274/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii
České republiky

Změna: 480/2008 Sb.

Změna: 292/2009 Sb.

Změna: 41/2009 Sb.

Změna: 427/2010 Sb.

Změna: 375/2011 Sb.

Změna: 229/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005
Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové § 7a až 7e, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:

㤠7a

Povinnosti provozovatele sportovního zařízení

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) je povinen,
je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení,
vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle místních podmínek,
stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení
a pravidla chování návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících
pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení
ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem
nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník povinen přerušit nebo
ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o
spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti
osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník neučinil veškerá
opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky,
náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.

§ 7b

Oprávnění Ministerstva vnitra

(1) Pokud vlastník závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může
Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního
podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční
bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.

(2) Na základě žádosti vlastníka může Ministerstvo vnitra rozhodnout o
zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník prokáže, že přijal
odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve
sportovním zařízení.

§ 7c

Kontrola

(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek
stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.

(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad
dodržováním povinností vlastníka podle § 7a.

§ 7d

Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako vlastník dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí
probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o
spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se
uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000
Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

§ 7e

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dopustí
správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí
probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o
spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se
uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 100
000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000
Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 2 000 000
Kč.

§ 7f

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
obecní úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby^3) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je
příjmem obce.

3) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní
řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. III

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb.,
zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb.,
zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb.,
zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.,
zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.
265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č.
312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č.
285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.
392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.
134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č.
216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.
215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se mění
takto:

1. V § 21 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a
písmeno j) se zrušuje.

2. V § 21 odst. 2 se slovo „j)“ nahrazuje slovem „i)“.

3. V § 22 odst. 1 písm. i) se slova „nebo na jiných věcech“ zrušují a
částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou „100 000 Kč“.

4. V § 22 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100
000 Kč a nižší nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti
nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodleně nezastaví vozidlo a
neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle, nebo
odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovoleně opustí
místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní
nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní
nehody.“.

5. V § 47 odst. 2 se slova „a) až d)“ nahrazují slovy „a) až c)“,
částka „1 000 Kč“ se nahrazuje částkou „5 000 Kč“ a za ni se doplňují
slova „za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč“.

6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

7. § 54 se zrušuje.

8. V § 58 se slova „orgány policie“ nahrazují slovy „orgány Policie
České republiky (dále jen „orgány policie“)“.

9. V § 86 písm. a) se slova „§ 42b odst. 1 písm. c) a e),“ zrušují.

10. V § 86 písmeno d) zní:

„d) obecní policie přestupky

1. jejichž projednávání je v působnosti obce,

2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní
komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o
překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na
zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce
na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních
komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a
podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola
nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních
komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích
ostatními řidiči nemotorových vozidel,

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30
odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),

4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo
jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek
stanovených tímto nařízením.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Přestupky, jejichž projednávání v prvním stupni zahájily útvary Policie
České republiky v okresech, dokončí krajská ředitelství Policie České
republiky, v jejichž územní působnosti útvary Policie České republiky v
okresech vykonávaly státní správu ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o obecní policii

Čl. V

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993
Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

2. V § 1 odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 3, 4 a 4a znějí:

„(3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen
„policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

(4) Obecní policie zřízená obcí, která je městem^3) nebo statutárním
městem^4), a v hlavním městě Praze^4a) se označuje městská policie.

(5) Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce,
pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

3) § 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 234/2006 Sb.

4) § 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a zákona
č. 234/2006 Sb.

4a) § 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 311/2002 Sb.“.

3. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní
policie, kteří

a) splňují podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) (dále jen „čekatel“),

b) splňují podmínky § 4 odst. 1 (dále jen „strážník“),

c) nejsou čekatelem nebo strážníkem.

(2) Zaměstnanci obce podle odstavce 1 písm. a) a c) nemohou

a) vykonávat oprávnění strážníka,

b) prokazovat příslušnost k obecní policii podle § 7 odst. 2 a 3 a §
9.“.

4. § 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a znějí:

㤠2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo
zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích^5) v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v
působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu
vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

§ 3

(1) Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce
pověřený zastupitelstvem obce.

(2) Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit
plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka.
Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního
lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích^5a).

5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.

5a) § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky.“.

5. V § 3a odst. 2 se slova „ke své platnosti“ nahrazují slovy „ke svému
uzavření nebo změně obsahu“.

6. V § 3a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

7. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně poznámky pod čarou
č. 6 znějí:

㤠3b

(1) K plnění úkolů podle 2 na území obce, kde je vyhlášen stav
nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový
stav“)^6), je starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav,
oprávněn uzavřít veřejnoprávní smlouvu se starostou jiné obce o
poskytnutí strážníků.

(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 obsahuje zejména

a) názvy obcí, které jsou účastníky veřejnoprávní smlouvy,

b) právní titul pro uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 1,

c) počet poskytnutých strážníků,

d) časový úsek, na který jsou strážníci poskytnuti,

e) vymezení konkrétních úkolů plněných poskytnutými strážníky.

§ 3c

(1) Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav,

a) informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na
jehož území se obec nachází,

b) řídí činnost poskytnutých strážníků, pokud se starostové dotčených
obcí nedohodnou jinak.

(2) Poskytnutí strážníci prokazují oprávnění k plnění úkolů podle § 2
na území obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, písemným
potvrzením vydaným starostou uvedeným v odstavci 1.

(3) Písemné potvrzení obsahuje

a) identifikační číslo strážníka,

b) název obce, k níž je strážník v pracovním poměru,

c) informaci o dohodě starostů podle § 3b.

(4) Platnost písemného potvrzení končí dnem skončení krizového stavu.

(5) Obec podle odstavce 1 odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla
způsobena v souvislosti s výkonem práce poskytnutých strážníků.

6) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve
znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

8. § 4 až 4b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 znějí:

㤠4

(1) Strážníkem může být občan České republiky, který

a) je bezúhonný,

b) je spolehlivý,

c) je starší 21 let,

d) je zdravotně způsobilý,

e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen
„osvědčení“).

(2) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a
dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) starosta nebo jiný
člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní
policii; to neplatí, pokud rada obce svěří tuto pravomoc určenému
strážníku podle § 3 odst. 2.

§ 4a

Bezúhonnost

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten,

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v
posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v
rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě
pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal
trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně
podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může
být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v
trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s posláním strážníka podle tohoto zákona,

d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje
nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

(2) Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm.
a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3
měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o
zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3
měsíců.

(3) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen
osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst.
2), do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že
proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii
usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok
tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

§ 4b

Spolehlivost

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních
3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku,

f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že
úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu
rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době
hájení,

g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost
nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a
střeliva podle zvláštního právního předpisu^7), nebo h) podle § 28
odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s
posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle odstavce 1 je
splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků
uvedených v odstavci 1 nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne,
kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z
těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl
nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným
prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(5) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v
pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů písemně oznámit
skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku
uvedeného v odstavci 1.

(6) K oznámení podle odstavce 5 se připojí kopie rozhodnutí o
přestupku.

7) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně
zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.
13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

9. Za § 4b se vkládají nové § 4c až 4e, které včetně nadpisů znějí:

㤠4c

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost posuzuje lékař závodní preventivní péče.

(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví
vyhláškou seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které
vylučují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka,
čekatele nebo strážníka pro výkon zaměstnání, obsah a termíny
lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

§ 4d

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilost čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise
ministerstva formou zkoušky. Zkušební komise ministerstva je složena z
předsedy a dalších členů. Členství ve zkušební komisi je podmíněno
vysokoškolským vzděláním v oblastech zahrnutých do odborných
předpokladů strážníka ověřovaných podle odstavce 5.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává obec.

(3) Obec je povinna zabezpečit školení

a) čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku pracovního
poměru,

b) strážníka před každou zkouškou, a to nejpozději 3 měsíce před
skončením platnosti osvědčení ve specializovaném školicím zařízení s
akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném
zařízení obecní policie.

(4) Obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele a strážníka k používání
služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle
tohoto nebo zvláštního zákona (dále jen „výcvik“). Výcvik se provádí v
zařízeních podle odstavce 3. Na základě dohody mezi obcí a policií může
výcvik provést policie. Zařízení podle odstavce 3 nebo policie vydá
čekateli nebo strážníkovi potvrzení o vykonání výcviku, které je
podmínkou, aby čekatel nebo strážník mohl složit zkoušku z odborné
způsobilosti. Náklady výcviku hradí obec.

(5) Zkouška se koná v jeden den a sestává ze dvou samostatně
vykonávaných a hodnocených částí

a) písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v
rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie,

b) ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace
teoretických znalostí.

(6) Čekatel nebo strážník úspěšně vykoná zkoušku splněním podmínek obou
částí zkoušky.

(7) Pokud čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky, zašle ministerstvo
protokol o zkoušce obci s vyznačením těchto skutečností. Čekatel a
strážník je oprávněn zkoušku, u které neuspěl, dvakrát opakovat bez
podání přihlášky. Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby
se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání
nebo prvého opakování. Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí
ministerstvo obci nejméně 15 dnů předem.

(8) V případě, že čekatel nebo strážník ani při druhém opakování
zkoušky neuspěje, ministerstvo stanoví termín další zkoušky nejdříve po
uplynutí 12 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky.

(9) Ministerstvo vyzve strážníka k přezkoumání odborné způsobilosti v
době platnosti osvědčení před zkušební komisí ministerstva, pokud z
vlastní činnosti nebo na základě podnětu obce dospěje k důvodné
pochybnosti o tom, že strážník je odborně způsobilý. V případě, že
strážník u zkoušky neuspěje ani po jejím druhém opakování, ministerstvo
stanoví termín zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne konání
poslední neúspěšné zkoušky. Ustanovení odstavců 7 a 8 se v tomto
případě použijí obdobně.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka,

b) zkušební řád,

c) náležitosti přihlášky ke zkoušce,

d) rozsah výcviku čekatele a strážníka,

e) náležitosti protokolu o zkoušce.

§ 4e

Osvědčení

(1) Osvědčení vydává ministerstvo strážníkovi na dobu 3 let, pokud
úspěšně vykonal zkoušku.

(2) Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka obsažených v osvědčení
nebo navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců
nový pracovní poměr strážníka k jiné obci, ministerstvo vydá na žádost
strážníka nové vyhotovení osvědčení s uvedením těchto změn osobních
údajů nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů ode dne jejich
oznámení.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti osvědčení.“.

10. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Odnětí a zánik platnosti osvědčení

(1) Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat
podmínky

a) bezúhonnosti,

b) spolehlivosti,

c) zdravotní způsobilosti, nebo

d) odborné způsobilosti.

(2) Ministerstvo dále odejme osvědčení strážníkovi, pokud se strážník
bez omluvy nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné
způsobilosti podle § 4d odst. 9.

(3) Platnost osvědčení zaniká

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí státního občanství
České republiky, způsobilosti k právním úkonům nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům,

b) uplynutím doby uvedené v § 4e odst. 1 větě první,

c) skončením pracovního poměru strážníka. To neplatí, navazuje-li na
skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr
strážníka. Obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního
poměru strážníka oznámit skončení pracovního poměru ministerstvu, nebo

d) neuspěním u zkoušky ani po jejím druhém opakování podle § 4d.“.

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Obec může převést strážníka k výkonu práce čekatele nebo jiného
zaměstnance obce ode dne zahájení

a) trestního stíhání strážníka pro podezření ze spáchání trestného činu
zakládajícího ztrátu bezúhonnosti podle § 4a, nebo

b) správního řízení o odnětí osvědčení,

a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí v trestním nebo správním
řízení.

(2) Neprokáží-li se skutečnosti zakládající ztrátu bezúhonnosti podle §
4a nebo důvody pro odnětí osvědčení podle § 5 odst. 1 nebo § 5 odst. 2,
obec převede strážníka zpět k výkonu práce strážníka. Plat strážníka se
doplatí za dobu, po kterou byl převeden k výkonu práce čekatele nebo
jiného zaměstnance obce podle odstavce 1.

(3) Obec je dále oprávněna převést strážníka k výkonu práce čekatele
nebo jiného zaměstnance obce, pokud neuspěje

a) při výcviku podle § 4d odst. 4 nebo při druhém opakování zkoušky
podle § 4d odst. 8, a to do doby úspěšného vykonání výcviku nebo
zkoušky, nebo

b) při druhém opakování zkoušky podle § 4d odst. 9, a to do doby
úspěšného vykonání zkoušky.“.

12. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a
povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni
požádá.“.

13. V § 7 odst. 1 se za slova „v mezích tohoto“ vkládají slova „nebo
zvláštního“.

14. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „ ; vzor průkazu obecní policie
je uveden v příloze, která je součástí tohoto zákona“ zrušují.

15. V § 7 odst. 3 se slova „(§ 1 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 1 odst.
4)“.

16. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud to povaha zákroku
dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“.“.

17. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu obecní policie.“.

18. § 8 zní:

㤠8

(1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle
tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže

a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem
snižují jeho schopnost jednání,

b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha
zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo

c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

(2) Strážník neprovede zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto
nebo zvláštního zákona, jestliže by jeho provedením došlo k maření
úkolů bezpečnostního sboru.“.

19. V § 9 odst. 1 větě první se slova „ ; vzor odznaku obecní policie
je uveden v příloze, která je součástí tohoto zákona“ zrušují.

20. V § 9 odst. 2 se za slovo „záloktí“ vkládá slovo „levého“.

21. V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou
č. 8 znějí:

„(3) Stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších
dopravních prostředků obecní policie musí obsahovat jednotné prvky.
Stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem vymezeným zvláštním
právním předpisem^8).

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor odznaku obecní policie,

b) jednotné prvky stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a
dalších dopravních prostředků obecní policie.

8) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Nad § 11 se vkládá nadpis „Oprávnění strážníků“.

23. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Strážník je oprávněn

a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k
objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného
správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného
stavu věci,

b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila
na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,

c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke
zjištění skutečností podle písmena a).“.

24. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší
15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

25. V § 11 odst. 6 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „4 a 5“.

26. V § 11 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

27. V § 11 odstavec 9 zní:

„(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu
žádosti nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.“.

28. V § 11 odst. 10 se slova „po jejím předvedení; po jeho sepsání
strážník osobu propustí“ zrušují.

29. V § 11a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

„(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle
tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z
informačních systémů

a) policie o

1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,

2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách
motorových vozidel,

3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1
až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,

b) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o

1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým
byl na území obce spáchán přestupek,

2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,

3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí
podle zvláštního právního předpisu^8a),

4. totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto
nebo zvláštního zákona,

c) obecních úřadů o

1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce
místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních
poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování
obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,

2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,

3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v
rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

8a) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.“.

30. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že na
straně obecní policie a dožádaných orgánů podle odstavce 1 jsou splněny
technické podmínky, lze v případě, že dožádaný orgán je zároveň
správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím
dálkový a nepřetržitý přístup.“.

31. Skupinový nadpis nad § 12 se zrušuje.

32. V § 12 odst. 1 se za slova „data narození“ vkládá čárka a slova
„rodného čísla“.

33. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo
osoby pohřešované“.

34. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Strážník je oprávněn údaje zjištěné podle odstavce 1 poskytnout
osobě podle odstavce 2 písm. e).“.

35. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

㤠12a

Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní
policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o
tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu.
Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná
povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická
osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila
vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.“.

36. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo osobou
pohřešovanou“.

37. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která přes
opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný
pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své
vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání
zabránit.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

38. V § 13 odstavec 5 zní:

„(5) O předvedení se sepíše úřední záznam. Obecní policie osoby
předvedené podle odstavců 2 a 3 předá policii k dalšímu opatření.
Převzetí osoby potvrdí policie strážníkovi v úředním záznamu nebo v
potvrzení o převzetí.“.

39. V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

„(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí
nebo omezuje na osobní svobodě^11) nebo proti které směřuje zákrok z
důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.

11) § 76 odst. 2 trestního řádu.“.

40. V § 14 odst. 2 se věta druhá a třetí nahrazují větami „Osobě, která
zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána podle věty první nebo podle
odstavce 1, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Odebranou
střelnou zbraň podléhající registraci podle zvláštního zákona^7) předá
strážník nejbližšímu útvaru policie, jehož název a sídlo uvede v
potvrzení podle věty druhé.“.

41. V § 14 odstavec 4 zní:

„(4) Zbraň odebranou podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou střelné zbraně
podléhající registraci podle zvláštního zákona^7), je strážník povinen
vrátit proti podpisu při propuštění osoby, nebrání-li tomu zákonné
důvody, anebo ji předat spolu s osobou policii; o odebrání zbraně
sepíše strážník úřední záznam.“.

42. V § 14 odst. 5 se za slovo „odstavce“ vkládají slova „1 nebo“ a za
slova „střelnou zbraň“ vkládají slova „podléhající registraci podle
zvláštního zákona^7)“.

43. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn
přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem
určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou
setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života.
Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo
ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků.
Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem
„zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás
s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu
tohoto ustanovení.“.

44. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) O odnětí nebo vydání věci sepíše strážník úřední záznam a osobě,
jíž byla věc odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví
potvrzení o odnětí nebo vydání věci. Odňatou nebo vydanou věc předá
strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout.“.

45. § 17a zní:

㤠17a

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění
odjezdu vozidla,

a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení
vozidla,

b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.

(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce
1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného
odkladu.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez
zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po
zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po
provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po
uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených
v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených
bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování
zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby
požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž
je Česká republika vázána.

(5) Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu
vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala,
a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k
přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu
s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo
je vynaložil.

(6) Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace
oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho
provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění
vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody,
které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

(7) Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z
důvodu podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích
prostředcích.“.

46. § 17b včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

㤠17b

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického
zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního
předpisu^15a) i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo
která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a. Povinnosti a
oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované
osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

15a) § 16 odst. 9 a § 17 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.“.

47. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo „sebeobrany“ zrušuje.

48. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující
prostředek,“.

49. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slovo „obušek“ vkládají slova „a jiný
úderný prostředek“.

50. V § 18 odst. 1 písm. f) se za slovo „hrozba“ vkládá slovo
„namířenou“.

51. V § 18 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.“.

52. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění
výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný
pořádek.“.

53. V § 18 odst. 3 se slova „s výstrahou“ nahrazují slovem „slovy“ a za
slova „jménem zákona“ vkládají slova „s výstrahou“.

54. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

㤠18a

(1) Strážník je oprávněn použít pouta

a) při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu,

b) při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona^10), která
klade odpor, nebo

c) proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka,
ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk
při zákroku strážníka.

(2) V případě podle odstavce 1 písm. c) může strážník omezit možnost
volného pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout.
Omezení volného pohybu může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že
osoba nebude protiprávní jednání opakovat nebo než bude předána
policii, nejdéle však 2 hodiny.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může strážník
použít v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být
omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k
útěku. Na toto použití technického prostředku se nevztahuje ustanovení
§ 17a.“.

55. V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná
zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona^7) obec.“.

56. V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Bezprostředně po
každém použití služební zbraně, jakmile to okolnosti dovolí, je
strážník povinen učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně
objasněna oprávněnost použití služební zbraně.“.

57. § 22 a 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 znějí:

㤠22

Zvláštní omezení

Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku,
osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší
15 let nesmí strážník použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo
jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný
prostředek, psa, úderu služební zbraní, hrozby namířenou služební
zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně, vyjma
případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví
strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku a nelze-li
nebezpečí odvrátit jinak.

§ 23

(1) Dojde-li při použití donucovacích prostředků nebo psa ke zranění
nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné^19), je starosta,
jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit
obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 povinen
neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie.

(2) Starosta, jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem
obce řídit obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 je
povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie o použití služební
zbraně.

19) § 89 odst. 11 trestního zákona.“.

58. V § 24 odst. 1 se za slova „stanovených tímto“ vkládají slova „nebo
zvláštním“.

59. V § 24 odstavec 4 zní:

„(4) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah
a výše náhrady škody podle ustanovení občanského zákoníku o
odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech. V
případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského
zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.“.

60. § 25 zní:

㤠25

(1) Policie bezodkladně oznámí obci zahájení trestního stíhání pro
podezření ze spáchání trestného činu strážníka.

(2) Soudy a státní zastupitelství bezodkladně poskytují ministerstvu
kopie rozhodnutí zakládajících ztrátu bezúhonnosti strážníka podle § 4a
odst. 1.“.

61. § 26a až 28a včetně nadpisů znějí:

㤠26a

Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem
přenesené působnosti.

§ 27

Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) ověřuje odborné předpoklady strážníka,

b) vydává a odnímá osvědčení,

c) vede informační systémy potřebné k plnění zákonem stanovených úkolů
týkající se

1. protokolů o zkoušce,

2. přihlášek čekatelů a strážníků ke zkoušce,

3. strážníků,

4. osvědčení,

5. zřízených a zrušených obecních policií,

6. počtu strážníků,

7. činnosti obecních policií.

(2) Ministerstvo vykonává dozor nad a) odbornou způsobilostí strážníka
k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto nebo jiného zákona, b)
dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje strážníka nebo
označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní
policie.

(3) Při výkonu dozoru je ministerstvo oprávněno vyžadovat od obce
poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah statistických údajů a způsob
jejich poskytování [§ 2 písm. i)].

Správní delikty

§ 27a

(1) Obec se dopustí správního deliktu tím, že pověří plněním úkolů
obecní policie osobu, která nemá osvědčení, nebo nezajistí, aby
stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních
prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.

§ 28

(1) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník se dopustí
přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 4a odst. 3.

(2) Čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní
oznamovací povinnost podle § 4b odst. 5.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj
strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s
úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo
čekatelem, nebo

b) neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné
provedení nebo označení používané na motorových vozidlech a dalších
dopravních prostředcích obecní policie, anebo zvláštního barevného
provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 2 pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 3 pokutu do 3 000 Kč.

§ 28a

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikt podle § 27a v prvním stupni projednává ministerstvo;
přestupek obec.

(5) Pokuta za správní delikty je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.“.

62. § 28b se zrušuje.

63. Příloha k zákonu se zrušuje.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Určený strážník pověřený radou obce plněním některých úkolů při
řízení obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za určeného strážníka
podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je
povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud
strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45
let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před
zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení
strážníka.

3. Platnost osvědčení vydaného podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí nejpozději do 3
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nášivka s názvem obce podle § 9 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na záloktí
levého rukávu umístí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Čl. VII

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších
zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích

Čl. VIII

V § 11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.
a zákona č. 22/2006 Sb., písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 9a
zní:

„e) s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou
technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo
zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s
veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému
ředitelství policie^9a), v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu,
jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl; není-li takového orgánu,
přísluší tomu krajskému ředitelství policie^9a), v jehož územní
působnosti se věc nachází.

9a) § 8 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky

Čl. IX

V § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 239/2000 Sb.,
zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 71/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. X

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.
60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
215/2007 Sb. a zákona č. 374/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene y) doplňují slova „nebo usměrňován
strážníkem obecní policie“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „policií nebo Vojenskou policií“ zrušují.

3. V § 5 odst. 1 písmena f) a g) včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:

„f) podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie,
zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie
vyšetření podle zvláštního právního předpisu^7) ke zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem,

g) podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie,
zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie
vyšetření podle zvláštního právního předpisu^7) ke zjištění, zda není
ovlivněn jinou návykovou látkou.

7) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a
o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.“.

4. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „služebních povinností,“ vkládají
slova „řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie,“.

5. V § 6 odst. 6 větě druhé se za slova „na požádání policisty“
vkládají slova „nebo strážníka obecní policie“.

6. V § 8a odst. 2 písm. a) a b) se za slova „policisty“ vkládají slova
„ , příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře“.

7. V § 9 odst. 3 se za slova „služebních povinností“ vkládají slova „ ,
obecní policii při plnění úkolů podle zákona“.

8. V § 47 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno g), které zní:

„g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat
společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají
pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času
dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a
následků.“.

9. V § 47 odst. 4 se slova „nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč“
nahrazují slovy „částku 100 000 Kč“.

10. V § 47 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

„(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní
nehodě

a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na
vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci
přepravované v tomto vozidle,

b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní
komunikace podle zákona o pozemních komunikacích^20a), nebo

c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného
úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

20a) § 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.“.

11. V § 51 odst. 2 se za slova „ozbrojených sborů“ vkládají slova „a
strážníků obecních policií“.

12. V § 69 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „nebo pokyny
strážníka obecní policie k usměrňování provozu na pozemních
komunikacích podle § 75 odst. 8“.

13. V 76 odst. 5 se za slova „Pokyny policisty,“ vkládají slova
„strážníka obecní policie,“.

14. V § 79 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „silničního provozu“
nahrazují slovy „a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.

15. V § 79 odst. 2 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Policista nebo
strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i
rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu^13) ze
směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.“.

16. V § 79 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

17.

zrušen

18. V § 87a odst. 7 se za slova „vozidel požární ochrany“ vkládají
slova „ , řidičů vozidel policie“.

19. V § 122 odst. 5 se za slova „Vojenská policie“ vkládají slova „ ,
obecní policie“.

20. V § 122 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č.
35b zní:

„(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního
systému veřejné správy^35b).

35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. § 123b včetně nadpisu zní:

„Započítávání bodů

§ 123b

(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena
sankce za přestupek, sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve
zvláštním právním předpise, nebo mu byl uložen kázeňský trest za
jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za
trestný čin, a přestupek, jednání vojáka označené za přestupek ve
zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo
trestný čin, spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se
zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.

(2) Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém
řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za
přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka označené za
přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení
kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku anebo rozhodnutí,
kterým se ukládá trest za trestný čin, a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno

a) oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení,

b) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení
sankce za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním
předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající
znaky přestupku, nebo

c) rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin.

(3) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností doručí

a) policie nebo obecní policie, jde-li o oznámení uvedené v odstavci 2
písm. a), a to do 3 pracovních dnů ode dne uložení pokuty v blokovém
řízení,

b) orgán, který uložil sankci za přestupek, sankci za jednání vojáka
označené za přestupek ve zvláštním právním předpise anebo trest za
kázeňský přestupek v prvním stupni řízení, jde-li o rozhodnutí uvedená
v odstavci 2 písm. b), a to do

1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li
rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou
právní moci od orgánu, který věc projednal ve druhém stupni řízení,

c) soud, který uložil trest za trestný čin v prvním stupni řízení,
jde-li o rozhodnutí uvedená v odstavci 2 písm. c), a to do

1. 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nabylo-li
rozhodnutí právní moci v prvním stupni řízení, nebo

2. 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí opatřené doložkou
právní moci od soudu, který věc projednal ve druhém stupni řízení.

(4) Oznámení nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se považují za
doručená dnem, kdy je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností obdrží. Není-li rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci,
považuje se za nedoručené. Místo rozhodnutí lze doručit oznámení o
nabytí právní moci rozhodnutí, které má být doručeno. Neobsahuje-li
oznámení podle věty třetí údaje potřebné k provedení záznamu do
registru řidičů, obecní úřad obce s rozšířenou působností požádá o
doručení rozhodnutí.

(5) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost
řidiče výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.

(6) Jde-li o řidiče, který je příslušníkem zpravodajské služby,
odstavce 1 až 4 se nepoužijí.“.

22. V § 137 odst. 2 se slova „§ 79 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 79 odst.
8“.

23. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

24. V příloze k zákonu sedmá položka za 7 bodů zní:

„Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby
nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných
vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které
došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní
komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní
nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo
neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo
přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody.“.

25.V příloze k zákonu první položka za 3 body zní:

„Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než
100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo
příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a
prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo
odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo
dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů

Čl. XI

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena
l) a m), která znějí:

„l) orientačním vyšetřením dechová zkouška, odběr slin, stěr z kůže
nebo sliznic nebo jiný obdobně účinný způsob,

m) odborným lékařským vyšetřením cílené klinické vyšetření lékařem a
podle jeho ordinace provedení dechové zkoušky, odběru vzorků
biologického materiálu nebo jiného obdobně účinného vyšetření.“.

2. V § 16 odst. 1 se slovo „cizí“ zrušuje.

3. V § 16 odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

„(2) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření
zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze
důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem
alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila
jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.
Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové
zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem^9a), odborné lékařské vyšetření
se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření
odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření.

(3) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření
zjišťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se
podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti
podle odstavce 1 pod vlivem jiné návykové látky, a dále osoba, u které
je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti
s užitím jiné návykové látky.

(4) Vyzvat osobu podle odstavců 1 až 3 ke splnění povinnosti podrobit
se vyšetření podle odstavce 2 a 3 je oprávněn příslušník Policie České
republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník Vězeňské služby
České republiky, zaměstnavatel, její ošetřující lékař, strážník obecní
policie nebo osoby pověřené kontrolou osob, které vykonávají činnost,
při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje anebo dalších osob
nebo poškodit majetek.

(5) Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky, útvar
Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky, osoba pověřená
kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit
život anebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek,
zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo obecní policie. Odborné lékařské
vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně
způsobilé. Odmítne-li osoba podle odstavců 1 až 3 vyšetření podle
odstavců 2 a 3, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky.

(6) Zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé je
povinno poskytnout subjektům uvedeným v odstavci 4 potřebnou pomoc
provedením odběru biologického materiálu.

9a) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení
typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb.“.

4. V § 16 odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

5. V § 16 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(8) Vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického
zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v
případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky než
alkoholu, vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo
jiné návykové látky, náklady podle věty první nese osoba, která podle
odstavce 4 k vyšetření vyzvala, s výjimkou případů diferenciální
diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního
právního předpisů^10).

10) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Za dopravu osob do zdravotnického zařízení odpovídá osoba, která k
vyšetření podle odstavce 4 vyzvala.“.

7. V § 17 odst. 2 se slova „je klinickým a laboratorním vyšetřením
zjištěno“ nahrazují slovy „zdravotnické zařízení k tomu odborně a
provozně způsobilé zjistí“.

8. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Za dopravu osob do záchytné stanice odpovídá osoba, která k
vyšetření podle § 16 odst. 4 vyzvala.“.

9. V § 17 odst. 4 se slova „§ 16 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 16 odst.
4“.

10. V § 18 písm. d) se slova „ , příslušníky městské policie,
příslušníky obecní policie“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. XII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967
Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975
Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991
Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993
Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994
Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995
Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000
Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000
Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001
Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č.
491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č.
628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č.
205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č.
134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č.
126/2008 Sb. a zákona č. 129/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 45a odst. 1 se slova „orgány Policie České republiky,“ zrušují.

2. V § 45a odst. 5 se slova „orgánů Policie České republiky a“ zrušují.

3. V § 46a odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

4. V § 50b odst. 2 písm. a) se slova „soudního exekutora nebo Policie
České republiky“ nahrazují slovy „nebo soudního exekutora“.

5. V § 76b odst. 3 větě druhé se slova „rozhodnutí Policie České
republiky“ nahrazují slovy „vykázání“.

6. V § 76b odst. 5 se slova „rozhodnutím Policie České republiky“
nahrazují slovem „vykázáním“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XIII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007
Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost
ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.“.

2. Část devátá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zbraních

Čl. XIV

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.
13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,
zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.
a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „§ 74 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 74 odst.
6“.

2. V § 10 odst. 2 se slova „okresního (městského, obvodního)
ředitelství policie, příslušného“ nahrazují slovy „krajského
ředitelství policie, příslušného“.

3. V § 74 odst. 2 písm. a) se čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno b)
se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

4. V § 74 odst. 4 písm. a) se slova „správě policie v kraji“ nahrazují
slovy „příslušnému útvaru policie“.

5. V § 74 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

6. V § 75 odstavec 1 zní:

„(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k
jeho provedení vykonává

a) Policejní prezidium

1. u držitelů zbrojní licence skupiny C, pokud provádějí zahraniční
obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo mají provozovny na území, které
přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo u držitelů
zbrojní licence skupiny K,

2. u držitelů ostatních skupin zbrojních licencí, pokud mají provozovny
na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, v
rámci tohoto dozoru lze vykonat dozor i nad činností, kterou dozorovaný
držitel provádí na základě jiných skupin zbrojní licence,

b) příslušný útvar policie u držitelů zbrojní licence, kteří
nepodléhají výkonu dozoru Policejního prezidia, a u provozovatelů
střelnic k podnikatelským účelům.“.

7. V § 75 odst. 2 se slova „písm. b) až d)“ zrušují.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Řízení, které bylo zahájeno v prvním stupni okresním (městským,
obvodním) ředitelstvím policie, dokončí krajské ředitelství policie, v
jehož územní působnosti okresní (městské, obvodní) vykonávalo ke dni
účinnosti tohoto zákona státní správu na úseku střelných zbraní a
střeliva.

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena

Čl. XVI

zrušen

Čl. XVII

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.
600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.
38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.
200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.
94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.
19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.
79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.
167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.
27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.
149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.
247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.
458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.
501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,
zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,
zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,
zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.
a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

(1) Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování
služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku,
ostrahou při přepravě peněz a jejich zpracování, cenností či jiného
majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech
konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo
lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních
rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

(2) Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje
poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním
skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před
soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se
fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,
získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním
protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a
jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.

(3) Bezúhonným pro provozování koncesovaných živností ostraha majetku a
osob, služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob podle tohoto zákona není ten,

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v
posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v
rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě
pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal
trestný čin, v rozporu s předmětem této podnikatelské činnosti,

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně
podmíněně zastaveno a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má
být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v
trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s předmětem této podnikatelské činnosti,

d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 4 uvede nesprávné údaje
nezbytné pro posouzení bezúhonnosti
.

(4) Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny podle odstavce 3
písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů^25b), který nesmí být
starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 3 písm. b) a c) prokazuje
žadatel o vydání koncesní listiny čestným prohlášením, které nesmí být
starší 3 měsíců.

(5) Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec je povinen podnikateli nebo
osobě, která jedná za podnikatele v pracovněprávních vztazích, do 15
dnů písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K
oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v
oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který
jej vydal.“.

2. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

㤠31a

(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob
nebo služby soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti
vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.

(2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní
způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské
prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření.
Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař,
u kterého je fyzická osoba registrovaná k léčebné péči.

(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
stanoví vyhláškou způsob provádění, formu a obsah psychologického a
lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy a
seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují
zdravotní způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.“.

3. V § 58 odst. 1 písm. a) se za slova „nebo c)“ doplňují slova „nebo §
6a odst. 3“.

4. V § 73a se stávající text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podmínky pro získávání
odborné způsobilosti podle § 7 odst. 6 a § 27 odst. 1 pro živnosti
uvedené v § 6a odst. 1 a 2, způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky,
kterou lze prokázat odbornou způsobilost.“.

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, u předmětu podnikání „Výroba
strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví“ se slova
„krajské správy“ nahrazují slovy „krajského ředitelství“.

6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se text u předmětu podnikání
„Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“ nahrazuje
textem, který zní:

„Ostraha a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost vyhláška
majetku a vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, o obsahu
osob bezpečnostního nebo obdobného statutárního – a rozsahu
zaměření, orgánu a – kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů – pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního – fyzické ostrahy
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu, a služby soukromého
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou bezúhonnost – detektiva
a osvědčení o odborné kvalifikaci a odborná – a vyšetřovatele,
pro příslušnou pracovní činnost vydané způsobilost – § 1 odst. 5 zákona
s platností na 5 let zařízením zaměstnanců – č. 451/1991 Sb.
akreditovaným podle zvláštních (§ 6a odst. 3, –
právních předpisů Ministerstvem § 31a a příloha –
školství, mládeže a tělovýchovy, č. 5 zákona –
za podmínek stanovených zvláštním č. 455/1991 Sb., –
právním předpisem a 3 roky praxe, ve znění –
za příbuzný obor lze považovat službu zákona –
v Policii České republiky, obecní č. 274/2008 Sb.) –
policii, Justiční stráži, Vojenské policii –
atd. –
Služby a) vysokoškolské vzdělání nebo spolehlivost – vyhláška
soukromých vyšší odborné vzdělání právnického, podnikatele, – o obsahu
detektivů bezpečnostního nebo obdobného statutárního – a rozsahu
zaměření a jeden rok praxe, orgánu a – kvalifikace
b) střední vzdělání s maturitní členů pro výkon
zkouškou v oboru bezpečnostním statutárního – fyzické
nebo právním a 3 roky praxe, nebo orgánu – ostrahy
c) střední vzdělání s maturitní bezúhonnost – a služby
zkouškou a osvědčení o odborné a odborná soukromého
kvalifikaci pro příslušnou způsobilost – detektiva a vyšetřovatele,
pracovní činnost vydané s platností podnikatele – § 1 odst. 5
na 5 let zařízením akreditovaným podle a zaměstnanců – zákona
zvláštních právních předpisů a zdravotní – č. 451/1991 Sb.“.
Ministerstvem školství, mládeže a způsobilost –
tělovýchovy, za podmínek stanovených zaměstnanců –
zvláštním právním předpisem a 3 roky (§ 6a odst. 3, –
praxe, § 31a a –
za příbuzný obor lze považovat příloha č. 5 –
službu v Policii České republiky, zákona č. 455/ –
obecní policii, Justiční stráži, Vojenské /1991 Sb.,
policii atd. ve znění zákona –
č. 274/2008 Sb.)

7. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání
„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ nahrazují v
třetím sloupci slova „§ 6 odst. 2“ slovy „§ 6a odst. 3“.

8. V příloze č. 5 SEZNAM ŽIVNOSTÍ, JEJICHŽ VÝKON JE PODNIKATEL POVINEN
ZAJISTIT POUZE FYZICKÝMI OSOBAMI SPLŇUJÍCÍMI ODBORNOU ZPŮSOBILOST, A
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON TĚCHTO ČINNOSTÍ se na konci tabulky
doplňují tyto nové živnosti, odborné způsobilosti a poznámky:
„Ostraha majetku a osob osvědčení o odborné kvalifikaci vyhláška
příslušnou pracovní činnost vydávaným a služby o obsahu a rozsahu
s platností na 10 let zařízením akreditovaným kvalifikace pro
podle zvláštních právních předpisů výkon fyzické ostrahy
Ministerstvem školství, mládeže soukromého
a tělovýchovy, za podmínek stanovených detektiva a vyšetřovatele,
zvláštním právním předpisem nebo doklad zákon č. 18/2004 Sb.,
o uznání odborné kvalifikace podle ve znění pozdějších
zvláštního právního předpisu předpisů
Služby soukromých a) minimálně střední vzdělání s maturitní vyhláška
detektivů zkouškou v oboru bezpečnostním, právním o obsahu
nebo obdobném, nebo a rozsahu
b) minimálně střední vzdělání s maturitní kvalifikace
zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro výkon fyzické
pro příslušnou pracovní činnost vydávaným ostrahy a služby
s platností na 10 let zařízením akreditovaným soukromého
podle zvláštních právních předpisů detektiva a
Ministerstvem školství, mládeže vyšetřovatele,
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, za zákon č. 18/2004 Sb.,
podmínek stanoveným zvláštním právním ve znění pozdějších
předpisem, nebo doklad o uznání odborné předpisů“.
kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí
nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou
způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě
doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě
36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání
příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k
ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou
vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti
podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a
tohoto zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích

Čl. XX

V zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb., zákona č.
247/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., § 1 zní:

㤠1

Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky
(dále jen „policie“).“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. XXI

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb. a zákona č. 137/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „Policie České republiky útvarů
služby kriminální policie a vyšetřování“ nahrazují slovy „útvarů
Policie České republiky pověřenými vyšetřováním podle zvláštního
právního předpisu^12a)“.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

„12a) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Část pátá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. XXII

V § 1 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 150/2000 Sb., se za slova „ozbrojenými silami“ vkládají slova
„nebo Policií České republiky“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XXIII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.
151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb. a zákona č. 140/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odst. 5, § 42a odst. 6, § 42c odst. 2, § 42f odst. 2, § 107
odst. 5 až 7 a v § 156 odst. 3 se slovo „policii“ nahrazuje slovem
„ministerstvu“.

2. V § 43, § 44 odst. 4, § 44a odst. 8, § 46a odst. 1, § 46b odst. 1, §
46b odst. 2 v závěrečné části ustanovení, § 46b odst. 3 větě první, §
46d odst. 1, § 46d odst. 2 v závěrečné části ustanovení, § 87e odst. 3
větě třetí, § 87u odst. 2, § 87v odst. 3 a v § 159 odst. 6 se slovo
„policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

3. V § 45 odst. 8, § 46a odst. 2 a 3, § 46b odst. 2 a 4, § 46b odst. 3
větě druhé, § 46d odst. 2 a 3, § 87a odst. 1, § 87b odst. 3, § 87d
odst. 1 až 3, § 87e odst. 1, § 87e odst. 3 větě druhé, § 87f odst. 1, 2
a 3, § 87p odst. 2, § 87z odst. 2, § 87aa odst. 2 a v § 159 odst. 6 se
slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

4. V § 44 odst. 2, § 45 odst. 1, 2, 4 a 8, § 45 odst. 7 a v § 87b odst.
1 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

5. V § 44a se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Žádost o prodloužení
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu přijímá a rozhoduje o ní
ministerstvo.“.

6. V § 44a odst. 4 se slova „pokud policie shledá“ nahrazují slovem
„je-li“.

7. V § 50 odst. 1 se slova „povolení k trvalému pobytu,“ a slova „po
ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního
předpisu^2), ^3a)“ zrušují.

8. V § 50 odstavec 1 zní:

(1) Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje

a) policie po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza, po
ukončení přechodného pobytu na území nebo v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště, k němuž se vízum nevyžaduje, nebo při správním
vyhoštění,

b) ministerstvo po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza,
po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu,
pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, po zrušení
přechodného pobytu občanu Evropské unie^1b), po ukončení přechodného
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení
poskytování ochrany na území podle zvláštního právního
předpisu^2),^3a).“

9. V § 50 odst. 2 větě druhé se slova „uděleného podle § 66 odst. 1
písm. c) nebo § 67“ nahrazují slovy „anebo po ukončení poskytování
ochrany na území podle zvláštního právního předpisu^2), ^3a)“.

10. V § 50 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

11. V § 50 odst. 4 se slova „a v případech podle odstavce 2“ nahrazují
čárkou.

12. V § 50 odst. 5 se slova „stanoví policie nebo Ministerstvo
zahraničních věcí dobu“ nahrazují slovy „se stanoví doba“.

13. V § 69 odst. 4 a 5, § 87 odst. 6 písm. a) a v § 87 odst. 7 písm. a)
bodě 2 se slova „policii“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

14. V § 70 odst. 4 se slova „odst. 1 písm. a) nebo c) anebo § 66 odst.
2“ zrušují a slova „ , ministerstva nebo policie“ se nahrazují slovy
„nebo ministerstva“.

15. V § 71 odst. 2 se slova „orgánem policie nebo“ zrušují.

16. V § 73, § 75 odst. 1 a 2, § 77 odst. 1 až 3, § 87k odst. 1, § 87k
odst. 2 větě druhé a v § 87l odst. 1 a 2 se slova „Policie nebo
ministerstvo“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

17. V § 75 odst. 5 se slova „policie nebo“ zrušují.

18. V § 79 odst. 3, § 83 odst. 1 až 3, § 84, § 85 odst. 1 a 2, § 86
odst. 2, § 87 odst. 4, § 87g odst. 1, § 87h odst. 1, § 87j odst. 2, §
87s odst. 4 a v § 159 odst. 7 a 8 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem
„Ministerstvo“.

19. V § 80 odst. 1 a v § 87s odst. 1 se slovo „policii“ nahrazuje
slovem „ministerstvo“.

20. V § 80 odst. 3, § 87 odst. 2, § 87k odst. 2 větě třetí a v § 113
odst. 8 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

21. V § 87i odst. 2 se slova „orgánem policie“ nahrazují slovy
„pověřeným zaměstnancem ministerstva“.

22. V § 87u odstavec 2 zní:

„(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům občana Evropské unie nebo jeho rodinného
příslušníka, vyznačí tuto skutečnost policie do potvrzení o přechodném
pobytu na území, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské
unie a ministerstvo do průkazu o povolení k trvalému pobytu občana
Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.“.

23. V § 87u odst. 2 se slova „a ministerstvo do“ nahrazují čárkou.

24. V § 87x odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o
pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo prodloužení doby
jeho platnosti je žadatel oprávněn podat policii. Žádost o vydání
průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu
o povolení k trvalému pobytu nebo prodloužení doby platnosti těchto
průkazů je žadatel oprávněn podat ministerstvu.“.

25. V § 87x odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému
pobytu nebo prodloužení doby platnosti průkazů je žadatel oprávněn
podat ministerstvu.“.

26. V § 87z odst. 2 se slova „unie, průkazu“ nahrazují slovy „unie a
ministerstvo platnost průkazu“.

27. V § 87z odst. 2 se slova „a ministerstvo platnost“ nahrazují
čárkou.

28. V § 88 odst. 3 se slovo „policii“ zrušuje.

29. V § 88 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Cizinec je povinen
důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území
na vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo ministerstvu,
pobývá-li na území na základě povolení k trvalému pobytu.“.

30.

zrušen

31. V § 98 odstavec 1 zní:

„(1) Cizinec, kterému byl vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka
občana Evropské unie a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací
povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o
přechodném pobytu na území, je povinen hlásit změnu pobytu na území do
30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec, kterému byl vydán
průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému
pobytu občana Evropské unie, je povinen hlásit změnu pobytu na území do
30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince
vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180
dnů. Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii.“.

32. V § 98 odst. 1 se slova „je povinen hlásit změnu pobytu na území do
30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec,“ nahrazují slovem
„anebo“.

33. V § 98 odstavec 3 zní:

„(3) Cizinec, který pobývá na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo
na povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen hlásit změnu místa pobytu
na území do 30 dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince
vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30
dnů.“.

34. V § 98 odst. 5 se slova „žádost policie“ nahrazují slovem
„požádání“.

35. V § 98a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „(1) Policie zruší údaj
o místu hlášeného pobytu na území uvedeného v dokladu vydaném podle
tohoto zákona občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi k
přechodnému pobytu na území a ministerstvo v dokladu cizince, kterému
byl povolen trvalý pobyt na území,“.

36. V § 98a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Ministerstvo zruší údaj o místu hlášeného pobytu na území
uvedeného v dokladu cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území,
nebo v dokladu vydaném podle tohoto zákona občanu Evropské unie nebo
jeho rodinnému příslušníkovi k přechodnému pobytu na území,“.

37. V § 98a odst. 2 větě první se za slovo „Policie“ vkládají slova
„nebo ministerstvo“ a ve větě druhé se slovo „policii“ zrušuje.

38. V § 98a odst. 2 se slova „Policie nebo ministerstvo“ nahrazují
slovem „Ministerstvo“.

39. V § 98a odstavec 3 zní:

„(3) Místem pobytu cizince po zrušení údaje o místu hlášeného pobytu na
území je sídlo správního orgánu, který tento údaj úředně zrušil.
Policie o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území
informuje ministerstvo.“.

40. V § 98a odst. 3 se věta druhá zrušuje.

41. V § 103 písmeno e) zní:

„e) hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním
dokladu, změnu údajů v dokladu vydaném podle tohoto zákona; změnu je
cizinec povinen ohlásit orgánu, který mu vydal doklad opravňující k
pobytu na území, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a
jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, ve lhůtě
do 15 pracovních dnů,“.

42. V § 103 písmena h) až j) znějí:

„h) odevzdat bez zbytečného odkladu doklad vydaný podle tohoto zákona,
který je neplatný nebo zaplněný úředními záznamy, a to i po zániku
oprávnění k trvalému pobytu nebo zániku platnosti povolení k trvalému
pobytu; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento
doklad vydal,

i) odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad
vydaný podle tohoto zákona, s výjimkou víza a cestovního průkazu
totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; doklad je
cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal,

j) ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu vydaného
podle tohoto zákona do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost
nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec orgánu,
který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí,
ohlásí ji cizinec zastupitelskému úřadu,“.

43. V § 105 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně
postoupí ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému byl povolen trvalý
pobyt.“.

44. V § 105 odstavec 3 zní:

„(3) Policie informace obdržené podle odstavce 1 nebo 2 neprodleně
postoupí ministerstvu, týkají-li se cizince, kterému bylo uděleno
dlouhodobé vízum nebo byl povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, nebo
občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.“.

45.

zrušen

46. V § 109 odst. 1 se slova „vydá policie“ nahrazují slovy „se
vydává“.

47. V § 109 odst. 2 se slovo „policie“ nahrazuje slovy „orgánu, který
doklad vydal“.

48.

zrušen

49.

zrušen

50. V § 114 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a
písmena c) a d) se zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

51.

zrušen

52.

zrušen

53. V § 114 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá
na území bez platného cestovního dokladu, po

a) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k
trvalému pobytu,

b) zániku oprávnění k trvalému pobytu (§ 87), nebo

c) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území,
pokud si nemůže z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní
doklad jiným způsobem; cestovní průkaz totožnosti se vydá s územní
platností do všech států světa a dobou platnosti shodnou s dobou
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

54.

zrušen

55. V § 115 odst. 1 a 2 se slova „Policie cizinecký“ nahrazují slovem
„Cizinecký“ a za slova „písm. f)“ se vkládá slovo „se“.

56. V § 115 odst. 3 se slova „Policie nevydá cizinecký pas“ nahrazují
slovy „Cizinecký pas se nevydá“.

57. V § 117 odst. 3 se za slova „podle § 114 odst. 5“ vkládají slova „a
6 nebo o cizinecký pas vydaný podle § 113 odst. 8“.

58.

zrušen

59. V § 158 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto
zákonem vkládat do informačního systému policie podle odstavce 1 a
odstavce 2 písm. c) informace získané v rámci plnění úkolů ministerstva
a informace z informačních systémů podle odstavců 1 až 3 využívat pro
svou činnost.“.

60. V § 159 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Ministerstvo policii
předá rovněž údaje potřebné podle § 182b.“.

61. V § 160 odst. 6 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „se“.

62.

zrušen

63.

zrušen

64. V § 164 odstavec 1 zní:

„(1) Oblastní ředitelství služby cizinecké policie

a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního
předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z
mezinárodní smlouvy,

b) provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své
působnosti,

c) provádí pobytovou kontrolu,

d) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a); žádost a
výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

e) rozhoduje v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního
průkazu totožnosti,

f) rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum k
pobytu nad 90 dnů, o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé
vízum, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum
nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,

g) rozhoduje o zrušení platnosti víza,

h) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k
přechodnému pobytu a vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo
o zrušení jejich platnosti,

i) rozhoduje v rozsahu své působnosti o prodloužení doby platnosti
průkazů vydaných podle tohoto zákona,

j) rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních
deliktech podle tohoto zákona,

k) rozhoduje o správním vyhoštění cizinců,

l) rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince
na území (§ 180d),

m) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince
na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle
zvláštního právního předpisu^16b), a vymáhá jejich úhradu,

n) provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1 nebo v
rozsahu své působnosti dokladu, jehož platnost skončila podle § 86, 87z
nebo 87aa,

o) ověřuje pozvání,

p) plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,

q) provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v
souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem
leteckou cestou,

r) pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání
žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v
souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním
vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního
vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z
mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné
ochrany,

s) zrušuje v rozsahu své působnosti zápis údaje o místu hlášeného
pobytu cizince na území podle § 98a,

t) vyžaduje závazné stanovisko^9b) ministerstva, zda vycestování
cizince je možné,

u) vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,

v) ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),

w) prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem
získat oprávnění k pobytu, zejména zda účelově neuzavřel manželství
nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství.“.

65. V § 164 odst. 3 se slova „písm. a) až c), e), g) až z)“ zrušují.

66. V § 164 odst. 4 se slova „písm. a) až c), i), l), m), p), s), t),
x) a z)“ nahrazují slovy „písm. a) až c), g), j), k), n), q), r), u) a
w)“ a slova „o vydání cestovního průkazu totožnosti,“ se zrušují.

67.

zrušen

68. § 165 včetně nadpisu zní:

㤠165

Působnost ministerstva

Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na
území a jejich vycestování z tohoto území

a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,

b) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby
cizinecké policie,

c) rozhoduje o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na
území a povolení k trvalému pobytu,

d) zřizuje a provozuje zařízení,

e) rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince
na území a jeho vycestováním z území a vymáhá jejich úhradu,

f) rozhoduje o prodloužení doby platnosti průkazu cizinci, kterému bylo
vydáno povolení k trvalému pobytu,

g) pořizuje biometrické údaje v souvislosti s vydáním cizineckého pasu
podle § 113 odst. 1 a 2,

h) rozhoduje o vydání a odnětí cizineckého pasu a v rozsahu své
působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,

i) vydává potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území,

j) rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k
přechodnému pobytu, o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a
o povolení k trvalému pobytu,

k) rozhoduje o přiznání a o zrušení postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta na území,

l) rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech podle tohoto zákona
v rozsahu své působnosti,

m) požaduje od policie prověření informací a dokladů předkládaných či
sdělovaných cizinci, které jsou podkladem pro řízení či rozhodování
podle písmen c), e), h), j), k) a l),

n) plní další úkoly podle tohoto zákona.“.

69. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který včetně nadpisu zní:

㤠165a

Oprávnění ministerstva

(1) Ministerstvo je oprávněno

a) snímat daktyloskopické otisky a pořizovat obrazové záznamy na
základě přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství^5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu,

b) při plnění úkolů podle tohoto zákona požadovat vysvětlení
související s plněním úkolů,

c) vyžadovat od policie prověření informací a dokladů předkládaných
cizinci nebo získaných v rámci vlastní činnosti v souvislosti s plněním
úkolů podle tohoto zákona,

d) požadovat po cizinci prokázání totožnosti v souvislosti s plněním
úkolů podle tohoto zákona,

e) účastnit se pobytových kontrol prováděných policií,

f) vydávat pokyny policii nebo zastupitelským úřadům k udělení víza.

(2) Ministerstvo je dále oprávněno v řízení podle tohoto zákona
požadovat vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů^24a). V
řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá výpis z
evidence Rejstříku trestů.

(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů^24a) a výpis
nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

70. V § 165a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „V řízení o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence
Rejstříku trestů a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy
vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů.“.

71. V § 167 odst. 1 písm. l) se slova „cizineckého pasu a“ zrušují.

72. V § 167 odst. 3 se slova „nebo trvalému“ zrušují.

73.

zrušen

74. V § 169 odst. 3 se slovo „Policie“ nahrazuje slovy „Správní orgán“.

75. V § 169 odst. 7 písm. a) a b) se slova „policii“ zrušují.

76. Část druhá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

Čl. XXIV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů postupně vyhlásil
úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů,
a to ve znění účinném ke dni

a) 1. ledna 2009 a

b) 1. května 2011.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o azylu

Čl. XXV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č.
350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č.
165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona
č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3a písm. a) bodě 3 se slova „oblastním ředitelství služby
cizinecké policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského
ředitelství policie“.

2. V § 61 odst. 1 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

3. V § 62 odst. 1 se slova „útvar policie příslušný podle místa
hlášeného pobytu azylanta“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

4. V § 62 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 71 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

6. V § 71 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo vede evidenci azylantů, kterým byl vydán cestovní
doklad podle § 61, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání dokladu včetně
údajů o zobrazení obličeje a daktyloskopických otisků prstů azylanta.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

7. V § 71 odst. 8 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „nebo 7“ a ve
větě první a druhé se za slovo „policie“ vkládají slova „nebo
ministerstvo“.

8. V § 71 odst. 9 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

9. V § 93 odst. 3 písm. a), c), d) a e) a § 93 odst. 4 písm. a), b), c)
a d) se slova „policii“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

10. V § 93 odst. 3 písm. b) se slovo „policii“ nahrazuje slovem
„ministerstvo“.

11. Část druhá se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. XXVI

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona
č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 1 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

2. V § 34 odst. 4 a v § 35 odst. 1 a 3 se slovo „policie“ nahrazuje
slovem „ministerstvo“.

3. V § 34 odst. 5 se slova „oblastní ředitelství služby cizinecké a
pohraniční policie příslušné podle místa hlášeného pobytu cizince“
nahrazují slovem „ministerstvo“.

4. V § 35 odst. 4 se slova „oblastní ředitelství služby cizinecké a
pohraniční policie příslušné podle místa hlášeného pobytu cizince
požívajícího dočasné ochrany“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

5. V § 37 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

6. V § 38 odst. 1 a 2 se slova „u oblastního ředitelství služby
cizinecké a pohraniční policie příslušného“ nahrazují slovy „u odboru
cizinecké policie krajského ředitelství policie příslušného“.

7. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „oblastního ředitelství cizinecké a
pohraniční policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského
ředitelství policie“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. XXVII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č.
258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona
č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 17a odst. 2 se za větu třetí doplňuje věta, která zní: „Části
plánu týkající se letadel provozovaných Policií České republiky (dále
jen „policejní letadla“) sestavuje Ministerstvo dopravy v součinnosti s
Ministerstvem vnitra.“.

2. V § 17a odst. 3 se za slova „vojenských letadel“ vkládají slova
„policejních letadel“.

3. V § 17b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Pro potřeby létání policejních letadel přiděluje a odnímá
letadlové adresy podle plánu Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra
oznámí neprodleně přidělení nebo odnětí letadlové adresy podle věty
první Úřadu. Pro přidělování a odnímání letadlové adresy Ministerstvem
vnitra platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 4 a § 17c.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nelze-li jinak zajistit bezpečnost osob, majetku či veřejný
pořádek, lze se výjimečně při létání policejních letadel v rozsahu
zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání.“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o právu shromažďovacím

Čl. XXVIII

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č.
259/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění
takto:

1. V § 7 odst. 4 se slova „ , je-li proti shromáždění prováděn zákrok
útvaru Policie České republiky“ zrušují.

2. V § 12 odstavec 5 zní:

„(5) Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být
způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno, jestliže se podstatně
odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu
shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle §
10 odst. 1 nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle §
7 odst. 3 a 4.“.

3. V § 12 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní útvar
na základě rozhodnutí zástupce úřadu; bez tohoto rozhodnutí může
provést tento zákrok příslušník Policie České republiky v případech
stanovených v odstavci 2 nebo 6.

(8) Jestliže byl zákrok směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez
rozhodnutí zástupce úřadu, policejní útvar vyrozumí úřad o provedeném
zákroku.“.

4. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím
nebo znemožňujícím jeho identifikaci,“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů

Čl. XXIX

V zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č.
476/2002 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č.
383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se za § 40 vkládá nový § 40a,
který zní:

㤠40a

Pokud zařízení nezajistí bezodkladný převoz dítěte s nařízenou ústavní
nebo ochrannou výchovou, které z tohoto zařízení uprchlo, z útvaru
policie, který dítě zajistil, je povinno hradit Policii České republiky
náklady vzniklé převezením dítěte do zařízení.“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. XXX

V § 14 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 546/ /2005 Sb., písmeno b) včetně
poznámky pod čarou č. 11 zní:

„b) k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a prostředky
Policie České republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního
pořádku a bezpečnosti^11), a to na dobu nezbytně nutnou,

11) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna trestního řádu

Čl. XXXI

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 59/1965 Sb., zákona č. 173/1968
Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 156/1969
Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980
Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 50/1990 Sb., zákona č. 53/1990
Sb., zákona č. 81/1990 Sb., zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 178/1990
Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993
Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., zákona č. 214/1994 Sb., zákona č. 8/1995
Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000
Sb., zákona č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001
Sb., zákona č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004
Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 45/2005
Sb., zákona č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007
Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb. a zákona č.
177/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 větě první se slova „v řízení o trestných činech
policistů útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost“ zrušují, za
větu první se vkládá věta „V řízení o trestných činech policistů a
zaměstnanců zařazených v Policii České republiky má postavení
policejního orgánu Inspekce Policie České republiky.“ a za větu třetí
se vkládá věta „Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle §
157 odst. 2 písm. b).“.

2. V § 55 odst. 2 se na konci textu věty páté doplňují slova „ ; to
neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených v § 102a“.

3. V § 62 odst. 1 větě první se slova „nebo příslušného policejního
orgánu“ zrušují a za větu první se vkládá věta „Nelze-li takto
písemnost doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního
orgánu.“.

4. V § 69 odstavec 4 zní:

„(4) Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je
povinen ho neodkladně, nejpozději však do 24 hodin, dodat nejbližšímu
věcně příslušnému soudu. Nemá-li nejbližší věcně příslušný soud úplný a
jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení v dané věci,
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, je policejní
orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, povinen dodat soudu,
jehož soudce příkaz vydal. Nestane-li se tak, musí být obviněný
propuštěn na svobodu.“.

5. Za § 81a se vkládá nový § 81b, který zní:

㤠81b

(1) Byla-li vydána nebo odňata věc, která ohrožuje bezpečnost lidí nebo
majetku, zejména omamná látka, psychotropní látka, přípravek obsahující
omamnou nebo psychotropní látku, prekursor, jed nebo radioaktivní
materiál, ze které byl odebrán přiměřený vzorek, a takové věci již není
třeba za účelem provedení důkazu, zejména nejsou-li pochybnosti o
totožnosti vzorku věci a jejího celku a o celkovém množství věci, může
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o
jejím zničení již v průběhu trestního řízení, pokud takové věci již
není k dalšímu řízení třeba a nelze-li ji vrátit podle § 80, nebo není
známo, komu taková věc patří, anebo není znám pobyt poškozeného.

(2) Proti usnesení podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má
odkladný účinek.“.

6. V § 83c odstavec 2 zní:

„(2) Policejní orgán dále může na místa uvedená v odstavci 1 vstoupit v
případě, že se v nich nachází osoba,

a) na kterou byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody,

b) kterou je třeba předvést pro účely trestního řízení, nebo

c) kterou je třeba zadržet pro účely vydání nebo předání do jiného
státu.“.

7. Za § 102 se vkládá nový § 102a, který zní:

㤠102a

(1) Má-li být vyslechnuta jako svědek osoba, která je služebně činná v
policejním orgánu nebo je policistou jiného státu,

a) použitá v trestním řízení jako agent anebo provádějící předstíraný
převod, nebo

b) bezprostředně se podílející na použití agenta nebo provedení
předstíraného převodu,

je vyslýchána jako svědek, jehož totožnost a podoba jsou utajeny.

(2) Ve výjimečném případě a za podmínky, že v důsledku výslechu nehrozí
újma na životě, zdraví nebo další služební činnosti osoby uvedené v
odstavci 1 anebo k ohrožení života nebo zdraví osoby jí blízké, lze
provést její výslech jako svědka bez utajení totožnosti nebo podoby, a
to pouze na návrh státního zástupce na základě vyjádření příslušného
ředitele bezpečnostního sboru.“.

8. V § 105 odstavec 1 zní:

„(1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba
odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné
vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není
postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném
řízení přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje
znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k
došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda senátu. O
přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní
zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání
znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco konala nebo strpěla.“.

9. V § 146a odst. 1 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene
j) se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní: „k)
rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b
odst. 1),“.

10. V § 158e odst. 3 se slova „pod písmeny a) až c)“ nahrazují slovy „v
odstavci 2“.

11. V § 158e odst. 5 se za slova „v § 158d odst. 2“ vkládají slova „a k
provedení předstíraného převodu podle § 158c“.

12. V § 158e odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nad
míru nezbytně nutnou“.

13.

zrušen

14.

zrušen

15. V § 179b odst. 4 se slova „obdržel trestní oznámení nebo jiný
podnět k trestnímu stíhání“ nahrazují slovy „sdělil podezřelému, ze
spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto
skutku spatřován (§ 179b odst. 3)“.

16. V § 200 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vystupuje-li před
soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 bez utajení totožnosti nebo
podoby, veřejnost se vyloučí vždy.“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. XXXII

V § 18 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., se doplňuje odstavec 4,
který zní:

„(4) Úřad pro zahraniční styky a informace je oprávněn žádat technické
zabezpečení použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací
techniky pro vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných
orgánů. V tomto případě je povinen doložit, že použití sledování osob a
věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky bylo podle tohoto zákona
povoleno.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. XXXIII

Za § 14 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve
znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č.
21/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se vkládá nový § 14a, který zní:

㤠14a

Bezpečnostní informační služba je oprávněna žádat technické zabezpečení
použití sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky pro
vlastní potřebu i od jiných, k této činnosti oprávněných orgánů. V
tomto případě je povinna doložit, že použití sledování osob a věcí a
nástrahové a zabezpečovací techniky bylo podle tohoto zákona
povoleno.“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. XXXIV

V § 15 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se doplňuje
odstavec 3, který zní:

„(3) Vojenské zpravodajství je oprávněno žádat technické zabezpečení
použití sledování osob a věcí pro vlastní potřebu i od jiných, k této
činnosti oprávněných orgánů. V tomto případě je povinno doložit, že
použití sledování bylo podle tohoto zákona povoleno^4).“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Vězeňské službě

Čl. XXXV

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.
a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Příslušníci zařazení ve
vězeňské stráži mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni
plněním úkolů správní služby, pokud správní služba jí svěřené úkoly
nemůže plnit vlastními silami.“.

2. V § 24a odst. 1 se slova „služby pořádkové policie anebo ochranné
služby“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

zrušena

Čl. XXXVI

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky

Čl. XXXVII

V § 3 odst. 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.,
se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) vyobrazit na čestných odznacích a praporech bezpečnostních sborů,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XXXVIII

V § 11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
436/2004 Sb., se za slova „u osob“ vkládají slova „ , u nichž má být
provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do
policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XXXIX

V § 14 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za bod 4
vkládá nový bod 5, který zní:

„5. cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto
povolení podle zvláštního právního předpisu^2) vydalo,“.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 6.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti

Čl. XL

V § 29 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., se ve větě
druhé slova „příslušnému útvaru“ nahrazují slovy „krajskému
ředitelství“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. XLI

V § 60a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
zákona č. 29/2007 Sb., větě první se slova „rozhodnutí o“ a slova „nebo
zákazu vstupu do něj vydaného“ zrušují a slova „opisu tohoto
rozhodnutí“ se nahrazují slovy „kopie úředního záznamu o vykázání“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti
vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících

Čl. XLII

V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v
oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím
souvisejících, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích, zákon o
Policii České republiky a zákon o obecní policii

Čl. XLIII

V zákoně č. 67/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní
rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon České národní rady č.
553/1991 Sb., o obecní policii, se čl. II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republiky
a zákon o obecní policii

Čl. XLIV

V zákoně č. 163/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní
rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České
národní rady č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České
národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č.
67/1993 Sb., se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o Policii České republiky
a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a
kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů
Federální železniční policie

Čl. XLV

V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní
rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním
poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru
policistů Federální železniční policie, se čl. I zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon o přestupcích a mění
zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii a devizový
zákon

Čl. XLVI

V zákoně č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon České národní
rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, se čl.
II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTA DEVÁTÁ

zrušena

Čl. XLVII

zrušen

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují trestní zákon, trestní řád,
zákon o Policii České republiky, zákon o vyšších soudních úřednících a
zákon o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. XLVIII

V zákoně č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o
vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna atomového zákona

Čl. XLIX

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se
část III včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. L

V zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona České
národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č.
217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona
č. 379/2007 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o konkurzu a vyrovnání

Čl. LI

V zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o
konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se část třetí včetně nadpisu
zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LII

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se
část druhá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8c, 8d a 8e zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o
ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních
komunikacích

Čl. LIII

V zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se část první včetně nadpisu a
poznámek pod čarou č. 18a až 18j zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění trestní řád a trestní zákon a některé
další zákony

Čl. LIV

V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č.
283/2004 Sb., se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a
zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ochraně státních hranic

Čl. LV

V zákoně č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o
změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění
zákona č. 481/2004 Sb. a zákona č. 178/2007 Sb., se část druhá včetně
nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním
poměru

Čl. LVI

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část první včetně
nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži
a některé další zákony

Čl. LVII

V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o
Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 127/2005 Sb. a
zákona č. 413/2005 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon, zákon o ochraně
spotřebitele a zákon o Policii České republiky

Čl. LVIII

V zákoně č. 119/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí
včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o
utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. LIX

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před
domácím násilím

Čl. LX

V zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., se část
první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f až 8i zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém
pojištění zaměstnanců

Čl. LXI

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007
Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se část sedmnáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění trestní řád a zákon o Policii České
republiky

Čl. LXII

V zákoně č. 321/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí
evidence obyvatel a některé další zákony

Čl. LXIII

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s
oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, se část třicátá druhá
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18k a 18l zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem
České republiky do schengenského prostoru

Čl. LXIV

V zákoně č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
se vstupem České republiky do schengenského prostoru, se část první
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17f a 18c zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České
republiky a zákon o azylu

Čl. LXV

V zákoně č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění insolvenční zákon a některé zákony v
souvislosti s jeho přijetím

Čl. LXVI

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, se část
devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. LXVII

V § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 32/2008
Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 13e
zní:

„(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v
trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž
nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu
při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení
trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se
tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v
trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat
trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost
České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím
nejsou dotčena^13e).

13e) Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a
soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13e se nově označuje jako poznámka pod
čarou č. 13f.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. LXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení

a) čl. X bodu 20, který nabývá účinnosti prvním dnem měsíce
následujícího po dni vyhlášení,

b) čl. XXIII bodů 1 až 6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40,
44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, bodu 68, pokud jde o § 165
písm. j) a v § 165 písm. l) slova „nebo správních deliktech“, a bodů 70
a 73, čl. XXIV, pokud jde o písmeno b), čl. XXV bodu 1 a čl. XXVI bodů
6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011, a

c) čl. XXVII, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.