227/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
základních registrech

Změna: 101/2010 Sb.

Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb.

Změna: 424/2010 Sb.

Změna: 466/2011 Sb.

Změna: 424/2010 Sb. (část), 350/2011 Sb.

Změna: 375/2011 Sb.

Změna: 201/2012 Sb.

Změna: 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb.

Změna: 241/2013 Sb.

Změna: 89/2012 Sb., 229/2013 Sb., 256/2013 Sb., 304/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se
sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou
republikou

Čl. I

V zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků
souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou
socialistickou republikou, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:

㤠4a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení
o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst. 2 o státních
občanech České republiky

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za
mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum, místo a okres úmrtí,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. II

V § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
zákona č. 59/2005 Sb., se za slova „obsahovat identifikační číslo“
vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o znalcích a tlumočnících

Čl. V

V § 7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se na konci
textu odstavce 2 doplňují slova „ ; krajský soud při zapsání do seznamu
znalců a tlumočníků přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud nemá
přiděleno identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby
poskytnuté správcem základního registru osob^1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou
č. 2, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o státní památkové péči

Čl. VIII

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.
242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.
3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008
Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
pod čarou.

2. V § 14a odst. 2 větě druhé se slovo „předpisu^11i)“ nahrazuje slovem
„předpisu^11)“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

„11) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 11b zní:

„11b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 14a odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a
identifikační číslo osoby; identifikační číslo osoby poskytne správce
základního registru osob^11d)“.

Poznámka pod čarou č. 11d zní:

„11d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 11d až 11i se označují jako poznámky
pod čarou č. 11e až 11j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 14a se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 11f zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14 a
dosavadní poznámky pod čarou č. 11g až 11j se označují jako poznámky
pod čarou č. 11f až 11i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

6. V § 35 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c), § 39 odst. 1 písm. h) a
odst. 2 písm. e) se slova „§ 14a odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14a odst.
12“ a slova „§ 14a odst. 12“ se nahrazují slovy „§ 14a odst. 11“.

7. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

㤠43a

(1) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní
správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o
prohlášení věci za kulturní památku, zrušení prohlášení věci za
kulturní památku, udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k
restaurování, pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě
povolení k restaurování a vedení seznamu osob ze základního registru
obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní
správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o udělení
povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování, pozastavení
restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování a
vedení seznamu osob z agendového informačního systému evidence obyvatel
údaje, kterými jsou

a) rodné přímení,

b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(3) Ministerstvu kultury poskytuje Policie České republiky pro výkon
státní správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o
udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování,
pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k
restaurování a vedení seznamu osob z informačního systému cizinců
údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo
agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna horního zákona

Čl. IX

V zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,
zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., § 42 zní:

㤠42

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle
tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. X

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb.,
zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,
zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.
a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 se za slova „sídlo a identifikační číslo“ a za slova
„podnikání a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. § 46a zní:

㤠46a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému
báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. XI

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č.
543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., § 18 zní:

㤠18

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle
tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena

Čl. XII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd

Čl. XIII

V zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových
křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona
č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 23c zní:

㤠23c

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely
ověřování údajů o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního
řízení a současně státními občany České republiky,

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za
mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e) datum, místo a okres úmrtí,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena

Čl. XIV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. XV

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.
541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č.
306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
220/2000 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 10a odst. 2 písm. a) se za slovo „identifikačního“ vkládají
slova „čísla osoby“.

2. V § 24a odst. 2 se slova „ , které mu na žádost přidělí statistický
orgán.^10b)“ nahrazují slovy „osoby poskytnutém správcem základního
registru osob^10b).“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:

„10b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních
rehabilitacích

Čl. XVI

V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v
mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 250/2008 Sb., § 15a zní:

㤠15a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických
osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na
finanční náhradu podle § 1

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

h) datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen
„partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho
z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za
mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum
zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,

i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za
mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v
ochraně lesa

Čl. XVII

V zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se za §
1 vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Čl. XVIII

V § 4 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České
republiky, ve znění zákona č. 318/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se
za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou
č. 1c a 1d zní:

„(3) Představenstvo Komory současně se zaznamenáním zápisu do seznamu
členů Komory přidělí veterinárnímu lékaři, který je podnikatelem podle
obchodního zákoníku^1c) a který dosud nemá přidělené identifikační
číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního
registru osob^1d).

1c) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

1d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. XIX

V zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a
zákona č. 482/2004 Sb., se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu
fondu životního prostředí

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích

Čl. XX

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993
Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona
č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb.,
zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.
a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách
a v politických hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje ze
základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení,
adresy místa pobytu a dat narození.“.

2. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „strany a hnutí“ nahrazují slovy
„osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační číslo osoby poskytne
správce základního registru osob^1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou
č. 1b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

4. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. XXI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.
600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.
38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.
200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.
94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.
19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.
79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.
167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.
27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.
149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.
247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.
458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.
501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,
zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,
zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,
zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně
poznámky pod čarou č. 28d zní:

„(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je
podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo
přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad
identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru
osob^28d).

28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

2. V § 17 odst. 5 písm. b) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují
slovem „osoby“.

3. V § 17 odst. 5 písm. d) se za slova „adresu provozovny“ vkládají
slova „ , identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno,“.

4. V § 17 odst. 6 se za slova „odstavce 3,“ vkládají slova „přidělí
provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem
základního registru osob^28d), nebylo-li již přiděleno,“ a za slovo
„zápisu“ se vkládají slova „a přiděleném identifikačním čísle
provozovny“.

5. V § 17 odst. 7 se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy
„osoby a identifikačním číslem provozovny“.

6. V § 60 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s údaji
podle § 17 odst. 5 písm. d) a písm. e); to neplatí pro mobilní
provozovny a automaty,“.

7. V § 60 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříku

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.

8. V § 60 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému
evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Čl. XXII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

zrušena

Čl. XXIII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o obecní policii

Čl. XXIV

V § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č.
274/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se písmena d) a e), která znějí:

„d) ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených,
zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich
ztráty, odcizení nebo zničení,

e) ministerstva nebo policie:

1. základního registru obyvatel,

2. agendového informačního systému evidence obyvatel,

3. agendového informačního systému cizinců,

4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno
rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v
bodech 2 a 3.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. XXV

V § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
zákona č. 353/2001 Sb., se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXVI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. § 11a zní:

㤠11a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České
správě sociálního zabezpečení pro výkon její působnosti

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo narození,

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum a
místo jeho narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum a místo narození,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,
popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,
datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,

r) jméno, popřípadě jména, a příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem
nebo manželem jeho poručníka je cizinec,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně poznámek pod čarou č. 74
a 74a zní:

㤠11b

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního
zabezpečení mohou požádat Ministerstvo vnitra o přidělení rodného čísla
fyzické osobě, které do doby zpracování jejích údajů v informačních
systémech České správy sociálního zabezpečení nebo okresních správ
sociálního zabezpečení rodné číslo nebylo přiděleno a která o jeho
přidělení Ministerstvo vnitra sama nepožádala, zjistí-li důvody pro
jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních
právních předpisů^74), práva Evropských společenství^73d) nebo
mezinárodních smluv a je-li Ministerstvo vnitra pro takovou fyzickou
osobu výdejovým místem rodného čísla podle zvláštního právního
předpisu^74a). V těchto případech je Česká správa sociálního
zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení povinna
předložit odůvodněnou žádost o přidělení rodného čísla obsahující
náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem^74a) a doplněnou
adresou fyzické osoby pro doručování.

(2) Ministerstvo vnitra sděluje České správě sociálního zabezpečení
údaje, které se týkají fyzických osob starších 15 let,

a) o přidělení nebo změně rodného čísla,

b) o změně jména nebo příjmení,
a to bez žádosti do 15 dnů ode dne, kdy se tyto údaje staly součástí
agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového
informačního systému cizinců.

(3) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna poté, kdy podle
veškeré jí dostupné spisové dokumentace a podle jí vedených
informačních systémů prověřila správnost údaje, poskytnutého z
informačního systému evidence obyvatel, o jehož správnosti měla
pochybnosti, a tyto nadále trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto
skutečnost a požádat o provedení kontroly tohoto údaje^73i); k žádosti
je povinna připojit fotokopie spisové dokumentace, z níž vyplývají
důvody pochybnosti o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České
správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.

(4) Orgány sociálního zabezpečení mohou vést evidenci o občanech pro
účely tohoto zákona podle jejich rodných čísel.

74) Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.

74a) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 14 odst. 3 písm. n) se slovo „této“ zrušuje.

4. V § 16c odst. 2 písm. k) se za slovo „identifikační“ vkládají slova
„číslo osoby zaměstnavatele“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. XXVII

V § 12b odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.
120/2007 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XXVIII

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb.,
zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb.,
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb.,
zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008
Sb., se za § 75 vkládá nový § 75a, který zní:

㤠75a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
ochrany přírody

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

zrušena

Čl. XXIX

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o komoditních burzách

Čl. XXX

V § 8 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, se na
konci textu písmene b) doplňují slova „osoby poskytnuté správcem
základního registru osob^3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b zní:

„3b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST TŘICÁTÁ

zrušena

Čl. XXXI

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XXXII

V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za § 18a vkládá nový § 18b, který zní:

㤠18b

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
ochrany zemědělského půdního fondu

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

zrušena

Čl. XXXIII

zrušen

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna notářského řádu

Čl. XXXIV

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001
Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č.
18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.
554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.
344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb. a zákona
č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 35b odst. 2 písm. c) se slova „rodného čísla nebo data narození,
popřípadě identifikačního čísla, a místa trvalého pobytu“ nahrazují
slovy „data narození, popřípadě identifikačního čísla osoby (dále jen
„identifikační číslo“), a bydliště“.

2. V § 63 písm. c) se slova „rodné číslo, není-li,“ zrušují.

3. V § 74 odst. 2 písm. b) se slova „ , rodné číslo, není-li, nebo
nelze-li je zjistit,“ nahrazují slovem „a“.

4. V § 80b odst. 1 písm. f) se slova „rodné číslo, a není-li,“ zrušují.

5. V § 85 odst. 1 písm. a) se slova „rodné číslo nebo“ zrušují.

6. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu a
poznámek pod čarou č. 6 až 9 zní:

„ČÁST DEVÁTÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL

§ 109a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje notářům pro potřeby úkonů, které
vykonávají z pověření soudu podle jiného právního předpisu^2),

a) ze základního registru obyvatel^6) referenční údaje o subjektech
údajů^7), a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel^8) údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup,

c) z registru rodných čísel^9) údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
údaje o

a) příjmení,

b) jménu, popřípadě jménech,

c) adrese místa pobytu,

d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,

e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, o dni,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datu nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních
občanech České republiky a o bývalých státních občanech, kteří pozbyli
státní občanství České republiky, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u státního občana České republiky, který se
narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě také adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného prvního předpisu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem
fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o
cizincích, kteří jsou obyvateli, a to

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo; není-li přiděleno rodné číslo, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

6) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.“.

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Čl. XXXV

V § 3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb.,
zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb., se za písmeno m)
vkládá nové písmeno n), které zní:

„n) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a
nemovitostí a informačního systému územní identifikace,“.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České
republiky

Čl. XXXVI

V § 7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb. a
zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „hodnost daňového poradce,“
vkládají slova „identifikační číslo osoby poskytnuté správcem
základního registru osob^3e),“.

Poznámka pod čarou č. 3e zní:

„3e) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna puncovního zákona

Čl. XXXVII

V § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a
zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003
Sb., se za slova „identifikačního čísla“ vkládají slova „osoby (dále
jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XXXVIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 274/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 23a odstavec 4 zní:

„(4) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence
podle odstavce 1 ze základního registru obyvatel o subjektech údajů
referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

2. V § 23a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence
podle odstavce 1 z agendového informačního systému evidence obyvatel o
státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří
pozbyli státní občanství České republiky, údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné
číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že
jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným
zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů (dále jen „registrovaný partner“), nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a
rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem
fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a
rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil,

r) záznam o poskytnutí údajů.

(6) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely
evidence podle odstavce 1 z informačního systému cizinců údaje, kterými
jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,

v) záznam o poskytnutí údajů.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 23a odst. 8 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 6“.

4. V § 23a se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXXIX

V § 38l odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 545/2005 Sb., se slova „(občanským průkazem)“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti

Čl. XL

V § 27a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 241/1994 Sb., se v první a druhé větě slova „číslo
organizace“ nahrazují slovy „číslo osoby“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

zrušena

Čl. XLI

zrušena

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XLII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993
Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994
Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997
Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000
Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001
Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo
osoby“.

2. V § 25 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo
osoby“.

3. § 27a zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústřední
pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely
vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27
odst. 1

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,

b) rodné příjmení,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) státní občanství,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky, h) rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno,
poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození matky,

i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený
za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,

b) rodné příjmení,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné
číslo; nebylo-li rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,

k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený
za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost
podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených v
informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v
rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v
listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. XLIII

V § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna celního zákona

Čl. XLIV

V zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,
zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,
se § 51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti
puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Čl. XLV

V zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v
oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č.
157/2006 Sb., § 7a zní:

㤠7a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Puncovnímu úřadu pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní
inspekce^4) a vedení registru výrobců a obchodníků^16a)

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

e) datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

f) datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec
prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Čl. XLVI

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního
spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č.
83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č.
161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9a odst. 2 písm. a) bodě 4 se za slova „identifikační číslo“
vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Poskytování a porovnávání údajů

(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy
na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní
podpory ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil,

g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy
na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní
podpory z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních
občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

i) datum, místo a okres úmrtí,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní
správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování
státní podpory z agendového informačního systému cizinců údaje, kterými
jsou

a) příjmení a rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) druh a adresa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11
nebo v případě nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo
oprávněno požádat Ministerstvo vnitra, a to i způsobem elektronického
přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými

a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:

1. příjmení, rodné příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. rodné číslo,

4. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu na území České republiky,

5. datum úmrtí,

c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. rodné číslo,

4. druh pobytu,

5. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České
republiky,

6. datum úmrtí.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XLVII

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona
č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona
č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č.
239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č.
179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb. a zákona č.
342/2006 Sb., § 4a zní:

㤠4a

(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona
referenční údaje ze základního registru obyvatel, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon jeho působnosti podle tohoto
zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních
občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se
narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména a příjmení opatrovníka.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. XLVIII

V zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993
Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004
Sb., zákona č. 120/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 25a zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ústavnímu soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě
cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o státním zastupitelství

Čl. XLIX

V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č.
261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č.
11/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č.
151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č.
630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., § 12j
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a zní:

㤠12j

Poskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového
informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon
působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisů

a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel^3a),

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje
o

a) příjmení,

b) jménu, popřípadě jménech,

c) adrese místa pobytu,

d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,

e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních
občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli
státní občanství České republiky, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
partnera a datum jeho narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan nepřežil,

r) záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o
cizincích, kteří jsou obyvateli, a to

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon
působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému
cizinců o cizincích údaje, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se
poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a
nepřetržitý přístup.

3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Čl. L

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s
vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se za slova „identifikační
číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. LI

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.
a zákona č. 306/2008 Sb., se za § 45a vkládá nový § 45b, který zní:

㤠45b

(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku
státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku
penzijního připojištění ze základního registru obyvatel o subjektech
údajů referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum úmrtí.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku
státního dozoru při poskytování státního příspěvku penzijního
připojištění z agendového informačního systému evidence obyvatel o
státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) rodné číslo,

d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na
území České republiky,

e) datum úmrtí.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku
státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku
penzijního připojištění z informačního systému cizinců údaje, kterými
jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) rodné číslo,

d) druh pobytu,

e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České
republiky,

f) datum úmrtí.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo
je oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené
v odstavcích 1 až 3. Prověření údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je
ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem elektronického přenosu
dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v
odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

zrušena

Čl. LII

zrušen

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. LIII

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995
Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000
Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008
Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova „osobními údaji“ nahrazují slovy
„osobním dokladem a sdělil osobní údaje“.

2. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „osobními údaji potřebnými na
vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum
narození a adresa místa trvalého pobytu,^12) uvedené v osobním dokladu
cestujícího vydaném příslušným správním úřadem“ nahrazují slovy
„osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení
jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení
jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a
adresa pro doručování^12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 7/2009 Sb.“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. LIV

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve
znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005
Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3h zní:

„(2) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené
v základním registru obyvatel^3a), základním registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci^3a), základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí^3a), v základním
registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností^3a),
agendovém informačním systému obyvatel^3b), registru rodných čísel^3b),
informačním systému cizinců^3c), agendovém informačním systému evidence
občanských průkazů^3d), agendovém informačním systému evidence
cestovních dokladů^3e), agendovém informačním systému evidence
diplomatických a služebních pasů^3e), registru silničních vozidel^3f),
centrálním registru silničních vozidel^3f), registru historických a
sportovních vozidel^3f), evidenci údajů o mýtném^3g), registru
řidičů^3h) a v centrálním registru řidičů^3h), a to způsobem
umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.

3a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

3b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

3c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů.

3e) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

3f) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3g) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

3h) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů.“.

2. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v
rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo
pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů vedených v registrech,
informačních systémech a evidencích uvedených v odstavci 2.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

3. § 11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3j zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. LV

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,
zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.
181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.
296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 37 odst. 4 písm. d) část věty za středníkem zní: „osobními údaji
potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno,
příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování^6h)“.

Poznámka pod čarou č. 6h zní:

„6h) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 7/2009 Sb.“.

3. V § 37 odst. 5 písm. b) se slova „nebo se prokázat osobními údaji
potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud
cestující nezaplatí na místě“ nahrazují slovy „ , nebo pokud nezaplatí
cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje
potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm.
d)]“.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. LVI

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. § 6a včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

㤠6a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti
podle tohoto zákona údaje

a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel^2c),

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje
o

a) příjmení,

b) jménu, popřípadě jménech,

c) adrese místa pobytu,

d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,

e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních
občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli
státní občanství České republiky, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo
partnera a datum jeho narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil,

r) záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o
cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Policie České republiky poskytuje Rejstříku trestů pro výkon
působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje o
cizincích, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné
číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje podle
odstavců 2 až 6 se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v
odstavcích 2 až 6, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.

(9) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 2 až 6 pro
účely plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo
kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou
správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně
informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po
prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje.

2c) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 11a odst. 3 větě druhé se slova „v evidenci obyvatel“ nahrazují
slovy „v základním registru obyvatel“.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. LVII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.
356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č.
411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.
230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. k) se za slova „účetní jednotkou^2c),“ vkládají slova
„podílový fond,“.

2. V § 2 písmeno l) zní:

„l) identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“)
číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,“.

3. V § 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k
identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou
živnostenským zákonem,“.

Dosavadní písmena m) až v) se označují jako písmena n) až w).

4. V § 4 odst. 1 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 2i zní:

„o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v
případech stanovených zvláštním zákonem^2i) je přiděluje,

2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

5. V § 4 se doplňuje odstavce 4, který zní:

„(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob^2i).“.

6. § 9a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j zní:

㤠9a

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému
statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. druh a adresa místa pobytu,

4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel^5e) o státních
občanech České republiky^5f) tyto údaje:

1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3. pohlaví a jeho změna,

4. předchozí adresy místa trvalého pobytu,

5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

8. registrované partnerství^5g), datum jeho vzniku a místo uzavření,
datum zániku nebo zrušení partnerství^5h),

9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících
na území České republiky^5i) a cizincích, kterým byla na území České
republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu^5j), tyto
údaje:

1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3. pohlaví a jeho změna,

4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich
druh,

5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza
nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k
pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,

7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum
zániku nebo zrušení partnerství,

8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo
přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a
jeho státní občanství,

9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,

11. kategorie pobytu,

12. účel pobytu,

13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o
změně některých souvisejících zákonů.

5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 9e zní:

„u) agendový identifikátor fyzické osoby^9e).

9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9e až 9k se označují jako poznámky pod
čarou č. 9f až 9l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

8. V § 20 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno k), které zní:

„k) identifikační číslo provozovny.“.

9. Poznámka pod čarou č. 9g zní:

„9g) § 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

10. V § 20a odst. 5 písm. a) se slovo „oblast“ nahrazuje slovy „území
České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního
samosprávného celku“.

11. V § 20a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena t) až v), která včetně poznámky pod čarou č. 9k znějí:

„t) kód stavebního objektu^9k),

u) kód adresního místa^9k),

v) počet obyvatel evidovaných v budově.

9k) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9k a 9l se označují jako poznámky pod
čarou č. 9l a 9m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 20b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno g), které zní:

„g) agendový identifikátor fyzické osoby^9e).“.

13. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

14. § 21a včetně nadpisu zní:

㤠21a

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů

Správa základních registrů zpřístupní Českému statistickému úřadu pro
aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů
základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v
rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o
údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a),
c) až g) a k) tohoto zákona.“.

15. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje.

16. V § 24 se slova „identifikačního čísla a“ zrušují a slova „a na
změny evidovaných údajů podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy
„vnitřní jednotky“.

17. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

18. V § 26 odst. 2 se slova „a za správní delikt podle odstavce 2
pokuta do 50 000 Kč“ zrušují.

19. V § 26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno c) se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. LVIII

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.
358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., § 48a
zní:

㤠48a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě pro výkon působnosti
podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. LIX

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.
137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.
91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.
362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.
453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.
218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
382/2008 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 63 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní
sociální podpory poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a
orgánům státní sociální podpory

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

m) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě
partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

n) rodné číslo dítěte,

o) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

2. V § 63 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 11, které znějí:

„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum
narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o
neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného
partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo.

(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému
evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 12.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna devizového zákona

Čl. LX

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.,
zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.
a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby
poskytnuté správcem základního registru osob^11a)“.

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

„11a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 11b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

zrušena

Čl. LXI

zrušen

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna lesního zákona

Čl. LXII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 2 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

3. V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní
správy podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční
údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o advokacii

Čl. LXIII

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.
192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.
555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.
312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona
č. 314/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

„(2) Komora současně se zaznamenáním zápisu do seznamu advokátů sdělí
advokátovi identifikační číslo osoby, které mu bylo přiděleno správcem
registru podle jiného zákona^1c); to neplatí, pokud je advokát
zaměstnaným advokátem nebo pokud bylo advokátovi identifikační číslo
osoby již přiděleno.

1c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako poznámka pod čarou
č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 25a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu, a datum narození
jednající osoby,“.

3. V § 25a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ,
včetně označení druhu a čísla dokladu“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o krmivech

Čl. LXIV

V § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
zákona č. 214/2007 Sb., se v části věty před středníkem za slova
„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti

Čl. LXV

V zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností
bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č.
342/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., § 10f zní:

㤠10f

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu obrany a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti
podle § 4 až 6 tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích
jmen a příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) rodné číslo,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích
jmen a příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. LXVI

V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.
102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.
256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona
č. 97/2009 Sb., § 41a zní:

㤠41a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu dopravy pro výkon
působnosti podle tohoto zákona o státních občanech České republiky

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za
mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté údaje pro účely plnění úkolů
podle tohoto zákona a ověřování údajů o státních občanech České
republiky v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 a 3 dále předávat, třídit
nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje
nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje
Ministerstvo vnitra.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna atomového zákona

Čl. LXVII

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a
zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. § 46c zní:

㤠46c

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky Úřadu pro výkon
působnosti podle § 3 odst. 2 písm. i) a o) zákona poskytuje

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát,
kde se narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní

Čl. LXVIII

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb.
a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují
slovy „osoby poskytnuté správcem základního registru osob^2d)“.

Poznámka pod čarou č. 2d zní:

„2d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2d se označuje jako poznámka pod čarou
č. 2e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. LXIX

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997
Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.
285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.
85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.
168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 39e odst. 3 a § 39f odst. 5 písm. a) se za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 40 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v
základním registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími
pojištěnci, v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo.

(8) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru
rodných čísel o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v
rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození.

(9) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 7 a
8, může využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti.
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z registru rodných
čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. LXX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.
146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 62 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně
identifikačního čísla osoby poskytnutého správcem základního registru
osob^9a)“.

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

„9a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. LXXI

V § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se za slova „identifikačního
čísla“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

zrušena

Čl. LXXII

zrušen

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

zrušena

Čl. LXXIII

zrušen

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. LXXIV

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., § 13a zní:

㤠13a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České
národní bance pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o hnojivech

Čl. LXXV

V § 3a odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za slova „případně
identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. LXXVI

V § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. LXXVII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000
Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o osobu, které
dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajská
veterinární správa identifikační číslo osoby současně s vydáním
povolení podle odstavců 1 až 3; identifikační číslo osoby poskytne
správce základního registru osob^25j).“.

Poznámka pod čarou č. 25j zní:

„25j) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 25j se označuje jako poznámka pod čarou
č. 25k, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o vydání
povolení osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby,
přidělí jí krajská veterinární správa identifikační číslo osoby
současně s vydáním povolení podle odstavce 1; identifikační číslo osoby
poskytne správce základního registru osob^25j).“.

3. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Nemá-li dosud žadatel podle odstavce 1 přiděleno identifikační
číslo osoby, přidělí mu krajská veterinární správa identifikační číslo
osoby současně s vydáním rozhodnutí o registraci podle odstavce 1;
identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru
osob^25j).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

4. V § 66c odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují
slovem „osoby“ a za slova „sídlo a identifikační číslo“ se vkládá slovo
„osoby“.

5. V § 72 odst. 2 písm. b) se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

6. V § 78 se slova „§ 64 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 6“.

7. V § 78a se slova „§ 64 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 5“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením

Čl. LXXVIII

V § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č.
562/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o azylu

Čl. LXXIX

V § 77 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění zákona č. 350/2005 Sb., se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. LXXX

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.
151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 47/2009 Sb. a zákona č. 197/2009 Sb., se mění takto:

1. § 158 zní:

㤠158

(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje
informační systém cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno,
popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den,
měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné
číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový
záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky.
Dále se v informačním systému cizinců o cizinci vedou

a) údaje v rozsahu

1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42
odst. 5), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),

2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému
pobytu (§ 87x),

3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a
cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),

4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14),
tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),

b) údaje o

1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona,
jeho číslu, druhu a době platnosti,

2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,

3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,

4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době
jeho platnosti,

5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného
podle tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu
zrušení, zániku nebo skončení platnosti,

6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o
odepření vstupu nebo odepření vycestování,

7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby
platnosti omezení vstupu na území,

8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,

9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním
státem s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních
států a o orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil,

10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo
soudním vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu
pro jeho vydání,

11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes
území a o orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení
průvozu umožnil,

12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu
podle tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného
ustanovení, skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí,
způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené
pokuty,

13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a
o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,

c) údaje

1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou
údaje podle písmene b),

2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které
se vedou údaje podle písmene b),

3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle
písmene b), a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,

d) údaje o

1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datu zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

3. datu a místu vzniku registrovaného partnerství (dále jen
„partnerství“), datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z
partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve
kterém k úmrtí došlo, popřípadě datu úmrtí,

5. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným
přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské
unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3
měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2),

e) údaje o

1. stupni osvojení,

2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení dítěte,

3. původním a novém rodném čísle dítěte,

4. datu a místu narození,

5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo
přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a
datu narození osvojitele,

6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o
jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje
se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na
území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v
souvislosti s porodem,

7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,
jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným
přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské
unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3
měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo
dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2),

f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení

1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na
území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do
náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na
území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem
jeho poručníka je cizinec,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2), a jeho
rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

g) záznam o poskytnutí údajů.

(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o
cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana
podle zvláštního právního předpisu^2), a to v rozsahu údajů uvedených v
odstavci 9; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců
ministerstvo.

(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce
1 vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle
tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Adresu podle věty
první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit policii nebo
ministerstvu.

(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje
informační systémy obsahující údaje o

a) dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu
podle tohoto zákona, jehož pachatelem je právnická nebo podnikající
fyzická osoba, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení,
skutkových okolnostech případu uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje
vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,

b) zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu,
příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného
cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření
pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu,
který ve věci jednal,

c) číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu
prohlášen za neplatný, včetně důvodu neplatnosti.

(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je
jeho provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona.
V tomto informačním systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při
plnění tohoto úkolu.

(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou
být obsaženy i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud
mají vztah k cizinci, který je v tomto informačním systému evidován.

(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze
sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle
zvláštního právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu
uloženého tímto zákonem.

(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto
zákonem vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a
odstavce 4 písm. c) údaje získané v rámci plnění úkolů ministerstva a
údaje z informačních systémů podle odstavců 1, 4 a 5 využívat pro svou
činnost.

(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto
údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na
území, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

g) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou
mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn
vstup na území,

l) zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s
udělenou mezinárodní ochranou,

m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum
zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo
partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,
že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,

q) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud
jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,

r) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem:

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní
příslušnost,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na
území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v
souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve
kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na
území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do
náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na
území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem
jeho poručníka je cizinec,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana
nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2), a jeho
rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na
území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90
dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat
po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního
předpisu^2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto
zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.

(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9
zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým
tyto změny nastaly, jsou-li policii známa.

(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců, pokud jsou
poskytovány na základě odstavce 9, se provede záznam o datu a hodině
výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu
veřejné moci, kterému byly poskytnuty.

(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani
orgánům cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s
udělenou mezinárodní ochranou.

(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního
právního předpisu poskytnuty údaje za účelem zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo
Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že
záznam o poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen
a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu
činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem
poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním
osobních údajů podle jiného právního předpisu. Policie má k tomuto
záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro
účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu.

(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je
povinen policii oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a
identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a
dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu uvedeného v
odstavci 13, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle
odstavce 13 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i
elektronickými prostředky.

(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu
poskytovány osobní údaje podle odstavce 9,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo
působnost stanovenou zvláštním právním předpisem a

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným
přístupem nebo zpracováváním.

(16) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech
veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v
informačním systému cizinců.“.

2. V § 159 odst. 3 větě první se za slova „svých úkolů“ vkládají slova
„ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ a ve větě druhé se slova
„uchovávané v“ nahrazují slovy „vedené v“ a za slova „informačních
systémech“ se vkládají slova „podle věty první“.

3. V § 160 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Údaje vedené v
informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1 vedené o cizincích s
povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na
území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na
území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o
cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana
podle zvláštního právního předpisu^2), v rozsahu stanoveném v § 158
odst. 9 se uchovávají na technických nosičích dat.“.

4. V § 160 odst. 4 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.

5. V § 160 odst. 5 se slova „odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „odst. 4 a
5“.

6. V § 165a se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod
čarou č. 24b znějí:

„(4) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá
referenční údaje ze základního registru obyvatel^24b), kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z
agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních
občanech České republiky:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát
narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li
opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození;
je-li opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
zrušení registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem
fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému
evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.

(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z
evidence občanských průkazů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

d) doba platnosti občanského průkazu,

e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu

f) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo
neplatných občanských průkazů,

g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení
dobu jeho platnosti.

(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z
evidence cestovních dokladů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d) doba platnosti cestovního dokladu,

e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,

f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo
a druh cestovního dokladu,

g) o cestovním dokladu, který má být zadržen.

24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 24b se označuje jako poznámka pod čarou
č. 24c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

7. V § 180 odst. 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. LXXXI

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.
491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č.
115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 se za slova „(dále jen „občan“)“ vkládají slova „ , způsob
prokazování totožnosti“ a slova „evidence občanských průkazů“ se
nahrazují slovy „agendového informačního systému evidence občanských
průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“)“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „rodné číslo,“ zrušují.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Občanovi se vydává

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem,

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.“.

4. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let
nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také
občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením^2).“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo jiný zákonný
zástupce“.

6. V § 2 odstavec 7 zní:

„(7) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž
k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci
s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).“.

7. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

8.

zrušen

9. Poznámky pod čarou č. 3c, 6b a 6c se zrušují.

10.

zrušen

11.

zrušen

12.

zrušen

13. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

§ 6

Vydání nového občanského průkazu

(1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit
dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním
nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po
nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d), je
povinen předložit rodný list^5).

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen
prokázat totožnost a předložit a) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),
b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění
případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti
s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci
občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů.

14.

zrušen

15.

zrušen

16. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání
totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském
průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu,
pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a
potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se
nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná
překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského
průkazu.

(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce;
místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které
byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní
výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která
pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému byla
rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není
způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí
občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný
zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl
rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a
převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný
zástupce.“.

17.

zrušen

18. V § 8 odst. 3 se slova „nebo matriční úřad, předává-li občanský
průkaz podle § 4 odst. 6“ nahrazují slovy „ , není-li příslušný k
vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle
odstavce 4“.

19. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v
žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený v
§ 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle místa trvalého pobytu.“.

20.

zrušen

21. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným
zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k
právním úkonům,“.

22.

zrušen

23. V § 9 odst. 4 se slova „občanského průkazu (dále jen „držitel“)“
zrušují.

24. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Doba platnosti občanského průkazu

(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a)
a b) je 10 let nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu
mladšímu 15 let.

(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c)
je

a) 6 měsíců při jeho vydání

1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a
přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních
dnů, nebo

2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,
kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
(§ 24a),

b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz
bezprostředně po nabytí státního občanství udělením (§ 24b),

c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v
souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanského průkazu (§ 24c).“.

25. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,“.

26. V § 11 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).

27.

zrušen

28. V § 11 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je
porušena jeho celistvost,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

29.

zrušen

30. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu
uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti
občanského průkazu.“.

31.

zrušen

32. Nadpis části čtvrté zní: „POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM“.

33.

zrušen

35. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „ukončil trvalý pobyt na území
České republiky,“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , anebo
občanský průkaz pozbyl platnost“.

35.

zrušen

36.

zrušen

37.

zrušen

38.

zrušen

39.

zrušen

40. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

41.

zrušen

42.

zrušen

43. Nadpis části páté zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

44. Nadpis § 16a zní: „Přestupky“.

45.

zrušen

46. V § 16a odst. 1 písm. j) se slovo „poskytne“ nahrazuje slovem
„požaduje“.

47. V § 16a odst. 1 písm. k) se slova „§ 2 odst. 5“ nahrazují slovy „§
15a odst. 2“.

48. V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena m) až p), která znějí:

„m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo
zničení ohlásil,

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo
jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském
průkazu, nebo

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo
jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém
čipu.“.

49. V § 16a odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a)
až n)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „K řízení o přestupcích
podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních
údajů.“.

50. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do
15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit
pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze
uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

51. Za § 16a se vkládají nové § 16b a 16c, které včetně nadpisu a
poznámky pod čarou č. 13b znějí:

㤠16b

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního
elektronického čipu.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle
zvláštního právního předpisu^13b) není dotčena.

§ 16c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu
osobních údajů.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto
zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá
obecný správce daně.

13b) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

52.

zrušen

53.

zrušen

54. V § 18 odst. 2 se za slova „souhlasu ministerstva“ vkládají slova
„v souvislosti s výrobou dokladů“.

55. V § 18 odst. 3 se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

56. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru
fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.“.

57.

zrušen

58. Poznámka pod čarou č. 16c se zrušuje.

59. V § 18a odstavec 4 zní:

„(4) Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla
omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,
mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v
§ 8 odst. 2.“.

60.

zrušen

61. V § 18a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje
a subjektu, který údaje poskytl“.

62. V § 20 odst. 1 se za slovo „průkazů“ vkládají slova „nebo
poskytování údajů“.

63. V § 20 odst. 2 se slova „anebo ve veřejném zájmu vedoucím
zaměstnancem,“ zrušují.

64. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

65. § 22 zní:

㤠22

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku
občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o
kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

66. V § 23a se slova „obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik“
nahrazují slovy „matričnímu úřadu“.

67. § 24a a 24b včetně nadpisů znějí:

㤠24a

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 6 měsíců

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů, jestliže

a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a
přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních
dnů, nebo

b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

§ 24b

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 3 měsíce

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy
občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí
státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 3 měsíce od data vydání.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se
podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 4 odst. 1
písm. d). Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává
opakovaně.“.

68. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně nadpisu zní:

㤠24c

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy
občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem
volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se
podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává
opakovaně.“.

69. § 25 se zrušuje.

70.

zrušen

Čl. LXXXII

Přechodná ustanovení

1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy
došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o
místu narození.

2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití
digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v
evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji,
vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání
podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011.
Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak
učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto
případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji.

5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji,
vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání
nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na
základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.

Čl. LXXXIII

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z
pozdějších zákonů.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. LXXXIV

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004, zákona č.
136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.
140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č.
197/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „evidencí cestovních dokladů“ nahrazují slovy
„agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (dále jen
„evidence cestovních dokladů“) a agendového informačního systému
evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence
diplomatických a služebních pasů“)“.

2. V § 12 odst. 3 se slova „informačním systému evidence cestovních
dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“)“ nahrazují slovy
„evidenci cestovních dokladů“.

3. V § 17 odst. 4 větě první a v § 22 odst. 1 písm. b) se za slova
„ústavní výchovy“ vkládají slova „anebo zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc“ a slovo „pečuje“ se nahrazuje slovem „pečují“.

4. V § 20 odst. 2 se slova „v informačním systému evidence
obyvatel^11a)“ nahrazují slovy „v agendovém informačním systému
evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“)^11a)“.

5. V § 20 odst. 4 se slova „§ 30 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 30
odst. 2 až 4“ a slova „informačního systému“ se zrušují.

6. Nadpis nad § 29 se zrušuje.

7. V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují
slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních
dokladů“.

8. V § 29 odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. rodné číslo držitele,“.

Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 3 až 12.

9. V § 29 odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují
slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
cestovních dokladů“.

10. V § 29 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují
slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
cestovních dokladů“.

11. V § 29 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu,
kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů
prostřednictvím základních registrů,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

12. V § 29 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

13. V § 29 odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst.
6“.

14. V § 29 odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy
„agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.

15. V § 29a odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují
slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a
služebních pasů“.

16. V § 29a odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. rodné číslo držitele,“.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 3 až 11.

17. V § 29a odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují
slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
diplomatických a služebních pasů“.

18. V § 29a odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují
slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
diplomatických a služebních pasů“.

19. V § 29a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu,
kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů
prostřednictvím základních registrů,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

20. V § 29a odst. 2 písmeno h) zní:

„h) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

21. V § 29a odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst.
6“.

22. V § 29a odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy
„agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a
služebních pasů“.

23. V § 29a odst. 3 písm. d) se slova „cestovních dokladů“ nahrazují
slovy „diplomatických a služebních pasů“.

24. V § 30 odst. 1 se slova „bodů 3 a 4“ nahrazují slovy „bodů 4 a 5“.

25. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 16a zní:

„(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají
ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s
rozšířenou působností referenční údaje ze základního registru
obyvatel^16a), kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

16a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

26. V § 30 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „informačního
systému“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje, které
jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.“.

27. V § 30a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaj vedený v § 29
odst. 2 písm. g) se poskytuje za období posledních 2 let.“.

28. V § 30a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně
poznámky pod čarou č. 16b znějí:

„(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě
zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném
ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové
schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem elektronických služeb^16b).

16b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

29. V § 30a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje
a orgánu, který údaje poskytl“.

30. V § 30a odst. 8 se slova „1 až 5“ nahrazují slovy „1 až 7“.

31. V § 30b odst. 1 se v obou případech slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 30 odst. 6“.

32. § 39 zní:

㤠39

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku
cestovních dokladů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o
kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

Čl. LXXXV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. LXXXVI

V zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č.
265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 198/2009 Sb., § 16a
zní:

㤠16a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci
pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. LXXXVII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb. a
zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 42l odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 49 odst. 4 písm. b) se za slovo „bydliště“ vkládají slova „ ,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“.

3. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:

㤠53a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy
na úseku sociálně právní ochrany

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,
popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,
datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,

r) jméno, popřípadě jména, a příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem
nebo manželem jeho poručníka je cizinec,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. LXXXVIII

V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č.
377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., odstavec
16 zní:

„(16) Ministerstvo vnitra poskytuje pojišťovnám pro účely související s
pojišťovací a zajišťovací činností

a) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum narození,

3. adresu místa trvalého pobytu,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum narození,

3. adresu místa trvalého pobytu.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna tiskového zákona

Čl. LXXXIX

V § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon), se za slova „a identifikační číslo“ vkládají slova
„osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XC

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č.
310/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 se slovo „právnické“ zrušuje, za slovo „lodě,“ se
vkládají slova „jde-li o právnickou osobu,“, slovo „fyzické“ se
nahrazuje slovy „ , popřípadě identifikační číslo“ a na konci textu
odstavce se doplňují slova „ , jde-li o fyzickou osobu“.

2. § 80a zní:

㤠80a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu
pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

Čl. XCI

V § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem
subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, se za slova „formu a identifikační číslo“ a
za slova „jméno a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XCII

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona
č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona
č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb. a zákona č. 52/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. § 29a zní:

㤠29a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu
pro výkon působnosti stanovené tímto zákonem a dalšími právními
předpisy

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení trvalého pobytu
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy

Čl. XCIII

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
uvedeným v § 10

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců
.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V příloze k zákonu se v bodu 1 písm. b) za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna autorského zákona

Čl. XCIV

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,
se mění takto:

1. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

㤠26a

(1) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení
skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých
autorech, popřípadě nositelích těchto práv, ze základního registru
obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení
skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých
autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z agendového informačního
sytému evidence obyvatel údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

e) datum a místo úmrtí.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 74 se slova „a 26“ nahrazují slovy „až 26a“.

3. V § 98 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. XCV

V § 6 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a
o změně některých dalších zákonů, se na konci textu písmene e) doplňuje
slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o zdravotnických prostředcích

Čl. XCVI

V § 32 odst. 4 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna obecního zřízení

Čl. XCVII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.
311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č.
22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č.
305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o tom, že se obec stala
městem nebo městysem, neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

2. V § 19 odst. 6 a v § 22 odst. 6 se za slova „Ministerstvu financí,“
vkládají slova „Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,“.

3. V § 20 odst. 5 a v § 28 odst. 2 se za slova „Ministerstvu vnitra“
vkládají slova „ , Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu“.

4. V § 26 se za slova „Ministerstvu financí“ vkládají slova „ ,
příslušnému katastrálnímu úřadu“.

5. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č.
12a zní:

„(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování,
přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství
dochází zápisem do registru uzemní identifikace, adres a nemovitostí
podle zvláštního právního předpisu^12a).

12a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

6. V § 29 odst. 1 větě druhé se za slovo „nepojmenovávají“ vkládají
slova „shodnými názvy a ani“.

7. V § 31 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 13a znějí:

„(2) Evidenčními čísly se označují

a) stavby pro rodinnou rekreaci,

b) stavby dočasné,

c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu, s výjimkou

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše
do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,
a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do
4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují
příslušenství budovy^13a), která jsou součástí jednoho celku.

13a) § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 13b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 31 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větami „Čísla popisná a
evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v
případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně
přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy
zaniklé.“.

9. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně poznámky pod čarou č. 13b
zní:

㤠31a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad

a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební
povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy
příslušného stavebního úřadu^13b),

b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy,
jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova
byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě
žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru
nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).

(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně
příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a
jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební
objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá
obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená
čísla orientační zrušují.

(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v
zanikající části obce.

(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází
zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zvláštního právního předpisu^12a).

13b) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b se označuje jako poznámka pod čarou
č. 13c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

10. V § 34a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké
sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce
neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

11. V § 142 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké
sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky městského
obvodu nebo městské části neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu.“.

Čl. XCVIII

Přechodná ustanovení

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších
veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže
části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o
změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy
nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo
přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XCIX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.
450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.
499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.
109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č.
169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona
č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 zrušuje.

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich
přejmenování nebo zániku dochází zápisem do registru územní
identifikace adres a nemovitostí^5).

5) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 14 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Evidenčními čísly se označují

a) stavby pro rodinnou rekreaci,

b) stavby dočasné,

c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu s výjimkou

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše
do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,
a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do
4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují
příslušenství budovy^6), která jsou součástí jednoho celku.“.

4. V § 14 odst. 5 se za slovo „popisnými“ vkládají slova „a
evidenčními“ a na konci odstavce se doplňují věty „Každé popisné nebo
evidenční číslo budovy musí být v rámci každého katastrálního území
jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užít
opakovaně, a to ani v případě přečíslování budov podle odstavce 7.
Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova
stojí na místě budovy zaniklé.“.

5. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 14 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno d) se zrušuje.

7. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně poznámky pod
čarou č. 6a znějí:

㤠14a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Praha

a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební
povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy
příslušného stavebního úřadu^6a),

b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy,
jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova
byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě
žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru
nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 14 odst. 2 písm. c).

(2) Hlavní město Praha sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a)
neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo
evidenčním a jeho příslušnosti k městské části, název ulice, do níž
stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá
Magistrát hlavního města Prahy vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy hlavní město Praha přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená
čísla orientační zrušují.

(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází
zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zvláštního právního předpisu^5).

§ 14b

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

6a) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 6b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké
sněmovny zašle údaje o udělení znaku nebo vlajky městské části
neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. C

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006, zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b) osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,

c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným
zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo
dítětem občana.“.

2. Poznámky pod čarou č. 1a, 2 a 3 se zrušují.

3. V § 2 písm. c) a d) se slova „ve městech Brno, Ostrava a Plzeň“
nahrazují slovy „v územně členěných statutárních městech“.

4. V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „systém je“ vkládá slovo
„agendovým“.

5. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ;
uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve
formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v
základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

6. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ;
uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního
místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých
pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu a která je mimo území České republiky, se
vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní
identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl“.

7. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu
přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy^5e), vede se název a adresa
sídla, a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob“.

Poznámka pod čarou č. 5e zní:

„5e) § 27 občanského zákoníku.“.

8. V § 3 odst. 3 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r).

9. V § 3 odst. 3 se na začátek písmene j) vkládají slova „jméno,
popřípadě jména, příjmení“ a na konci textu písmene j) se doplňují
slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen;
je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a
adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na
referenční údaje v základním registru osob“.

10. V § 3 odst. 3 písm. k) se slova „a místo“ nahrazují slovy „ , místo
a okres“ a za slova „uzavření manželství,“ se vkládají slova „došlo-li
k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a
stát,“.

11. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ;
uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou
vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční
údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a
nemovitostí“.

12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ ;
uvedené místo vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve
formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o
adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

13. V § 3 odst. 3 se na začátek písmen m) a n) vkládají slova „jméno,
popřípadě jména, příjmení a“ a na konci textu písmen m) a n) se
doplňují slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl
přidělen“.

14. V § 3 odst. 3 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

„o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor
fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

4. datum, místo a okres narození; místo a okres narození na území České
republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí,

5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu
narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim
byl přidělen,

6. rodná čísla otce a matky^7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; agendový
identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se
nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České
republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v
souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 3 odst. 3 písm. p) se číslo „6“ nahrazuje číslem „10“.

16. V § 3 odst. 3 písm. q) se za slova „datum úmrtí“ vkládá slovo „ ,
místo“.

17. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ ;
uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve
formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o
adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

18. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena s) a t), která znějí:

„s) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,

t) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až s).“.

19. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm.
c) vedou údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum
narození.“.

20. Poznámka pod čarou č. 5o se zrušuje.

21. V § 3 odst. 5 se slova „evidence obyvatel“ zrušují.

22. V § 3 odst. 8 se slova „§ 3a až 5 a § 8 odst. 2“ nahrazují slovy „§
3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8“.

23. V § 3 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a
označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují,“.

24. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova „rodné číslo obyvatele, jehož“
nahrazují slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu
evidence obyvatel, jejíž“.

25. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

26. Nad § 3a se vkládá skupinový nadpis, který zní: „Zápis a užívání
údajů z informačního systému“.

27. V § 3a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo

a) k nabytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3
písm. a) až f),

b) k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3
písm. f).“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

28. V § 3a odstavec 2 zní:

„(2) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o
občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu
příslušného krajského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o
obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3
odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek
stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může
kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich
působnosti.“.

29. V § 3a odst. 3 se slova „věty první“ zrušují.

30. § 4 zní:

㤠4

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v
informačním systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu
údajů vedených v § 3 odst. 3 písm. j) až n).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z
informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu
ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem
údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou
údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí
údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může
obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné
pro výkon jeho působnosti.“.

31. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

Matriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v
rozsahu § 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. j) až o) a písm. q) a r).“.

32. § 5 zní:

㤠5

(1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v
rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).

(2) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů z informačního systému o
občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu
příslušného obecního úřadu. Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o
obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3
odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto
zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad
využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.

33. § 6 zní:

㤠6

Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v
rozsahu § 3 odst. 3 písm. i) a písm. k) a l), jde-li o rozhodnutí o
rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o
neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství.“.

34. § 6a včetně poznámek pod čarou č. 6a a 7 se zrušuje.

35. § 7 zní:

㤠7

(1) Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6 zapisují údaje do
informačního systému (dále jen „zapisovatel údajů“), jsou povinny
zapsat údaje do informačního systému bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

(2) Zapisovatel údajů do informačního systému odpovídá za správnost
zapisovaného údaje. Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy,
při níž využívá zapisovatel údajů údaje z informačního systému,
pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako nesprávný a předá
informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan
údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, je příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého
pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České
republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát
města Brna.

(3) Vznikne-li při využívání údajů z informačního systému uživatelem,
který je oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu,
pochybnost o jejich správnosti, je povinen informovat o této
skutečnosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého
pobytu veden v informačním systému, informuje příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v
České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo
pokud jej nelze zjistit, informuje Magistrát města Brna. Příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako
nesprávný.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v
odstavcích 2 a 3 provede zjišťování správnosti údajů. Ostatní
ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou
povinni poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost předáváním
potřebných údajů.

(5) Po ukončení zjišťování správnosti údajů provede příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností opravu údaje, jestliže byl údaj
nesprávný. Po ukončení zjišťování správnosti údajů vždy odstraní
označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování správnosti údajů
informuje zapisovatele údajů nebo uživatele, který pochybnost o
správnosti uplatnil.

(6) Správce informačního systému vede přehled probíhajících zjišťování
správnosti údajů a kontroluje proces zjišťování správnosti údajů.“.

36. V nadpisu § 8 se slovo „osobních“ zrušuje.

37. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu
nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním
právním předpisem.“.

38. V § 8 odst. 2 se slovo „osobní“ zrušuje.

39. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje
ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a
ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k
osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. p),
nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v
§ 3 odst. 3 písm. o), který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli
staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje pouze
údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. q). Osobou blízkou se pro účely tohoto
zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel
nebo partner.“.

40. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které včetně
poznámek pod čarou č. 8 až 8c a 9 znějí:

„(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel
podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném
ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb^8), nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
provozované podle zvláštního právního předpisu^8a) a čísla elektronicky
čitelného identifikačního dokladu.

(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel
podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy^8b). V tomto případě musí provést
svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu^8c) a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje
subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné
správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa podání žádosti.

(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel
podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem^9).

(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém
mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou
identifikaci, jimiž jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,
pokud je mu znám, nebo rodné číslo,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné
číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného dokladu,

d) adresa místa pobytu.

8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů.

8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.

8b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8c) § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
zákona č. 227/2009 Sb.

9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 8 až 16.

41. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k
právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle
odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo
opatrovník. Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo
jiná osoba, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se
zapisují na žádost o poskytnutí údajů.“.

42. V § 8 odstavec 10 zní:

„(10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 se
provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly
údaje poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty
první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data
podání žádosti obyvatele.“.

43. V § 8 odst. 11 písm. f) se slova „podle odstavců 3 a 4“ nahrazují
slovy „podle odstavců 3 až 6 a 8“.

44. V § 8 odst. 12 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“.

45. V § 8 odst. 13 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“ a číslo „8“ se
nahrazuje číslem „12“.

46. V § 8 odstavec 14 včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:

„(14) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl
v ohrožení života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní
katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo
humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s
rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v
zahraničí^9d) poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje
z informačního systému o občanech, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu
dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a
manžela, popřípadě partnera, pokud jsou v době poskytnutí údajů naživu.

9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích,
vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.“.

47. V § 8 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na
kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího
podání je oprávněno kontaktní místo veřejné správy využívat referenční
údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informačního systému v
rozsahu adresy trvalého pobytu.“.

48. V § 8a odst. 1 se slovo „aktuálnímu“ zrušuje a za slovo „stavu“ se
vkládají slova „ , ve kterém byly zapisovatelem předány“.

49. V § 8a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Ministerstvo v případě oprávněných pochybností o správnosti údajů
vedených v informačním systému zajistí označení takového údaje jako
nesprávného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností k provedení zjišťování správnosti
údaje. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu
úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti zapsaných
údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou
pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti zapsaných údajů,
je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu
úřadu.

(3) Pokud obyvatel požádá o provedení opravy nebo doplnění údajů
zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly
správné, má rovněž právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které
nejsou správné, byly označeny jako nesprávné.“.

50. V § 8a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných informačních systémech
veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v
informačním systému.“.

51. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:

㤠8b

Zprostředkování kontaktu

(1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování
kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo
požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen
„kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména,
příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné
kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude
možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.
Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je
osobou blízkou.

(3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen^9); to neplatí, žádá-li
občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním
úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a
prokáže svoji totožnost.

(4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným
elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb^8). Je-li žádost
podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle
zvláštního právního předpisu^8a), musí žadatel provést svoji
identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu^8b) a čísla
elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

(5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v
informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje
kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu
obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého
pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti
podle odstavce 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní
údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého
pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa
trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle
také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle
odstavce 2.

(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru
obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá
trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost
ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba
zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle
odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě
osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese
úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o
datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.“.

52. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠9

Uchovávání údajů

(1) Po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje v
informačním systému uchovávají po dobu 75 let.

(2) Údaje o fyzických osobách uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se vedou
v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí
státního občanství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu 75
let ode dne pozbytí státního občanství.

(3) Při vyřazování údajů podle odstavců 1 a 2 a dokumentace související
s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního
předpisu^10).

10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

53. V nadpisu hlavy II se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „občanů“.

54. V § 10 odst. 1 se za slova „v České republice,“ vkládají slova
„která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu
adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí,“ a slova „podle zvláštního
právního předpisu^12)“ se zrušují.

55. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

56. V § 10 odst. 6 písm. b) se slova „ , u něhož není oddělena jeho
vyznačená část^13) v důsledku změny místa trvalého pobytu“ zrušují.

57. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

58. V § 10 odst. 7 se věty první a druhá zrušují.

59. V § 10 odst. 9 se za slova „s údaji“ vkládají slova „v základním
registru obyvatel nebo“.

60. V § 10b se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo správnímu orgánu
nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno
poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.“.

61. § 11 se zrušuje.

62. V § 13 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

63. V § 13a se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

„h) cizincem s povolením k pobytu na území České republiky cizinec s
povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným
přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a
občan Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně
pobývat po dobu delší než 3 měsíce^14a) (dále jen „cizinci s povolením
k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního
předpisu^14b).

14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.

14b) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14a až 14g se označují jako poznámky
pod čarou č. 14c až 14i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

64. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ,
jejich případné změny“.

65. V § 14 se na konci písmene c) odkaz na poznámku pod čarou č. 2
zrušuje a doplňují se slova „kterým toto povolení podle zvláštního
právního předpisu vydala^14b),“.

66. V § 14 písm. d) bodě 4 se slovo „ochrany^3)“ nahrazuje slovem
„ochrany^14f)“.

Poznámka pod čarou č. 14f zní:

„14f) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14f až 14i se označují jako poznámky
pod čarou č. 14g až 14j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

67. V § 14 písm. d) bodě 5 se odkaz na poznámku pod čarou č. 2
nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.

68. V § 15 písm. a) se za slova „oddací list“ vkládají slova „ , doklad
o partnerství“.

69. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud je v
něm uvedeno rodné číslo“.

70. V § 16 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje
odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.

71. V § 16 písm. d) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje
odkazem na poznámku pod čarou č. 14f.

72. V § 17 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

73. V § 17 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické
osoby, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného rodného
čísla podle odstavce 2 písm. a).

(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy 2 nebo více
fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže
matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo
desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13
odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla
vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních
dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou
záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud každá z fyzických
osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na
nové rodné číslo.“.

74. V § 17 odst. 7 se slova „ , a to na základě nového nebo opraveného
rodného listu“ zrušují.

75. V § 17a odst. 4 větě první se slova „doklad o datu a místě narození
a státním občanství“ nahrazují slovy „kopii dokladu o datu a místě
narození a státním občanství“.

76. V § 17b odst. 1 písm. f) a v § 17c odst. 2 písm. f) se odkaz na
poznámku pod čarou č. 9 zrušuje.

77. V § 17b odstavec 2 zní:

„(2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného
listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný
doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v
jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do
jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu
nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného
zástupce, který je žadatelem o ověření.“.

78. V § 17c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii
rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno,
popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad
vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední
překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o
státním občanství.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

79. Za § 17c se vkládá nový § 17ca, který včetně nadpisu zní:

㤠17ca

Potvrzení změny rodného čísla

(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla
provedena změna jemu přiděleného rodného čísla, písemně požádá
ministerstvo o potvrzení této změny.

(2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres
narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u
nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na
jehož území se narodil,

b) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině
nositele rodného čísla, o jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,

c) důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,

d) podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce,
uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého
pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce
nositele rodného čísla,

e) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele
rodného čísla, popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho
narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce,
přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti se
rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu
nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem
o potvrzení změny rodného čísla.

(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla
nositeli rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci
se zjištěným skutečným výdejovým místem pak nositeli rodného čísla
potvrdí, že

a) byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod
provedení této změny a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje
zjistit z archivních materiálů, nebo

b) nebyla provedena změna jeho rodného čísla.

(5) Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli
o potvrzení změny rodného čísla doručeno do vlastních rukou.“.

80. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:

㤠20

Ministerstvo a ohlašovny poskytují údaje vedené v manuálních evidencích
souvisejících s agendou evidence obyvatel a rodných čísel notářům v
souvislosti s vedením dědického řízení^15a) a Ministerstvu zahraničních
věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána, do zahraničí^15b). Ostatním subjektům se tyto
údaje poskytují v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem.

15a) Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15b) Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.“.

81. V § 22a se slova „městským částem nebo městským obvodům měst Brna,
Ostravy a Plzně“ nahrazují slovy „magistrátům územně členěných
statutárních měst, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst“.

82. V § 22c se slovo „písemné“ a slova „narozených před 1. lednem 1969“
zrušují.

83. V § 22c se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně jeho
případných změn“.

84. V § 22c se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno e), které zní:

„e) datum úmrtí.“.

85. § 23a včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠23a

(1) Ministerstvo využívá pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a
rodných čísel údaje vedené v informačních systémech provozovaných
policií^21) o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky,
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v
rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně dřívějších jmen a
příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství
cizince, rodné číslo, fotografie, místo, okres a stát narození, druh a
místo pobytu.

(2) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, matriční úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v
oblasti evidence obyvatel a rodných čísel referenční údaje ze
základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností,
základního registru osob a ze základního registru územní identifikace,
adres a nemovitostí a dále údaje vedené v informačním systému katastru
nemovitostí v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách.

21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
zákona č. 217/2002 Sb.“.

86. § 24 zní:

㤠24

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o
kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

Čl. CI

zrušen

Čl. CII

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších
zákonů.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna plemenářského zákona

Čl. CIII

V § 23b odst. 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č.
130/2006 Sb., se slova „z informačního systému evidence obyvatel^7e)“
nahrazují slovy „z informačních systémů veřejné správy“.

Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z
mořského dna za hranicemi pravomocí států

Čl. CIV

V § 7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě
nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně
některých zákonů, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. CV

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích

Čl. CVI

V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.
229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.
202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č.
354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č.
218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č.
22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
457/2008 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., § 64a zní:

㤠64a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro
výkon působnosti na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu
financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) rodné číslo,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. CVII

V § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve
znění zákona č. 440/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

ČÁST STO PRVNÍ

Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. CVIII

V § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se za
slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DRUHÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel

Čl. CIX

V § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., se za slova
„její identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen
„identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. CX

V § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, se za slova „identifikační číslo“
vkládají slova „osoby poskytnuté správcem základního registru
osob^16d)“.

Poznámka pod čarou č. 16d zní:

„16d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO ČTVRTÁ

zrušena

Čl. CXI

zrušen

ČÁST STO PÁTÁ

Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. CXII

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační
službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a
zákona č. 342/2006 Sb., § 5a zní:

㤠5a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační
a mediační službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších
právních předpisů

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě
cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě,
že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. CXIII

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.
253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.
264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění
takto:

1. § 47b zní:

㤠47b

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
zdravotnickým zařízením oprávněným provádět pravidelná nebo zvláštní
očkování podle § 47a o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit se
očkování (§ 46 odst. 1),

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) rodné číslo,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 83b odst. 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

ČÁST STO SEDMÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. CXIV

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odstavec 4 zní:

„(4) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě uvedené v
odstavci 1 písmeno a), pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků a lze jej
pořídit i fotokopií matričního zápisu.“.

2. V § 33 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze
základního registru obyvatel,“.

3. V § 84 odstavec 2 zní:

„(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo a
matriční úřady způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel.“.

4. V § 84 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) osobní stav, datum a místo všech jeho změn,

h) u ženy – datum a místo narození všech jejích dětí,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

k) datum a místo osvojení.

(5) Údaji podle odstavce 2 písm. c), které ministerstvu a matričním
úřadům poskytuje Policie České republiky, jsou

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) osobní stav, datum a místo jeho změny,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

j) datum a místo osvojení.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) důvod přidělení rodného čísla,

e) den, měsíc a rok narození,

f) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 8.

5. V § 84 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slova „občanských
průkazů“ vkládají slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

ČÁST STO OSMÁ

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných
skladech

Čl. CXV

V § 16 odst. 5 písm. a) zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských
skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých
souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

ČÁST STO DEVÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. CXVI

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona
č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a
zákona č. 480/2008 Sb., § 122a zní:

㤠122a

(1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon
působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) státní občanství,

f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní
občan České republiky narodil v cizině,

g) adresa místa trvalého pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na
jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) pohlaví,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) místo a stát narození,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož
území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému
evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů
podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je
blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění
nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DESÁTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. CXVII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se za slova „a zpřístupnění,“ vkládají slova
„provozní údaje“.

2. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ;
zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou
využity pro realizaci vazby podle písmene d)“.

3. V § 6d odst. 1 písm. b) se slova „uděleným pověřením“ zrušují.

4. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „adresu místa trvalého pobytu,
nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště, rodné číslo, nemá-li rodné
číslo,“ nahrazují slovy „datum narození a dále“ a slova „datum narození
osoby,“ se nahrazují slovy „jméno, příjmení a datum narození osoby,“.

5. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „rodné číslo, nemá-li rodné číslo,
datum narození, a adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt,
adresu bydliště“ nahrazují slovy „datum narození“.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. CXVIII

V § 19a odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám
rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně
práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se za slova „a
identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO DVANÁCTÁ

Změna energetického zákona

Čl. CXIX

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

2. § 17a zní:

㤠17a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu pro výkon jeho
působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle
tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření
poskytnutých údajů a pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona
poskytnuté údaje dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je
blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění
nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky
neprodleně informují.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. CXX

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.
175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č.
103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
137/2008 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 4 se odstavce 9 až 11 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3d
zrušují.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu k zápisu osobních údajů o provozovateli vozidla, o
vlastníku vozidla a uživateli zvláštní registrační značky trvale
manipulační, zvláštní registrační značky pro historická vozidla nebo
uživateli zvláštní registrační značky pro zkušební účely, do registru
vozidel

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) adresa místa trvalého pobytu.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) datum narození,

d) druh a adresa místa pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ministerstvo může poskytnuté údaje v rozsahu a pro účely uvedené v
§ 4 odst. 8 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je
blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění
nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky
neprodleně informuje.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

4. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova
„a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

5. V § 56 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a
identifikační číslo“.

6. V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice technické
kontroly osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo,
přidělí jí krajský úřad identifikační číslo současně s vydáním
rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne správce
základního registru osob^9c).

9c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

7. V § 64 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova
„a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.

8. V § 65 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a
identifikační číslo“.

9. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí
osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo, přidělí jí
obecní úřad obce s rozšířenou působností identifikační číslo současně s
vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne
správce základního registru osob^9c).“.

10. V § 83a odst. 1 písm. j) se za slova „§ 56“ vkládají slova „odst.
1“.

11. V § 83a odst. 1 písm. k) se za slova „§ 65“ vkládají slova „odst.
1“.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. CXXI

V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č.
124/2008 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který zní:

㤠20a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO PATNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných sbírkách

Čl. CXXII

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č.
124/2008 Sb., se slova „identifikační číslo právnické“ nahrazují slovy
„své identifikační číslo“.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. CXXIII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a
zákona č. 183/2009 Sb., se mění takto:

1. § 33a zní:

㤠33a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro
potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

k) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

2. V § 33b písm. a) bodě 4 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

Změna lázeňského zákona

Čl. CXXIV

V § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), se za slova „nebo identifikační číslo“ vkládají slova
„osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. CXXV

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.
167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.
7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č.
9/2009 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 6 se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo
„osoby“.

2. V § 37i odst. 3 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“
vkládá slovo „osoby“.

3. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:

㤠71a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. CXXVI

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 18 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ,
včetně identifikačního čísla poskytnutého správcem základního registru
osob^9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ

Změna vodního zákona

Čl. CXXVII

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona
č. 181/2008 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 88 odst. 1 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

2. V § 104 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
státní správy pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) adresa místa pobytu,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.“.

3. V § 104 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k
úmrtí došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 8 a 9.

4. V § 104 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pohřebnictví

Čl. CXXVIII

V § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, se slova „obchodní jméno, nebo název firmy“
nahrazují slovy „název nebo obchodní firmu“ a za slova „identifikační
číslo“ se vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna knihovního zákona

Čl. CXXIX

V § 5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

Čl. CXXX

V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č.
421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.
377/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., § 23a
zní:

㤠23a

(1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na
úseku finanční kontroly ze základního registru obyvatel referenční
údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na
úseku finanční kontroly z agendového informačního systému evidence
obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti, podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, a to
ve formě referenční vazby ze základního registru osob,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem
fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují,
pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České
republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v
souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) záznam o poskytnutí údajů,

q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na
úseku finanční kontroly z agendového informačního systému cizinců o
cizincích údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho
rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno
rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4
pro účely výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo
kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou
přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí neprodleně
informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní
nebo zlikviduje.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 21d a 21e se zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o myslivosti

Čl. CXXXI

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 3 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. V § 28 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

„(5) Identifikační číslo osoby přiděluje honebnímu společenstvu orgán
státní správy myslivosti; identifikační číslo osoby poskytne orgánu
státní správy myslivosti správce základního registru osob^21a).

21a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

㤠60a

(1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti
podle tohoto zákona poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,

d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. CXXXII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o
obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a
zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

㤠31a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
státní správy v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

Čl. CXXXIII

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona
č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16a odst. 3 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti,
svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám
při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1
identifikační číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce
základního registru osob^15).

15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 27 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

4. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky pod čarou č. 19
zní:

㤠27a

(1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o
návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o
návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby
ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,
statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční
údaje, a to

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o
návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o
návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby
ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,
statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností z agendového informačního systému evidence
obyvatel údaje, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) pohlaví,

c) rodné číslo,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla.

(3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o
návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o
návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby
ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,
statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a
náboženských společností z agendového informačního systému cizinců
údaje, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. CXXXIV

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.
192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.
349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.
221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č.
314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., § 175a
včetně nadpisu zní:

㤠175a

Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a agendového
informačního systému evidence obyvatel

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje soudům pro výkon působnosti podle
tohoto zákona a dalších právních předpisů

a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel,

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to
umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje
pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
údaje o

a) příjmení,

b) jménu, popřípadě jménech,

c) adrese místa pobytu,

d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,

e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státním občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních
občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli
státní občanství České republiky, a to

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, popřípadě jejich
změny,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, kde se občan narodil,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě
jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo
registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem
fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil,

r) záznam o poskytnutí údajů.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o
cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné číslo, nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení,
popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se
poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a
nepřetržitý přístup.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o integrované prevenci

Čl. CXXXV

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č.
437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

㤠28a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena

Čl. CXXXVI

zrušen

ČÁST STO TŘICÁTÁ

Změna zákona o zbraních

Čl. CXXXVII

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č.
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a
zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „osoby“.

2. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 5 odst. 5 se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy „odstavci 6“.

4. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
pozemkovým úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

f) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

g) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

h) rodné číslo dítěte,

i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

g) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. CXXXIX

V § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových
zbraní a o změně živnostenského zákona, se za slova „identifikační
číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků

Čl. CXL

V § 30 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání
a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Čl. CXLI

V § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a
mikroorganismů), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. CXLII

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k
obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění
zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Orgánům veřejné správy jsou poskytovány pro výkon veřejné správy
podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje,
kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o zoologických zahradách

Čl. CXLIII

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o
změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění
zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 141/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně
poznámky pod čarou č. 10a zní:

„c) identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem
základního registru osob^10a),

10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

㤠19a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a Inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. CXLIV

V § 3a odst. 3 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o
oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se za slova
„firmu^4), identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen
„identifikační číslo“)“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. CXLV

V § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně
cizinců, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se za slova „identifikační
číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o Antarktidě

Čl. CXLVI

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle
tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ

zrušena

Čl. CXLVII

zrušen

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich
dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. CXLVIII

V § 27 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb., o
nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a
tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se
za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

zrušena

Čl. CXLIX

zrušen

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí

Čl. CL

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a
samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského
zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech
pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 písm. i) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „poskytnuté správcem základního registru osob^5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

„5a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 5b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a
genetickými produkty

Čl. CLI

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a zákona č.
124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 větě druhé se za slova „podnikání a identifikační
číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správním
orgánům na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a
genetickými produkty

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

Čl. CLII

V § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a identifikační číslo“
vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče

Čl. CLIII

V § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a
identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o rybářství

Čl. CLIV

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá
slovo „osoby“.

2. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
odstavce 2 až 7, které znějí:

„(2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle
tohoto zákona jsou poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. CLV

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k
ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s
ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

zrušena

Čl. CLVI

zrušen

ČÁST STO PADESÁTÁ

zrušena

Čl. CLVII

zrušen

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. CLVIII

V § 6 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. CLIX

V § 2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. CLX

V § 26 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a
vinařství), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb.,
se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. CLXI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona
č. 249/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 72 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně
poznámky pod čarou č. 52a zní:

„(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy
na úseku rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel^52a)
referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.

52a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 52a a 52b se označují jako poznámky pod
čarou č. 52b a 52c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

2. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 10“ nahrazují slovy „§
72 odst. 11“.

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o patentových zástupcích

Čl. CLXII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o
opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění zákona č.
296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ,
identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté
správcem základního registru osob^3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „ ,
identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob^3)“.

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. CLXIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňuje slovo „osoby“.

2. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo „osoby“.

3. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a
dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru
osob^41a)“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:

„41a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

4. Za § 147b se vkládá nový § 147c, který zní:

㤠147c

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a úřadům práce pro výkon státní správy na úseku
zaměstnanosti

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,
popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,
datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení
dítěte,

s) jméno, popřípadě jména, a příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem
nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,
kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo a jeho změny.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. CLXIV

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 37 odst. 4 se za slova „údajů z“ vkládá slovo „agendového“.

3. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou
na základě žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti
podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o dotčené osobě, a to

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence
obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému evidence
obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

4. V § 37 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na
jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož
území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 10 až 13.

Čl. CLXV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ

Změna správního řádu

Čl. CLXVI

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 se za slova „doručování (§ 19 odst. 3),“ vkládají
slova „na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na
kterou jí mají být doručovány písemnosti^17a),“.

Poznámka pod čarou č. 17a zní:

„17a) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění zákona č. 7/2009 Sb.“.

2. V § 37 odst. 2 větě třetí a čtvrté se za slova „identifikační číslo“
vkládá slovo „osob“.

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna školského zákona

Čl. CLXVII

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.
383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.
161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.
243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona
č. 49/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 125 odst. 3 písm. b) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 154 odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno,“ nahrazují
slovy „poskytnuté správcem základního registru osob^35a)“.

Poznámka pod čarou č. 35a zní:

„35a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 35a se označuje jako poznámka pod čarou
č. 35b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 183a odstavce 3 až 6 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříku

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.“.

4. V § 183a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému
evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(9) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení
školského rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále
předávat, třídit nebo kombinovat^49c), popřípadě je blokovat,
zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného
údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně
informuje.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ

zrušena

Čl. CLXVIII

zrušen

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna branného zákona

Čl. CLXIX

V § 18 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím
zajišťování (branný zákon), se za slovo „získaných“ vkládají slova „ze
základního registru obyvatel a“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o evropské společnosti

Čl. CLXX

V § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen
„identifikační číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. CLXXI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.
217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č.
138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.
227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.
575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.
38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č.
182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č.
297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č.
206/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se čárka na konci písmene i) nahrazuje tečkou a
písmeno j) se zrušuje.

2. V příloze v části I položce 3 se v písmenu b) na konci textu
doplňují slova „ , anebo osvědčení o rodném čísle“.

3. V příloze v části I položce 3 se doplňuje písmeno e), které včetně
poznámky pod čarou č. 2c zní:

„e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu^2c) za každou
kontaktovanou osobu Kč 500

2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

4. V příloze v části I položce 8 se vkládají nová písmena a) až g),
která znějí:

„a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s
kontaktním elektronickým čipem Kč 500

b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc Kč 100

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti na 3 měsíce Kč 100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý
pobyt na území České republiky Kč 100

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz
poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy Kč 100

g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč 100“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena h) až j).

5. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Předmětem poplatku není“
se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém
správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní
vadou.“.

Dosavadní text se označuje jako bod 2.

6. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Zmocnění“ se slovo „c)“
nahrazuje slovem „j)“.

7. V příloze v části I položce 8 se za ustanovení „Zmocnění“ doplňuje
ustanovení „Poznámka“, které zní:

„Poznámka

Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk
občana a důvod vydání občanského průkazu.“.

8. V příloze v části I položce 16 se písmeno b) zrušuje a současně se
zrušuje označení písmene a).

9. V příloze v části I položce 16 se ustanovení „Předmětem poplatku
není“ zrušuje.

10. V příloze v části I položce 16 v ustanovení „Poznámky“ bodě 2 se
slova „písmene a)“ zrušují.

11. V příloze v části IX položce 116 v ustanovení „Osvobození“ bodě 1
se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a j)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena

Čl. CLXXII

zrušen

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. CLXXIII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen
„identifikační číslo“)“.

2. V § 14 odst. 1 větě první se za slova „podle § 13“ vkládají slova „
, a současně jí přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo
přiděleno; identifikační číslo poskytne Úřadu správce základního
registru osob^10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

„10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

3. V § 14 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „bylo-li přiděleno,“
zrušují.

4. § 134 zní:

㤠134

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu
pro účely plnění úkolů státní správy stanovených mu zákonem

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) druh a adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České
republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Čl. CLXXIV

V § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s
výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních
důvodů, a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání a
identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. CLXXV

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění
zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.
a zákona č. 110/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 7 odst. 2 se slova „na základě sdělení orgánu vykonávajícího
státní statistickou službu^8) veřejné výzkumné instituci identifikační
číslo“ nahrazují slovy „veřejné výzkumné instituci identifikační číslo
osoby poskytnuté správcem základního registru osob^7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

„7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. CLXXVI

V § 8 odst. 3 písm. b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a
televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se za slova
„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů

Čl. CLXXVII

V § 5 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních
bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004
Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se za
slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti

Čl. CLXXVIII

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,
se mění takto:

1. V § 46 odst. 4 písm. c) se za slova „identifikačním číslem“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

2. § 138a zní:

㤠138a

(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze
základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech
České republiky údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné
příjmení,

b) pohlaví,

c) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti podle jiného právního předpisu,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě
jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi
rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,
popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte
právnická osoba, název a adresa sídla,

h) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k
uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za
neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci
manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel
prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

i) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a
rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo
registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné
číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a datum jeho narození,

k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte a datum jeho narození,

l) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum, místo a okres narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého
nepřežil.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec
narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného
partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z
registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného
partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,
příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle
jiného právního předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti
nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu,
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození,

q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního
předpisu,

1. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

3. původní a nové rodné číslo dítěte,

4. datum a místo narození,

5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno
rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození
osvojitele,

6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se
neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v
České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého
nepřežil,

u) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na
území České republiky,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen
do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu
na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož
poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu
na území České republiky,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního
právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum
narození.
Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z
registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné
číslo, avšak nejsou vedeny v agendovém informačním systému evidence
obyvatel, údaje, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození
,

e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(5) K údajům podle odstavců 2 až 4 vedených v agendových informačních
systémech jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. CLXXIX

V zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o
změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.,
se za § 27 vkládá nový § 27a, který zní:

㤠27a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
vykonávajícím státní správu na úseku prevence závažných havárií

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. CLXXX

V § 14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto
zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích,

c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,

d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) nebo c).
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, jejichž použití je v daném případě nezbytné.

(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra
ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. CLXXXI

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.
29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 30 odstavce 3 až 6 znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely
příspěvku poskytuje ministerstvu, obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností a krajským úřadům

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména a příjmení a datum jeho
narození,

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl
cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo
který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo
jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho
poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let
bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních
důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s
povolením k pobytu na území České republiky,

q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným
přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým
příbuzným manžela občana Evropské unie,

r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému
byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo;
jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.“.

2. V § 30 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 79 odst. 5 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

4. V § 81 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně
poznámky pod čarou č. 31a zní:

„b) identifikační číslo přidělené poskytovateli sociálních služeb;
pokud poskytovateli sociálních služeb dosud nebylo identifikační číslo
přiděleno, poskytne ho registrujícímu orgánu správce základního
registru osob^31a),

31a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

5. V § 85 odst. 4 se za slova „a) až d)“ vkládají slova „ ,
identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b)“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. CLXXXII

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.
165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., § 53 zní:

㤠53

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v
hmotné nouzi poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzi

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území
České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt
údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství^39a), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství
smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
registrovaného partnerství,

l) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě
partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

m) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum jeho
narození,

n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého
nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum
narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného
partnerství^39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
zrušení registrovaného partnerství,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a
jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum
narození,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

r) jméno, popřípadě jména, příjmení

1. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území
České republiky nebo jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl
cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho
manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo
manželem, popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k
pobytu na území České republiky,

2. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,
který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o
sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území
České republiky,

3. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým
příbuzným manžela, popřípadě partnera občana Evropské unie,

4. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková
ochrana podle zvláštního právního předpisu^8), a jeho rodné číslo;
jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) den, měsíc a rok narození,

c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

d) rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. CLXXXIII

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 24 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze
základního registru obyvatel“.

2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

㤠29a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro
provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství příslušnému
matričnímu úřadu o osobách, které chtějí vstoupit do partnerství,

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a
místo všech jejich změn,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo, datum a místo všech jeho změn,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,

f) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

g) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum
zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku
manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který
byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

f) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum
zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. CLXXXIV

V § 17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se za
slova „forma, identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen
„identifikační číslo“)“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna koncesního zákona

Čl. CLXXXV

V § 32 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a
koncesním řízení (koncesní zákon), se na konci textu písmen a), b) a c)
doplňuje slovo „osoby“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. CLXXXVI

V § 15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), se slova „a identifikační číslo
autorizované osoby“ nahrazují slovy „autorizované osoby, její
identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru
osob^7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

„7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. CLXXXVII

V § 88 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ

Změna stavebního zákona

Čl. CLXXXVIII

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 121 se za slova „kolaudačního souhlasu,“ vkládají slova „údaje
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa^41a),“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:

„41a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

2. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 41b zní:

„(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné
nebo evidenční^41b), stavební úřad po předložení podkladů uvedených v
odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného
nebo evidenčního.

41b) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.
227/2009 Sb.

§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009
Sb.“.

3. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží údaje
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa^41a). Pokud
stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad
postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 123 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí
právní předpis.“.

5. Za § 131 se vkládá nový § 131a, který zní:

㤠131a

Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí
tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu
úřadu.“.

6. V § 193 se za slova „§ 122 odst. 6,“ vkládají slova „§ 123 odst.
5,“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. CLXXXIX

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č.
158/2009 Sb., se mění takto:

1. § 118 včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:

㤠118

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
nemocenského pojištění pro výkon jejich působnosti

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech
uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu

údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož
území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné
příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

l) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá
přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a
datum jeho narození,

m) rodné číslo dítěte,

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo a jeho změny,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup
na území České republiky,

k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v
případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,

n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na
jehož území se narodila.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze
svých informačních systémů^60) na žádost v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup údaje o

a) jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle,
bydlišti a zaměstnání konkrétních pojištěnců,

b) názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců; údaje se
sdělují těm orgánům nemocenského pojištění, které jsou příslušné k
provádění pojištění těchto pojištěnců.

60) § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky.

§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a
dalších zdravotních pojišťovnách.“.

2. V § 122 odst. 3 písm. k) a v § 123 odst. 3 písm. c) se za slovo
„identifikační“ vkládají slova „číslo osoby zaměstnavatele“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých druzích podpory kultury

Čl. CXC

V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích
podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova
„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační
číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a
souvisejících činnostech

Čl. CXCI

V § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských
embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně
některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“
vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena

Čl. CXCII

zrušen

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o evropské družstevní společnosti

Čl. CXCIII

V § 8 písm. c) zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní
společnosti, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

zrušena

Čl. CXCIV

zrušen

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. CXCV

V § 6 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se za slova
„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. CXCVI

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č.
108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „osoby
(dále jen „identifikační číslo“)“.

2. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo „pobytu“ vkládají slova „ , a
identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob^4b)“.

Poznámka pod čarou č. 4b zní:

„4b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí

Čl. CXCVII

V zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se za § 8
vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
ministerstvu a inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ

Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Čl. CXCVIII

V § 70 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, se za slova „identifikační číslo“ vkládají
slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Čl. CXCIX

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů, se za § 16 vkládá nový § 16a, který
zní:

㤠16a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům
státní správy, které vykonávají působnost podle tohoto zákona,

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v
cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu

Čl. CC

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 5 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo
„osoby“.

2. V § 10 odst. 5 písm. b) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“
vkládá slovo „osoby“.

3. V § 30 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto
zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o
obyvatelích,

c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,

d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo
přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b) nebo c).“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. CCI

V § 4 odst. 4 písm. f), § 5 odst. 4 písm. b) a v § 14 odst. 3 písm. f),
g) a i) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, se slova „ekonomického subjektu“ nahrazují slovem
„osoby“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. CCII

V § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů (zákon o auditorech), se slova „ , bylo-li přiděleno“
nahrazují slovy „osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté
správcem základního registru osob^15a)“.

Poznámka pod čarou č. 15a zní:

„15a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. CCIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou
ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů
3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení
čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.