32/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a
o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb. a
zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odstavec 5 zní:

„(5) Utajovaná informace se eviduje v administrativních pomůckách
určených prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud u podkladových
materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení
Vyhrazené odpovědná osoba stanoví, že se neevidují. V administrativních
pomůckách se zaznamenává též předávání, přebírání nebo jiný pohyb
utajované informace.“.

2. V § 21 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

3. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim
nakládání, nevztahuje se povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na
předávání utajované informace

a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými
službami cizí moci, uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního
právního předpisu^19) v případech, kdy postup podle § 21 odst. 8 nelze
dodržet,

b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a
nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo původce utajované informace
potvrzení jejího převzetí.“.

4. V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a
rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované
informaci stupně utajení Vyhrazené“.

5. V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů převodní tabulky stupňů
utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.“.

6. V § 28 odst. 4 se za slova „ozbrojených sborů“ vkládají slova „nebo
příslušníky ozbrojených sil cizí moci“.

7. V § 30 odst. 3 se za slova „humanitární akci,“ vkládají slova „v
dalších zahraničních misích,“, za slova „vojenského cvičení“ se
vkládají slova „a praktického vojenského výcviku s vojenskou technikou
a vojenskou výzbrojí mimo místa stálé dislokace vojenského útvaru“ a za
slova „právních předpisů^21)“ se vkládají slova „anebo příslušníky
ozbrojených sil cizí moci“.

8. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Úřad dále může
bezpečnostní oprávnění uznat v případě, kdy je uznání v souladu se
zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy České republiky; na toto
uznání není právní nárok. Při postupu podle věty třetí si Úřad může
vyžádat písemné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí a příslušné
zpravodajské služby; neobdrží- li Úřad vyžádané stanovisko do 30 dnů
ode dne doručení žádosti o ně, má se za to, že stanovisko je kladné.“.

9. V § 62 odstavec 4 zní:

„(4) Uznání podle odstavce 1 věty druhé Úřad zašle držiteli
bezpečnostního oprávnění do 10 dnů ode dne podání jeho žádosti. Uznání
podle odstavce 1 věty třetí Úřad zašle držiteli bezpečnostního
oprávnění do 60 dnů ode dne podání jeho žádosti; pokud by uznání nebylo
v souladu se zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České
republiky, Úřad žádosti nevyhoví a tuto skutečnost žadateli v téže
lhůtě písemně oznámí.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. II

V zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č.
296/2007 Sb., se za § 64 vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:

㤠64a

Nakládání s dokumenty označenými „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“

(1) Dokument poskytnutý Organizací Severoatlantické smlouvy nebo
Evropskou unií je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo
ochrany práv třetích osob chráněn uvedenými původci označením „NATO
UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“. V České republice je toto označení
respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou
republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo
Evropské unii; s takovým dokumentem se může seznamovat osoba, která jej
nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné
činnosti. Jiné osobě může být takový dokument poskytnut se souhlasem
původce a za jím stanovených podmínek.

(2) S dokumentem podle odstavce 1 se nakládá tak, aby se s ním
neseznámila neoprávněná osoba.

(3) Orgán veřejné moci, právnická osoba nebo fyzická osoba nesmí
označovat dokumenty u nich vzniklé textem „NATO UNCLASSIFIED“ nebo
„LIMITE“.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. III

V § 11 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se na konci písmene a)
slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „ ,
nebo“ a na konci odstavce se doplňuje písmeno c), které včetně poznámky
pod čarou č. 8a zní:

„c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy
nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné
bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci
označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto
označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro
Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické
smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí
souhlas^8a).

8a) § 64a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.