
manželství nebo v knize registrovaného partnerství, popřípadě v knize
úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera.“.

Čl. XIX

Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73
zákona č. 301/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla
zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního
zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné
příjmení před povolenou změnou.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XX

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno k), které zní:

„k) spravuje centrální místo služeb komunikační infrastruktury veřejné
správy (dále jen „centrální místo služeb“).“.

2. V § 6f se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Správcem portálu
veřejné správy je ministerstvo.“.

3. Za § 6f se vkládá nový § 6g, který včetně nadpisu zní:

㤠6g

Centrální místo služeb

(1) Centrálním místem služeb se rozumí soubor technického a
programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby
informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou
využívány a propojovány sítě elektronických komunikací.

(2) Centrální místo služeb spravuje ministerstvo. Ministerstvo může
svěřit provozování centrálního místa služeb právnické osobě nebo
fyzické osobě.

(3) Správci informačních systémů veřejné správy poskytují služby
informačních systémů veřejné správy prostřednictvím centrálního místa
služeb.

(4) Orgány veřejné správy využívají sítě elektronických komunikací
prostřednictvím centrálního místa služeb.“.

4. V § 9 odst. 2 se za slovo „označené“ vkládá slovo „uznávanou“.

5. V § 9b odst. 2 se za slovo „označen“ vkládá slovo „uznávanou“ a za
slova „že tato“ se vkládá slovo „uznávaná“.

6. V § 9b odst. 4 písm. d) se za slovo „založena“ vkládá slovo
„uznávaná“.

7. V § 9c odst. 1 se za slovo „označený“ vkládá slovo „uznávanou“.

8. V § 9c odst. 3 se za slovo „vytváření“ vkládá slovo „uznávané“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. XXI

V § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.
216/2007 Sb., se slova „opatřena zaručeným“ nahrazují slovy „podepsána
uznávaným“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. XXII

V § 31e odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb., se slova
„elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“ a slovo „uznaným“ se
nahrazuje slovem „uznávaným“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. XXIII

V § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se
slova „elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zbraních

Čl. XXIV

V § 42 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o
střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slovo
„zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XXV

V § 175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem
„uznávaným“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXVI

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.
215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/ /2008 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 26 odst. 4 se slova „opatřila zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický
podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“)“
nahrazují slovy „podepsala uznávaným elektronickým podpisem nebo
označila uznávanou elektronickou značkou“.

2. V § 27 odst. 2 se slovo „opatřen“ nahrazuje slovem „podepsán“ a za
slovo „nebo“ se vkládá slovo „označen“.

3. V § 30 odst. 5 se slovo „opatřeno“ nahrazuje slovem „podepsáno“ a za
slovo „nebo“ se vkládá slovo „označeno“.

4. V § 102 odst. 2 se za slovo „adresu“ vkládá slovo „podatelny“ a
slovo „opatřena“ se nahrazuje slovem „podepsána“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna správního řádu

Čl. XXVII

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V § 19 odst. 8 se slova „opatřenou jeho zaručeným“ nahrazují slovy
„podepsanou jeho uznávaným“.

2. V § 37 odst. 4 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“ a
slovo „zaručeného“ se nahrazuje slovem „uznávaného“.

3. V § 37 odst. 7 se slova „elektronické podatelny. ^24)“ nahrazují
slovy „elektronické adresy podatelny.“. Poznámka pod čarou č. 24 se
zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 69 odst. 3 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XXVIII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č.
341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.
18/2012 Sb. a zákona č. 19/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 4 se slovo „zaručeného“ nahrazuje slovem „uznávaného“.

2. V § 33 odst. 10 se slova „opatřena zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepsána
uznávaným elektronickým podpisem“.

3. V § 75 odst. 5 se slova „je-li k nim připojen zaručený elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „jsou-li
podepsány uznávaným elektronickým podpisem“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti

Čl. XXIX

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odst. 4 písm. g) a v § 46 odst. 5 písm. d) se za slovo
„podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

2. V § 54 odst. 2 písm. g) a v § 54 odst. 3 písm. e) se za slovo
„podobě“ vkládá slovo „uznávaný“.

3. V § 62 odst. 5 písm. f) se za slovo „podobě“ vkládá slovo
„uznávaný“.

4. V § 85 odst. 2 písm. f) se za slovo „podobě“ vkládá slovo
„uznávaný“.

5. V § 89 odst. 8 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb; tohoto poskytovatele je třeba zároveň uvést nebo
připojit certifikát k podání“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ověřování

Čl. XXX

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a
zákona č. 301/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 8 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který včetně poznámky
pod čarou č. 15 zní:

„3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů^15),

15) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů.“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

2. V § 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena,
obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny, například hologram,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

3. V § 9 písm. a) se slova „je-li listinou“ nahrazují slovy „je-li
předložená listina“ a slova „listina, jejíž“ se nahrazují slovy
„listinou, jejíž“.

4. V § 9 písm. b) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“.

5. V § 9 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena,
opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu
právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li
kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to
na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž
ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

6. V § 9 písm. e) se za slova „je-li“ vkládá slovo „předložená“ a za
slovo „listina“ se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina
pořízena,“.

7. V § 9 písm. f) se slova „ve vidimované“ nahrazují slovy „v
předložené“ a za slovo „listině“ se vkládají slova „ , z níž je
vidimovaná listina pořízena,“.

8. V § 9 písm. g) se za slovo „s“ vkládá slovo „předloženou“.

9. V § 9 písm. h) se slovo „vidimované“ nahrazuje slovem „předložené“ a
za slovo „listiny“ se vkládají slova „ , z níž je vidimovaná listina
pořízena,“.

10. V § 9 písm. h) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů^15),“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XXXI

V § 10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
se slova „opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
elektronických služeb“ nahrazují slovy „podepsáno uznávaným
elektronickým podpisem“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. XXXII

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č.
423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č.
367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
1/2012 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 128 odst. 3 se slova „se zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu“ nahrazují slovy
„podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou
elektronickou značkou“.

2. V § 139 odst. 2 se slova „se zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem“.

3. V § 149 odst. 4 se slova „opatřena platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy
„podepsána uznávaným elektronickým podpisem“ a slova „opatření datové
zprávy elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém
certifikátu“ se nahrazují slovy „podepsání datové zprávy uznávaným
elektronickým podpisem nebo označení datové zprávy uznávanou
elektronickou značkou“.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o střetu zájmů

Čl. XXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 350/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 se slova „opatřené zaručeným“ nahrazují slovy
„podepsané uznávaným“.

2. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „do elektronické“ nahrazují slovy
„prostřednictvím elektronické adresy“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna insolvenčního zákona

Čl. XXXIV

V § 97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se slovo
„zaručeným“ nahrazuje slovem „uznávaným“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Čl. XXXV

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a
zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V části páté nadpis hlavy VI zní:

„VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY“.

2. § 184 zní:

㤠184

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad ze
základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá stavební úřad z
informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje,
které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění)

Čl. XXXVI

V zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), se za § 30 vkládá nový §
30a, který zní:

㤠30a

(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány
ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle zvláštního právního předpisu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívají správní orgány z
informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy
jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje,
které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XXXVII

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.
303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 162 odst. 1 se slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

2. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „do určené elektronické“ nahrazují
slovy „zasláním na určenou elektronickou adresu“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a
souvisejících činnostech

Čl. XXXVIII

V § 5 odst. 1 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských
embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně
některých souvisejících zákonů, se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem
„uznávaným“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákoníku práce

Čl. XXXIX

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 451/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.
320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 462/2009 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 377/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č.
341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona
č. 466/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 335 odst. 2 se slova „elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

2. V § 335 odst. 3 a 4 se slova „elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým
podpisem“.

3. V § 337 odst. 2 se slova „elektronickým podpisem zaměstnance
založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu“ nahrazují slovy
„uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance“.

4. V § 337 odst. 4 a 5 se slova „elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu^95) nebo označení elektronickou značkou
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu^95)“ nahrazují slovy
„uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou
elektronickou značkou^95)“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Čl. XL

V § 29 odst. 3, § 31 odst. 1, § 63 odst. 1, § 67 a v § 84 odst. 5
zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se slova
„zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb“
nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek

Čl. XLI

Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 160/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova „k dokumentům a archiváliím“
vkládají slova „náležejícím do jeho péče“.

2. V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „ve skartačním řízení nebo mimo
skartační řízení“ zrušují.

3. V § 13 odst. 1 písm. g) se slova „nebo kopií archiválií u něj
uložených“ nahrazují slovy „ , kopií archiválií v analogové podobě nebo
replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče“.

4. V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „uložených archiváliích“ nahrazují
slovy „archiváliích náležejících do jeho péče“ a slova „a kopie
archiválií“ se nahrazují slovy „ , kopie nebo repliky“.

5. V § 13 odst. 1 písm. j) se slova „uložených archiválií“ nahrazují
slovy „archiválií náležejících do jeho péče“.

6. V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „archivní péče“
nahrazují slovy „péče o archiválie“.

7. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „u něj uloženy“ nahrazují slovy „mu
svěřeny do péče“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. XLII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 420/2011
Sb., se mění takto:

1. V čl. LXXII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
„označen uznávanou elektronickou“.

2. V čl. LXXIII se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
„označen uznávanou elektronickou“.

3. V čl. LXXIV se v § 17 odst. 5 slova „opatřen zaručeným“ nahrazují
slovy „podepsán uznávaným“ a slovo „elektronickou“ se nahrazuje slovy
„označen uznávanou elektronickou“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Čl. XLIII

V § 33b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., se slova „opatří zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený
elektronický podpis“) nebo elektronickou značkou založenou na
kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická
značka“)“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem
nebo opatří uznávanou elektronickou značkou“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. XLIV

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 14a odst. 2 se slovo „vydá“ nahrazuje slovy „může vydat“.

2. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo za účelem správy informačního systému datových
schránek a zřizování a správy datových schránek využívá

a) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. adresa místa pobytu,

4. datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

b) z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

c) z informačního systému cizinců tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

d) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických
osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou údaje o
agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu tohoto registru.“.

3. V § 16 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o
osobu, která má zřízenu datovou schránku“ a ve větě druhé za slovo
„osoby“ a ve větě třetí za slovo „osoba“ se vkládají slova „ , která má
zřízenu datovou schránku,“.

4. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „elektronickou značkou založenou na
kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická
značka“)“ nahrazují slovy „uznávanou elektronickou značkou“.

5. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „vydaný akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založen zaručený“
nahrazují slovy „ , na němž je založen uznávaný“ a slova „vydaný
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je
založena“ se nahrazují slovy „ , na němž je založena uznávaná“.

6. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „zaručeného elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický
podpis“)“ nahrazují slovy „uznávaného elektronického podpisu“.

7. V § 27 odst. 2 se slova „zaručeným elektronickým podpisem, který je
založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným
elektronickým podpisem“.

8. V § 29 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
1.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XLV

V § 11 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů (zákon o auditorech), se slova „zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „uznávaným
elektronickým podpisem“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o základních registrech

Čl. XLVI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.
100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. f) se slova „a základními registry a agendovými
informačními systémy“ nahrazují slovy „ , základními registry a
agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy
navzájem“.

2. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slovo „registrů“ vkládají slova „ ,
registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností“ a slovo
„jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

3. V § 7 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy
prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

4. V § 7 odst. 2 písm. e) se za slova „základních registrech“ vkládají
slova „a údajů obsažených v agendových informačních systémech“.

5. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Náklady související s provozováním příslušného registru podle
odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.“.

6. V § 20 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení
písmene b).

7. V § 28 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení
písmene b).

8. V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „a právech a povinnostech k věcem“
a slova „a věcech“ zrušují.

9. V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovem „obyvatel“ čárka
nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo v registru územní identifikace“
se zrušují.

10. V § 52 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

11. V § 58 odst. 2 se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb“ nahrazují slovy „podepíše
uznávaným elektronickým podpisem“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna daňového řádu

Čl. XLVII

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. a
zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „opatřena zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb^4) (dále jen „uznávaný
elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „podepsána uznávaným
elektronickým podpisem^4)“.

2. V § 56 odst. 1 písm. b) se slovo „elektronické“ zrušuje.

3. V § 69 odst. 2 a 4 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovem „podepsané“.

4. V § 71 odst. 1 a v § 180 odst. 2 se slovo „opatřena“ nahrazuje
slovem „podepsána“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zdravotních službách

Čl. XLVIII

V § 55 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se slova
„opatří zaručeným“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o specifických zdravotních službách

Čl. XLIX

V § 44 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, se slovo „opatřeného“ nahrazuje slovy
„podepsaného uznávaným“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. L

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. LI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.