254/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu

Změna: 285/2009 Sb.

Změna: 278/2009 Sb.

Změna: 281/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. I

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o
změně a doplnění dalších zákonů, se část jedenáctá včetně nadpisu
zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.,
zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb.,
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,
zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb.,
zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písm. k) se slova „(nákup devizových prostředků)“
zrušují.

2. V § 25a odst. 4 písmeno f) zní:

„f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu,“.

3. V § 37 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Porušením povinnosti
dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho
obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací
povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o
provádění mezinárodních sankcí.“.

5. V § 38 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí,“.

6. § 44a se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. III

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se věta třetí nahrazuje
větou „Za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy jsou osoby
uvedené ve větě první pro účely občanského soudního řízení, exekučního
řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na
konsolidovaném základě, trestního řízení, správy daní a při plnění
povinnosti vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
podle zákona o provádění mezinárodních sankcí zproštěny povinnosti
mlčenlivosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 159/2000 Sb.

Čl. V

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o
změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb.,
a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. VI

V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.,
písmeno e) zní:

„e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

zrušena

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře

Čl. VIII

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně
některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se část šestá
včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty

Čl. IX

V zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o
podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů,
se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním
investování a zákona o dluhopisech

Čl. X

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním
investování a zákona o dluhopisech, se část dvanáctá včetně nadpisu
zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 284/2004 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o
změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, ve znění zákona č. 344/2004 Sb., se část první
včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. XII

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.
a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se za větu první doplňuje věta „Za vsazenou částku se
považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka
(vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou
sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou
sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení § 2 písm.
h).“.

2. V § 33 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

3. V § 36 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Rozsah identifikačních
údajů v evidenci a jejich uchovávání se řídí zákonem o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.“.

Poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje.

4. V § 46b odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Porušením povinnosti
mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění
mezinárodních sankcí.“.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/1990 Sb., ve znění
tohoto zákona, se pro účely vyúčtování, dle ustanovení § 28, aplikuje
poprvé již v rámci vyúčtování předpokládaného provozovateli za
kalendářní rok 2008.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o advokacii

Čl. XIV

V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního
zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti^9a)“
nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 344/2005 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o
změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění
zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně
nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech

Čl. XVI

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o
územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. XVII

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem

Čl. XVIII

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením
dohledu nad finančním trhem, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XIX

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č.
212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č.
377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a
financování terorismu“.

2. V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvláštního zákona^19)“
nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění
mezinárodních sankcí“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

3. V § 25b odst. 3 písmeno d) zní:

„d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
zákona o provádění mezinárodních sankcí,“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XX

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třetí včetně
nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna devizového zákona

Čl. XXI

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.,
zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 444/2005
Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).

2. V § 1 písmena k) a l) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

„k) devizovým místem

1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku nebo
pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní licence nebo
povolení podle jiného právního předpisu^3) oprávněny provádět platební
styk^4) ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní
obchody s cizí měnou,

2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence,

3. osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě
registrace, nebo

4. osoba oprávněná k provádění obchodů s cizí měnou nebo k provádění
platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné
licence,

l) poskytováním peněžních služeb zprostředkování úhrad z tuzemska do
zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí do tuzemska, včetně
přeshraničních převodů podle zákona o platebním styku,

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.

§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1995 Sb.“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 16 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky
pod čarou.

3. V § 1 se doplňují písmena m) a n), která znějí:

„m) směnárenskou činností poskytování služeb třetím osobám, jejichž
předmětem je nákup nebo prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí nebo
české měně za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně,

n) bezhotovostním obchodem s cizí měnou poskytování služeb třetím
osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej české nebo cizí měny za
jinou měnu, při němž klient devizovému místu a devizové místo klientovi
platí převodem peněžních prostředků z účtu; bezhotovostním obchodem s
cizí měnou se rozumí rovněž zprostředkování nebo jiné obstarání
takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k
jeho provedení nebo zajištění; bezhotovostním obchodem s cizí měnou
není činnost, která odpovídá poskytování investičních služeb podle
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 zní:

㤠3

Registrace ke směnárenské činnosti

(1) Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání může
pouze fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem
registrována Českou národní bankou^5).

(2) Registrace se nevyžaduje, je-li směnárenská činnost vykonávána na
základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího
činnost bank^6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující
činnost spořitelních a úvěrních družstev^7) jinak.

(3) Registraci provede Česká národní banka na žádost osoby, která hodlá
směnárenskou činnost vykonávat. Provedenou registraci nelze převést na
jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

(4) Česká národní banka provede registraci fyzické osoby ke směnárenské
činnosti, pokud

a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům,

b) skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu^8) (dále
jen „skutečný majitel“) je osobou bezúhonnou,

c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a
má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

(5) Náležitostmi a přílohami žádosti fyzické osoby o registraci ke
směnárenské činnosti jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a
nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu
žadatele,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a
nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu
skutečného majitele žadatele a osoby, která bude řídit podnikání
žadatele, v případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a
osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

(6) Česká národní banka provede registraci právnické osoby ke
směnárenské činnosti, pokud

a) osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele,
členem statutárního orgánu žadatele, a skutečný majitel žadatele jsou
osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a
má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

(7) Náležitostmi a přílohami žádosti právnické osoby o registraci ke
směnárenské činnosti jsou

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně
ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě,
že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje;
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný
dokument,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa
trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele,
statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto
údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší;
je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k
identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až
po určení konkrétních fyzických osob,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození
a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která
bude řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je
statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele,
skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

5) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26.
října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a
financování terorismu.

6) Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

5. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3h, které včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 9 až 11a znějí:

㤠3a

Devizová licence

(1) Devizovou licenci uděluje Česká národní banka k

a) provádění či zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou [§
1 písm. n)], nebo

b) poskytování peněžních služeb [§ 1 písm. l)],

jsou-li tyto činnosti podnikáním podle obchodního zákoníku; bez
devizové licence nesmí nikdo tyto činnosti nabízet ani provádět^5).

(2) Devizová licence se nevyžaduje, jsou-li činnosti uvedené v odstavci
1 vykonávány na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona
upravujícího činnost bank^6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon
upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev^7) jinak.

(3) Devizová licence se uděluje na žádost. V devizové licenci se
stanoví rozsah oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které
je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat. Vydanou
devizovou licenci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na
právního nástupce.

(4) Česká národní banka udělí devizovou licenci tehdy, pokud

a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem
žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro
žadatele bude provádět sjednávání a vypořádání bezhotovostních obchodů
s cizí měnou, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve
smyslu § 3d odst. 1,

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a
má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3,

c) žadatel splní další podmínky pro udělení devizové licence, stanovené
v § 3b nebo § 3c.

§ 3b

Bezhotovostní obchody s cizí měnou

(1) Devizovou licenci k bezhotovostním obchodům s cizí měnou lze udělit
pouze právnické osobě se splaceným základním kapitálem ve výši nejméně
10 000 000 Kč. Tato výše se nevyžaduje, pokud žadatel o devizovou
licenci hodlá pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou
a nebude přitom oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny
klientů.

(2) Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí
měnou obsahuje, kromě náležitostí stanovených správním řádem, základní
údaje o žadateli, odůvodnění a listinné dokumenty.

(3) Základními údaji o žadateli se rozumí

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa
trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele,
statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto
údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození
a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele, osoby, která
bude řídit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele bude
provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou.

(4) Odůvodnění žádosti musí obsahovat

a) obchodní plán na nejbližší 3 roky,

b) komentář k jednotlivým údajům obchodního plánu podle písmene a),
který obsahuje informace o předpokladech a podmínkách, na nichž je
obchodní plán založen, předpokládaném zisku, analýze schopnosti
žadatele provádět licencovanou činnost ve vztahu ke kapitálovému
vybavení žadatele, tvorbě rezerv a případném vlivu na likviditu,
ziskovost a kvalitu aktiv,

c) způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sledování a řízení,

d) materiálně technické, organizační a personální zabezpečení činností
souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

e) postup při sjednávání, provádění a vypořádání bezhotovostních
obchodů včetně mechanismu tvorby cen,

f) organizační schéma žadatele, včetně jmen a příjmení osob, které
budou zastávat jednotlivé pracovní pozice.

(5) Dokumenty, jež tvoří součást žádosti, jsou

a) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,

b) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně
ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě,
že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje;
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný
dokument,

c) doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je
statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele,
skutečného majitele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a
osoby, která pro žadatele bude provádět sjednání a vypořádání
bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

e) je-li společníkem právnická osoba, doklad o této osobě podle písmene
b) a doklady k identifikaci jejích společníků a členů jejího
statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,

f) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3,

g) profesní životopisy osob, které budou pro žadatele provádět sjednání
a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a osoby uvedené v
odstavci 3 písm. a), s uvedením všech vykonávaných zaměstnání,
podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností,
členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných
právnických osob, včetně členství již ukončených,

h) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
a osoby, které pro žadatele budou provádět sjednání nebo vypořádání
bezhotovostních obchodů s cizí měnou, úspěšně dokončily alespoň střední
vzdělání,

i) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že
žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní
závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní
závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem a

j) vzory smluv, které žadatel hodlá uzavírat s klienty, včetně vzorů
dokladů o sjednání a o vypořádání bezhotovostního obchodu.

§ 3c

Peněžní služby

(1) Devizovou licenci k poskytování peněžních služeb lze udělit pouze
právnické osobě nebo fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a je
způsobilá k právním úkonům.

(2) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních
služeb fyzická osoba, žádost musí mimo náležitostí stanovených správním
řádem obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a
nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu
žadatele,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a
nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu
skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v
případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a
osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

(3) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních
služeb právnická osoba, žádost musí mimo náležitosti stanovené správním
řádem obsahovat

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně
ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě,
že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje;
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný
dokument,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresu
trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele,
statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele; je-li
společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k
identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až
po určení konkrétních fyzických osob,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození
a adresu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která
bude řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je
statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele,
skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele,
dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

§ 3d

Společná ustanovení pro registraci a udělování devizových licencí

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin

a) spáchaný úmyslně, nebo

b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
zamýšleného podnikání, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla
odsouzena^9).

(2) Bezúhonnost se prokazuje

a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České
republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc;
to neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní
banka podle zvláštního právního předpisu,

b) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území
České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě
zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců,
dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu
oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a
států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě
zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; pokud stát trvalého nebo jiného
pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem,
též dokladem vydaným státem, jehož je občanem.

(3) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové
vzdělání, včetně vzdělání získaného praxí, které umožňuje provádět
registrovanou nebo licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené s
jejím prováděním podle právního řádu České republiky. Ukončené střední
vzdělání^10) se za odpovídající vzdělání považuje vždy. Za dostatečnou
praxi se považuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo
licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při
uznávání odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle zákona
o uznávání odborné kvalifikace^11).

(4) Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených
platných povolení (registrací nebo devizových licencí) a zveřejňuje jej
i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje

a) u podnikající fyzické osoby její jméno, případně jména, a příjmení,
případně obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo,

b) u právnické osoby její obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a
identifikační číslo,

c) u registrace její číslo a dobu, na kterou se uděluje,

d) u devizové licence její číslo, rozsah oprávnění a dobu, na kterou se
uděluje.

Povinnosti při výkonu registrovaných a licencovaných činností

§ 3e

Devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti, je při
výkonu této činnosti povinno

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně
podstatných údajů uvedených v žádosti o registraci; tyto podstatné
údaje stanoví prováděcí právní předpis,

b) vykonávat nákup a prodej cizí měny pouze v provozovnách předem
evidovaných Českou národní bankou,

c) zajistit, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami,
které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o
rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného
Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení
zvláštního právního předpisu o uznávání odborné kvalifikace tím nejsou
dotčena,

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo
elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách,
které devizové místo nakupuje a prodává, a informacemi o jejich vydání,
platnosti a lhůtě výměny,

e) informovat klienty zřetelně a jednoznačně o podmínkách nákupu a
prodeje cizí měny, používaných nákupních a prodejních kurzech a cenách
poskytovaných služeb; bližší podmínky pro informování klientů stanoví
prováděcí právní předpis,

f) provádět nákup a prodej cizí měny podle nákupního nebo prodejního
kurzu uvedeného v kurzovním lístku devizového místa; podrobnosti
stanoví prováděcí právní předpis,

g) nepoužívat při propagaci svých služeb nesprávné nebo neúplné
informace,

h) vykazovat České národní bance údaje o množství nakoupených a
prodaných cizích měn v souladu s vyhláškou České národní banky.

§ 3f

(1) Devizové místo je na základě devizové licence k bezhotovostním
obchodům s cizí měnou oprávněno poukázat konvertované peněžní
prostředky na účet podle dispozic klienta.

(2) Devizové místo, jemuž byla udělena devizová licence k
bezhotovostním obchodům s cizí měnou, je při výkonu této činnosti
povinno

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně
podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto
podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,

b) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze v provozovnách
předem evidovaných Českou národní bankou,

c) vést a archivovat evidenci a doklady o bezhotovostních obchodech s
cizí měnou v souladu s prováděcím právním předpisem,

d) uzavřít s klientem před uskutečněním služby písemnou smlouvu o
bezhotovostních obchodech s cizí měnou, která musí obsahovat postupy a
podmínky pro sjednávání, provádění a vypořádání jednotlivých obchodů, a
vydat klientovi doklad o sjednání a doklad o vypořádání bezhotovostního
obchodu s cizí měnou; náležitosti těchto dokladů stanoví prováděcí
právní předpis,

e) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou podle směnného kurzu
dohodnutého s klientem,

f) zajistit převod peněžních prostředků ve prospěch účtu určeného
klientem ve lhůtě dohodnuté s klientem při sjednání obchodu,

g) informovat klienta zřetelně a jednoznačně o cenách poskytovaných
služeb před uskutečněním služby,

h) vést peněžní prostředky klientů na samostatném účtu, odděleném od
ostatních účtů devizového místa,

i) evidovat stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů
odděleně od majetku devizového místa,

j) zavést informační a organizační bariéry omezující možnost střetu
zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem,

k) vnitřním předpisem stanovit pravidla pro obchody uzavírané
zaměstnanci devizového místa na vlastní účet nebo na účet osob jim
blízkých a zajistit kontrolu dodržování těchto pravidel,

l) zajistit, aby při provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou
bylo organizačně a personálně odděleno

1. sjednávání těchto obchodů,

2. vypořádání těchto obchodů,

3. průběžná kontrola dodržování právních povinností a vnitřních
předpisů devizového místa (dále jen „funkce compliance“),

4. účetnictví,

m) zajistit soustavné provádění vnitřní kontroly, včetně funkce
compliance, a to všech činností souvisejících s bezhotovostními obchody
s cizí měnou; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,

n) prokazatelným způsobem upozorňovat klienty zejména na důležité
skutečnosti, závazky a možné finanční ztráty související s
bezhotovostním obchodem s cizí měnou, jakož i na další peněžní závazky,
pokud z provedení obchodu vyplynou,

o) nepoužívat při propagaci služeb nesprávné nebo neúplné informace a
nenabízet výhody, které nemůže zajistit.

(3) Jestliže držitel devizové licence je oprávněn pouze
zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou a není přitom
oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny klientů, nevztahují se
na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c), e), f), h), i) a l).

§ 3g

(1) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování
peněžních služeb, je rovněž oprávněno k provádění nebo zprostředkování
převodů peněžních prostředků v tuzemsku podle zákona o platebním styku.

(2) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování
peněžních služeb, je povinno

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně
podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto
podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,

b) poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách předem evidovaných
Českou národní bankou,

c) zajistit, aby peněžní služby byly poskytovány pouze osobami, které
jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání
platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou
národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení zákona o
uznávání odborné kvalifikace^11) tím nejsou dotčena,

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo
elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách,
které devizové místo přijímá a vyplácí v rámci poskytování peněžních
služeb, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny.

(3) Pokud devizovému místu byla udělena devizová licence k poskytování
peněžních služeb s vyloučením vyplácení prostředků v hotovosti v cizí
měně, nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c) a
d).

§ 3h

(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou zahraniční banky nebo
spořitelním či úvěrním družstvem, může provádět směnárenskou činnost či
bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytovat peněžní služby pouze
v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány Českou
národní bankou; za provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také
směnárenské automaty.

(2) Evidenci provozovny k výkonu registrované nebo licencované činnosti
Česká národní banka provede na základě doložení

a) adresy provozovny,

b) právního titulu užívání provozovny,

c) kolaudačního souhlasu^11a), pokud provozovna kolaudačnímu souhlasu
podléhá.

(3) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit České
národní bance změnu či zrušení evidované provozovny. Evidenci
provozovny Česká národní banka změní či zruší na základě tohoto
oznámení devizového místa. Evidenci provozovny může Česká národní banka
zrušit také tehdy, pokud zjistí, že devizové místo v evidované
provozovně nevykonává registrovanou nebo licencovanou činnost po dobu
delší než 12 měsíců.

(4) Nesdělí-li Česká národní banka žadateli o provedení, změnu či
zrušení evidence provozovny do 30 kalendářních dnů ode dne podání
žádosti, že se žádost zamítá, platí, že se žádosti vyhovuje.

9) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního řádu.

10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).“.

6. V § 5 odst. 3 se za slovem „podnikáním“ odkaz na poznámku č. 6
zrušuje.

7. V § 8 odst. 4 se slova „může provést pouze ty operace, které jsou“
nahrazují slovy „je povinno vykonávat svou činnost“ a slova „ ,
koncesními listinami ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního
zákona^5)“ se nahrazují slovem „a“.

8. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

9. § 9 se zrušuje.

10. § 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

㤠22

Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů

(1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba porušila devizové předpisy, může
této osobě

a) uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a za tím účelem
stanovit lhůtu k odstranění těchto nedostatků,

b) pozastavit činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,

c) zakázat činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,

d) změnit rozsah nebo podmínky udělené devizové licence,

e) zrušit registraci, odejmout devizovou licenci nebo zvláštní
povolení,

f) uložit peněžitou pokutu.

(2) Za porušení devizových předpisů se považuje i překročení rozsahu
povolení a nedodržení podmínek stanovených v registraci, devizové
licenci nebo ve zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2).

(3) Osoba, které bylo uloženo opatření podle odstavce 1 písm. a), je
povinna informovat devizový orgán o způsobu odstranění zjištěných
nedostatků, a to ve lhůtě stanovené devizovým orgánem.

(4) V rozhodnutí o pozastavení činnosti podle odstavce 1 písm. b)
devizový orgán stanoví dobu a rozsah pozastavení činnosti.

(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. b) až f) je pouze osoba
podezřelá z porušení devizových předpisů.

§ 23

Změna devizové licence

(1) Česká národní banka může změnit rozsah a podmínky devizové licence,
jestliže zjistí závažné porušení devizových předpisů při výkonu
činnosti devizového místa nebo závažné nebo opakované porušení
podmínek, za kterých byla devizová licence vydána.

(2) Česká národní banka může změnit devizovou licenci na žádost
devizového místa.

(3) V rozhodnutí o změně devizové licence Česká národní banka uvede
nový rozsah a podmínky povolených činností.

§ 24

Zrušení registrace nebo odejmutí devizové licence

(1) Česká národní banka může zrušit registraci nebo odejmout devizovou
licenci, pokud

a) registrace byla provedena nebo devizová licence byla udělena na
základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b) došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž základě byla
provedena registrace nebo udělena devizová licence, zejména pokud
devizové místo již nesplňuje podmínky provedení registrace stanovené v
§ 3 odst. 6 tohoto zákona nebo podmínky udělení devizové licence
stanovené v § 3a odst. 4 tohoto zákona, nebo

c) držitel registrace nebo devizové licence opakovaně nebo závažným
způsobem porušuje devizové předpisy.

(2) Česká národní banka zruší registraci nebo odejme devizovou licenci
na žádost jejího držitele.“.

11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

㤠24a

Registrace nebo devizová licence zaniká též dnem, kdy došlo k úmrtí
fyzické osoby nebo zrušení právnické osoby.“.

12. § 25 až § 28 včetně nadpisu znějí:

„Správní delikty

§ 25

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost
bez registrace nebo v rozporu s ní,

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní
obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v
rozporu s ní,

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,

d) jako cizozemec, který podniká v tuzemsku, nesplní oznamovací
povinnost podle § 5 odst. 3,

e) jako tuzemec nebo cizozemec

1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2,
nebo

2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

f) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,

g) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,

h) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně
nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede
své právo na jejich výplatu na jinou osobu,

i) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo

j) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s §
32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém
hospodářství.

(2) Centrální depozitář, jiné osoby oprávněné k vedení evidence
investičních nástrojů nebo obchodník s cennými papíry se dopustí
správního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst.
4.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f)
nebo podle odstavce 2,

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i)
nebo j),

e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění
depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm.
g).

§ 26

(1) Devizové místo se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3h odst. 1 provádí směnárenskou činnost či
bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytuje peněžní služby na
jiném místě než v provozovně evidované Českou národní bankou,

b) neoznámí změnu či zrušení provozovny podle § 3h odst. 4,

c) nepředá jemu oznámenou skutečnost devizovému orgánu podle § 5 odst.
6,

d) nakládá s informacemi získanými v rámci plnění oznamovací povinnosti
v rozporu s § 5 odst. 7,

e) nevyžádá povolení před provedením úhrady podle § 8 odst. 1, nebo

f) neoznámí zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z
jejich porušení podle § 8 odst. 5.

(2) Devizové místo oprávněné k nákupu a prodeji cizí měny v hotovosti
se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu
pro výkon směnárenské činnosti v § 3e.

(3) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k
bezhotovostním obchodům s cizí měnou, se dopustí správního deliktu tím,
že nesplní povinnost stanovenou mu pro bezhotovostní obchody s cizí
měnou v § 3f.

(4) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování
peněžních služeb, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní
povinnost stanovenou mu pro poskytování peněžních služeb v § 3g.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo
b) nebo odstavce 2 nebo 4,

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

§ 27

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost
bez registrace nebo v rozporu s ní,

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní
obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v
rozporu s ní,

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,

d) jako tuzemec nebo cizozemec

1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2,
nebo

2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

e) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,

f) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,

g) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně
nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede
své právo na jejich výplatu na jinou osobu,

h) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo

i) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s §
32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém
hospodářství.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d)
nebo e),

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h)
nebo i),

e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění
depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm.
f).

§ 28

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o
odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Uložená
pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení
nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povinností podle tohoto zákona
jsou příjmem rozpočtu České národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Náklady řízení
vybírá v době jejich splatnosti Česká národní banka.“.

13. § 30 zní:

㤠30

Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d)
nebo e) nemá odkladný účinek.“.

14. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

㤠30a

Zmocňovací ustanovení

Česká národní banka stanoví vyhláškou

a) podstatné údaje, uváděné v žádosti o registraci a o devizovou
licenci, o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku
bez zbytečného odkladu informovat,

b) způsob informování klientů devizových míst,

c) podmínky pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

d) rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu údajů vykazovaných
o množství hotovostně nakoupených a prodaných cizích měn,

e) rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle §
5.“.

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

1. Koncese pro směnárenskou činnost a devizové licence k prodeji cizí
měny v hotovosti vydané podle dosavadních právních předpisů pozbývají
platnosti uplynutím lhůty 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebyla-li v této lhůtě podána České národní bance žádost o
registraci ke směnárenské činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Do dne vydání rozhodnutí o registraci ke směnárenské činnosti
podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupují držitelé koncesí pro
směnárenskou činnost a podléhají devizové kontrole podle dosavadních
právních předpisů. Nabytím právní moci rozhodnutí o registraci
směnárenské činnosti zaniká koncese pro směnárenskou činnost vydaná
podle dosavadních právních předpisů. Česká národní banka v přechodném
období informuje živnostenské úřady o provedených registracích držitelů
koncesních listin ke směnárenské činnosti.

2. Držitelé devizových licencí, vydaných Českou národní bankou podle
dosavadních právních předpisů, ve lhůtě do 18 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, prokáží České národní bance, že skuteční
majitelé a osoby, které řídí podnikání devizového místa, jsou způsobilé
a bezúhonné osoby ve smyslu § 3d zákona č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Devizová místa, kterým byla vydána devizová licence k poskytování
peněžních služeb podle dosavadních právních předpisů, zajistí ve lhůtě
18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby tuto činnost
vykonávaly pouze osoby, které mají osvědčení podle § 3g odst. 2 písm.
c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Na osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel
podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaná Českou národní bankou
podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví
náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky
pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro
nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky, se pohlíží jako na
osvědčení vyžadovaná podle § 3e písm. c) a podle § 3g odst. 2 písm. c)
zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Devizové licence ke směně cizí měny za herní měnu a směně výher v
cizí měně za jinou měnu při provozování sázkových her v kasinu dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti.

6. Provozovny schválené Českou národní bankou k výkonu směnárenské
činnosti podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona považují za provozovny evidované Českou národní bankou.

7. Řízení o porušení devizových předpisů zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů;
je-li to pro osobu, která porušila devizové předpisy příznivější,
dokončí se podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Řízení o udělení devizové licence zahájená podle dosavadních
právních předpisů se dokončí podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty
řízení, jejichž běh začal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

9. Banka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona má v bankovní
licenci povolenou směnárenskou činnost podle § 1 odst. 3 písm. k)
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a současně obchodování na vlastní účet nebo na
účet klienta s devizovými hodnotami podle § 1 odst. 3 písm. m) zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je nadále oprávněna vykonávat směnárenskou činnost podle
§ 1 odst. 3 písm. k) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu činností
zahrnujících hotovostní nákup a prodej cizí měny, pokud jí tyto
činnosti nebyly v bankovní licenci vyloučeny nebo omezeny rozhodnutím
vydaným Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů.

10. Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává na
základě devizové licence nebo vyjádření České národní banky,
nahrazujícího devizovou licenci, vydaných podle zákona č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
činnost, která odpovídá poskytování investičních služeb podle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu, může v této činnosti pokračovat nejdéle
po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po uplynutí
této lhůty oprávnění k výkonu této činnosti na základě devizové licence
zaniká.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

zrušena

Čl. XXIII

zrušen

Čl. XXIV

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. XXV

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001
Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006
Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008
Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. § 21 zní:

㤠21

(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české
nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo
na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané
nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky a mince“), odebírají
právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto
osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince
předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a
mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním
řízení.

(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby
provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle
devizového zákona.“.

2. V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahrazuje slovem
„podezřelých“.

3. V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

4. § 46d včetně nadpisu zní:

㤠46d

Správní delikty proti peněžnímu oběhu

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící
směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového
zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou
bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo
použitelného právního předpisu Evropských společenství^11c), a nepředá
ji České národní bance.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000
Kč.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. XXVI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 523/1992 Sb., zákona č.
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č.
303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č.
136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č.
286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č.
147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č.
61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č.
280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č.
157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č.
356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.
121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č.
124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č.
158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č.
409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č.
100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č.
256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č.
478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č.
119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č.
308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č.
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č.
228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.
438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č.
167/2004 Sb., zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
284/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č.
635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č.
95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č.
253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.
131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.
212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č.
310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č.
269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova „provozovatelů platebních
systémů^11b),“ vkládají slova „činnost osob provádějících nebo
zprostředkovávajících převody peněžních prostředků^11c), činnost osob
podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti^11d),
činnost osob podnikajících na základě devizové licence^11d),“.

Poznámky pod čarou č. 11c a 11d znějí:

„11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 11 odst. 8 větě druhé se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst.
11“.

3. V § 31 odst. 4 se za slova „bez dokladu nabytí,“ vkládají slova
„kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,“ a za slova
„identifikovat jeho účastníky“ se vkládají slova „podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu“.

4. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 19 se označují jako odstavce 5 až 18.

5. V § 31 odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31b
zrušuje.

6. V § 31 odst. 6 se slova „podle odstavců 4, 5 a 6“ nahrazují slovy
„odstavců 4 a 5“.

7. V § 31 odst. 12 se slova „odstavce 12“ nahrazují slovy „odstavce
11“.

8. V § 31 odst. 13 se slova „odstavců 12 a 13“ nahrazují slovy
„odstavců 11 a 12“.

9. V § 62 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“
a slova „odst. 4, 5, 6“ se nahrazují slovy „odst. 4 a 5“.

10. V § 62 odst. 1 písm. n) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst.
7“.

11. V § 62 odst. 1 písm. o) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst.
8“.

12. V § 62 odst. 1 písm. p) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst.
9“.

13. V § 62 odst. 1 písm. q) se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst.
11“.

14. V § 62 odst. 1 písm. r) se slova „odst. 13“ nahrazují slovy „odst.
12“.

15. V § 62 odst. 1 písm. s) se slova „odst. 15“ nahrazují slovy „odst.
14“.

16. V § 62 odst. 1 písm. t) se slova „odst. 16“ nahrazují slovy „odst.
15“.

17. V § 62 odst. 1 písm. u) se slova „odst. 17“ nahrazují slovy „odst.
16“.

Čl. XXVII

Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15
pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady
připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace
ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad
rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XXVIII

V části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

„c) Provedení identifikace a sepsání
veřejné listiny o identifikaci^9a) Kč 200

9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České
republiky

Čl. XXIX

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 8 větě druhé se za slova „Této povinnosti“ vkládají
slova „ , a to i pro účely trestního řízení,“.

2. V § 6 odst. 8 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o
boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního
právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

3. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto zákona“
vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XXX

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2003 Sb.,
zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007
Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci
věty se doplňují slova „a nad dodržováním povinností stanovených
exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu“.

2. V § 31 odst. 7 větě druhé se slova „zvláštního právního předpisu o
boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního
právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

3. V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zákonem nebo
stavovským předpisem nebo“ nahrazují slovy „zákonem, stavovským
předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu anebo“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XXXI

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.,
ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č.
284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 15 odst. 1 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu
o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního
právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a za slovo „směrnicí“ se vkládají slova „nebo zákonem o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu“.

3. V § 21 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a za slovo „směrnicemi“ se vkládají slova „nebo zákonem o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu“.

4. V § 33 odst. 3 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a
za slovo „směrnic“ se vkládají slova „nebo zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna notářského řádu

Čl. XXXII

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 344/2005 Sb.
a zákona č. 70/2006 Sb., se slova „zvláštního právního předpisu o boji
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního
předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.