375/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a
zákona o zdravotnické záchranné službě

Změna: 201/2012 Sb.

Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky

Čl. I

V § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č.
474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona
č. 297/2008 Sb., se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní
služby“ a slova „zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

V § 34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č.
124/2008 Sb., odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:

„(5) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a
lékařský posudek vydává v případě zaměstnance poskytovatel
pracovnělékařských služeb^18a), v ostatních případech registrující
poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické
lékařství^18b).

18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

18b) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 210/1990 Sb.

Čl. III

V zákoně č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky
o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, se čl. II zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a
České lékárnické komoře

Čl. IV

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 111/2007 Sb. a zákona č. 189/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „v nestátních zdravotnických
zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „v léčebné a preventivní péči“ zrušují.

4. V § 3 odst. 3 se slovo „lékárenském“ zrušuje a za slovo „zařízení“
se vkládají slova „poskytujícím lékárenskou péči“.

5. V § 6a odst. 3 se slova „adresu zdravotnického zařízení, ve kterém
hodlá vykonávat zdravotnické povolání, druh zdravotnické služby,“
nahrazují slovy „identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb a
adresu zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele, v němž hodlá
zdravotnické povolání vykonávat, formu a druh zdravotní služby“.

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.
600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.
38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.
200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.
94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.
19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.
79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.
167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.
27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.
149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.
247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.
458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.
501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,
zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,
zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,
zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,
zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

2. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno ai), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„ai) poskytování zdravotních služeb^53).

53) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obecní policii

Čl. VI

V § 4c odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
zákona č. 274/2008 Sb., se slova „lékař závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č.
93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č.
353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č.
265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č.
425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.
167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č.
361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č.
109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č.
180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona
č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 6 se slova „v ústavní péči zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „hospitalizována ve zdravotnickém zařízení lůžkové
péče“, slova „je zdravotnické zařízení, ve kterém je posuzované osobě
poskytována zdravotní péče“ se nahrazují slovy „se nachází zdravotnické
zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje zdravotní
služby“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy
„poskytovatelem zdravotních služeb“.

2. V § 11 odst. 1 se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova „zdravotnická zařízení“ se
nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

3. Nadpis § 16 zní „Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a
poskytovatelů zdravotních služeb“.

4. V § 16 odst. 1 a 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

5. V § 16 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) zpracovat bez souhlasu posuzované fyzické osoby lékařské podklady
ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k posouzení jejího zdravotního
stavu“.

6. V § 16 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) sdělit bez souhlasu posuzované fyzické osoby informace ze
zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, které jsou potřebné
pro posouzení jejího zdravotního stavu,

b) umožnit bez souhlasu posuzované fyzické osoby nahlížení do
zdravotnické dokumentace, která je o ní vedena, a na nezbytně nutnou
dobu zapůjčit tuto zdravotnickou dokumentaci v rozsahu potřebném pro
posouzení jejího zdravotního stavu.“.

7. V § 16 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatelé zdravotních služeb“.

8. V § 16 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„poskytovatelem zdravotních služeb“.

9. V § 16 odst. 6 se slova „určená zdravotnická zařízení;“ nahrazují
slovy „poskytovatelé pracovnělékařských služeb určení podle zákona o
specifických zdravotních službách^76);“.

Poznámka pod čarou č. 76 zní:

„76) Zákonč. 373/2011 Sb.,o specifických zdravotních službách.“.

10. V § 16a odst. 4 písm. b) se slova „v určeném zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „u určeného poskytovatele zdravotních
služeb“.

11. V § 16a odst. 4 písm. c) a v § 54 odst. 3 se slova „zdravotnickému
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

12. Nadpis § 116d zní: „Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče“.

13. V § 116d odst. 1 se slova „v ústavní péči ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
lůžkové péče“.

14. V § 116d odstavec 2 zní:

„(2) Poživatel důchodu zasílá písemnou žádost o výplatu důchodu do
zdravotnického zařízení lůžkové péče prostřednictvím poskytovatele
zdravotních služeb kterékoli provozovně držitele poštovní licence. V
žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení poživatele důchodu, jeho
rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa poskytovatele zdravotních
služeb uvedeného ve větě první a adresa zdravotnického zařízení, do
kterého bude výplata důchodu zasílána, jestliže není totožná s adresou
poskytovatele; poskytovatel zdravotních služeb potvrzuje na této
žádosti, že pobyt poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové
péče trvá nebo bude trvat déle než 1 kalendářní měsíc, a správnost
adresy, na kterou má být výplata důchodu poukazována. Žádost se podává
na tiskopisu vydaném držitelem poštovní licence. Na základě této
žádosti vyplácí provozovna držitele poštovní licence důchod na adresu
uvedenou v žádosti.“.

15. V § 116d odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické
zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb
je povinen“.

16. V § 116d odst. 3 písm. a) se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy
„hospitalizace“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „zdravotnického“.

17. V § 116d odst. 3 písm. d) se slova „v ústavní péči zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“ a
slova „je zdravotnické zařízení povinno“ se nahrazují slovy „je
poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

18. V § 116d odstavec 4 zní:

„(4) Za škodu na částkách důchodu, který byl pro poživatele důchodu
vyplacen a poskytovatelem zdravotních služeb převzat k předání
poživateli důchodu nebo k uložení, odpovídá poživateli důchodu
poskytovatel zdravotních služeb podle občanského zákoníku^34a).“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o
Československém červeném kříži

Čl. VIII

V § 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a
o Československém červeném kříži, ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb., se doplňuje písmeno e), které zní:

„e) vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho
složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a
Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů

Čl. IX

V § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 257/1992 Sb., o soudních poplatcích za
řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u
vojenských soudů, se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. X

V § 11 odst. 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona č. 98/1999 Sb., se slova „nemocnice,
polikliniky, zdravotní zařízení a střediska“ nahrazují slovy
„zdravotnická zařízení“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. XI

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č.
315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č.
65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č.
483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č.
342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 212/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „školským zařízením,“ vkládají
slova „poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského
oprávnění,“ a za slova „zdravotnickým zařízením“ se vkládají slova
„uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb“.

2. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených
vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury
České republiky, a dále stavby sloužící

1. školám a školským zařízením,

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského
oprávnění,

3. muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním
právním předpisem,

4. státním archivům, knihovnám,

5. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb,

6. zařízením sociální péče,

7. nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,“.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena

Čl. XII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XIII

V § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a
justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 129/2008 Sb., se
slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova
„specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotnických
zařízení“ se nahrazují slovy „zdravotní služby u mimovězeňských
poskytovatelů zdravotních služeb“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XIV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993
Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993
Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994
Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995
Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995
Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997
Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997
Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998
Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999
Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.
121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.
340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č.
483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č.
198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.
308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č.
362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č.
47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.
669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.
217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č.
245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č.
2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č.
221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č.
326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.
a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 písm. a) se část věty za středníkem nahrazuje slovy
„předmětem daně u fyzických osob, provozujících školy a školská
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů
zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních
služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním
těchto činností,“.

2. V § 15 odst. 1 se slova „provozujícím školská a zdravotnická
zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou poskytovateli zdravotních
služeb nebo provozují školy a školská zařízení“.

3. V § 18 odst. 13 písm. f) se slova „závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „pracovnělékařských služeb“.

4. V § 18 odst. 15 se slova „kteří provozují zdravotnické zařízení
podle zvláštního právního předpisu^17p),“ nahrazují slovy „kteří jsou
poskytovateli zdravotních služeb“.

5. Poznámka pod čarou č. 17p se zrušuje.

6. V § 20 odst. 7 se slova „provozujících zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „ , kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb,“ a
slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

7. V § 20 odst. 8 větě první se slova „provozující školská a
zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou poskytovateli
zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení“.

8. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 2 se slova „závodní preventivní péči
poskytovanou zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy
„pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb“.

9. V § 34 odst. 3 se slova „provozují zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 590/1992 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní
rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č.
264/2006 Sb., se čl. II zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o Armádě České republiky

Čl. XVI

V zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999
Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o dani silniční

Čl. XVII

V zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993
Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 207/2002
Sb., zákona č. 102/2004 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., § 3 písmeno d)
zní:

„d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany,
vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s
výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla
bezpečnostních sborů^2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů,
vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské
záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických
zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným
zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy^3c) zapsanými v
technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních
služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním
zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré
barvy^3c) je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla
(sanitní, záchranářská),“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona č. 161/1993 Sb.

Čl. XVIII

V zákoně č. 161/1993 Sb., o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění
a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, se čl. III, IV a V
zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o výkonu vazby

Čl. XIX

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a
zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní
služby“.

2. V § 18 odst. 5 se slova „zdravotní péči, kterou není možno“
nahrazují slovy „poskytnutí zdravotních služeb, které nelze“ a slova
„poskytne se mu ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy
„poskytnou se mu u poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 18 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „do zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 18 odst. 6 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

5. V § 21 odst. 4 písm. g) se slova „zdravotní péče provedené“
nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých“ a slova „péče
hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona č. 307/1993 Sb.

Čl. XX

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992
Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se čl. VII zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. XXI

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/ /2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/ /2007 Sb.,
zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb. a
zákona č. 245/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2a se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“
a slova „tuto zdravotní péči“ se nahrazují slovy „tyto zdravotní
služby“.

2. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, včetně odkazů na poznámku pod
čarou.

3. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 60/1995 Sb.

Čl. XXII

V zákoně č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991
Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů, se čl. III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. XXIII

V § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,
zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.
a zákona č. 239/2008 Sb., se slova „zdravotnická zařízení podle povahy
své činnosti povinny“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb
podle povahy své činnosti povinni“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Čl. XXIV

V čl. 27 přílohy č. 1 k zákonu č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, odstavec 4 zní:

„(4) Hospitalizovaná osoba se předvolává prostřednictvím poskytovatele
zdravotních služeb, který také zajistí její předvedení. Vyžaduje-li to
bezpečnost zaměstnanců poskytovatele, učiní poskytovatel sám opatření,
aby byla při předvedení hospitalizované osoby zajištěna bezpečnost jeho
zaměstnanců.“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXV

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.
137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.
91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.
362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.
453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.
218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č.
414/2008 Sb., zákona č. 449/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
461/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
414/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 30b odst. 1 písm. f) se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 30b odst. 3 větě první a třetí se slova „v ústavní péči
zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče“ a slova „trvání této ústavní péče“ se nahrazují slovy
„poskytování lůžkové péče“.

3. V § 63 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovaných poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a
poslanců Evropského parlamentu

Čl. XXVI

V § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a
některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, se
slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XXVII

V § 20a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., bod 2 zní:

„2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů
neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 14/1997 Sb.

Čl. XXVIII

V zákoně č. 14/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a
ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona č. 137/1982 Sb.,
se čl. I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XXIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb. a zákona č. 250/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. x) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„2. lékařské ozáření v rámci

aa) lékařského vyšetření nebo léčby,

bb) pracovnělékařských služeb a preventivních zdravotních služeb,

cc) dobrovolné účasti zdravých osob nebo pacientů na lékařském nebo
biolékařském, diagnostickém nebo terapeutickém výzkumném programu při
ověřování nezavedených metod,

dd) lékařsko-právních postupů^1),

1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. V § 4 odst. 7 písm. a) se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „prováděcí
právní předpis“.

3. V § 7 odst. 1 se věta první včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a
zrušuje.

4. V § 7 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4b zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Podmínky lékařského ozáření a pravidla pro ozáření fyzických osob
dobrovolně pomáhajících osobám podstupujícím lékařské ozáření, včetně
prokazatelného poučení a písemného souhlasu těchto fyzických osob,
stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. V § 18 odst. 1 písm. j) se slova „zdravotnické zařízení zajišťující
závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „poskytovatele
pracovnělékařských služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. XXX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.
146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č.
417/2010 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1n a 15 znějí:

„(2) Lékařský posudek^1n) o zdravotní způsobilosti vydává na základě
lékařské prohlídky podle zvláštního právního předpisu

a) určený poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím lékaře
pověřeného Úřadem,

b) poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím lékaře pověřeného
Úřadem.

(3) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí lékař
pověřený Úřadem, pokud tento zákon nebo na něj navazující prováděcí
právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství
nestanoví, že je posuzujícím lékařem lékař se způsobilostí v oboru
všeobecné praktické lékařství. Náklady spojené s posouzením zdravotní
způsobilosti a vydáním lékařského posudku podle odstavce 2 hradí
zaměstnavatel v tom rozsahu, v jakém nejsou kryty z veřejného
zdravotního pojištění.

(4) Úřad určuje poskytovatele zdravotních služeb na základě jeho
písemné žádosti a po prokázání způsobilosti k samostatnému výkonu
povolání podle zvláštního zákona^15) jeho lékařů a po dohodě s
Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví a pověřuje lékaře
uvedeného v odstavci 3 na základě jeho písemné žádosti a po prokázání
jeho způsobilosti k samostatnému výkonu povolání podle zvláštního
zákona^15).

1n) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

15) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 22 odst. 5 se slova „závodní preventivní péči ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby u poskytovatele
těchto služeb^1n)“.

3. V § 22 odst. 6 se za slova „k držení průkazu způsobilosti, je“
vkládají slova „poskytovatel zdravotních služeb“.

4. V § 84c odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Lékařský posudek^1n)
o zdravotní způsobilosti uchazečů a pilotů sportovních létajících
zařízení vydává na základě lékařské prohlídky a dalších potřebných
odborných vyšetření poskytovatel zdravotních služeb prostřednictvím
posuzujícího lékaře pověřeného Úřadem.“.

5. V § 84c odst. 3 písm. a) se za slovo „lékař“ vkládají slova
„poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 84c odst. 3 písm. b) se slovo „praktický“ zrušuje a za slovo
„lékař“ se vkládají slova „který je registrujícím poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

7. V § 89 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „provozovatele
zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „lékaře poskytovatele
zdravotních služeb“ a slova „provozovatele pověřeného zdravotnického
zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o lihu

Čl. XXXI

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve
znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008
Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 95/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „zdravotnická zařízení a lékárny“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který tento líh prokazatelně
potřebuje pro poskytování zdravotních služeb“.

2. V § 21 odst. 2 písm. j) se slova „zdravotnická zařízení a lékárny“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. XXXII

V zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č.
131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č.
316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část
třetí zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 83/1998 Sb.

Čl. XXXIII

V zákoně č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se čl. IV
zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. XXXIV

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona
č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona
č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 106/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „provozující lékárnu^2e)“ nahrazují
slovy „poskytující lékárenskou péči^2e)“.

Poznámka pod čarou č. 2e zní:

„2e) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“ a slova „osoby provozující zdravotnické zařízení
nebo“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb nebo osoby
provozující“.

3. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „v lůžkových a ambulantních
zdravotnických zařízeních,“ nahrazují slovy „ve zdravotnických
zařízeních lůžkové a ambulantní péče.“.

5. V § 5 odst. 2 písm. f) se slova „fyzických a právnických osob
oprávněných poskytovat zdravotní péči nebo veterinární péči“ nahrazují
slovy „poskytovatelů zdravotních služeb nebo fyzických a právnických
osob oprávněných poskytovat veterinární péči“.

6. V § 9 odst. 4 se slova „zařízení zajišťující závodní preventivní
péči, v ostatních případech registrující praktický lékař“ nahrazují
slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb, v ostatních případech
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství“.

7. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. XXXV

V § 8b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se slova „zdravotní péče“
nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. XXXVI

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona
č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona
č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb. a zákona č. 181/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „zdravotní péči, kterou“ nahrazují slovy
„poskytnutí zdravotních služeb, které“ a slova „ve zdravotnickém
zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

2. Nadpis § 16 zní: „Sociální podmínky odsouzených a poskytování
zdravotních služeb“.

3. V § 16 odst. 5 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní
služby“.

4. V § 19 odst. 2 větě třetí se slova „ve zdravotnickém zařízení,“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „se
zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „s poskytovatelem
zdravotních služeb“.

5. V § 25 odst. 4 větě první se slova „nadstandardní zdravotní péče,“
nahrazují slovy „zdravotních služeb provedených v zájmu zachování nebo
zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních
dohod, kterými je Česká republika vázána“.

6. V § 27 odst. 3 větě první se slova „volby lékaře“ nahrazují slovy
„volby poskytovatele zdravotních služeb“.

7. V § 28 odst. 2 písm. k) se slova „náklady zdravotní péče provedené“
nahrazují slovy „náklady na zdravotní služby poskytnuté“ a slova „péče
hrazené“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

8. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „do
zdravotnického zařízení“ vkládají slova „poskytovatele zdravotních
služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou“.

9. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„poskytnutí zdravotních služeb“.

10. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „lékařského zákroku, ke kterému
dal předchozí souhlas, nebo o který požádal“ nahrazují slovy
„poskytnuté zdravotní službě, k níž dal předchozí souhlas nebo o kterou
požádal“.

11. V § 36 odst. 3 se za slova „do zdravotnického zařízení“ vkládají
slova „poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované
Vězeňskou službou“.

12. V § 49 odst. 2 větě druhé se slova „poskytnutí zdravotní péče“
nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.

13. V § 56 odst. 3 se slova „zdravotní péči, kterou“ nahrazují slovy
„zdravotní službu, kterou“.

14. V § 57 odst. 2 se slova „v ambulantní formě“ nahrazují slovy „ve
formě ambulantní zdravotní péče“.

15. V § 57 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud je třeba ve výkonu ochranného léčení v ústavní formě
pokračovat i po propuštění z výkonu trestu za současného omezení na
svobodě, nebo nebylo-li ve výkonu trestu ochranné léčení zahájeno,
věznice poskytne včas potřebné informace poskytovateli lůžkové péče, u
kterého se má ochranné léčení vykonávat. Je-li zajištěno zahájení nebo
pokračování ve výkonu ochranného léčení bezprostředně po výkonu trestu,
předá dnem ukončení výkonu trestu Vězeňská služba odsouzeného do
zdravotnického zařízení příslušného poskytovatele lůžkové péče.“.

16. V § 57 odst. 5 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„u příslušného poskytovatele zdravotních služeb“.

17. § 79 včetně nadpisu zní:

㤠79

Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech Zdravotní služby
poskytnuté odsouzenému, který není pojištěncem podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění^23), hradí Vězeňská služba.“.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. XXXVII

§ 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
včetně nadpisu zní:

㤠21

Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy

Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky pro
zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, podílí se armáda
na zajištění letadel včetně vojenského zdravotnického personálu
leteckých výjezdových skupin, pro zdravotnickou záchrannou službu a na
letecké dopravě transplantátů nebo lékařů a zdravotnického personálu na
základě dohody ministerstva s Ministerstvem zdravotnictví.“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XXXVIII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č.
155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č.
326/2009 Sb. a zákona č. 147/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

2. V části páté nadpis hlavy V zní: „ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY,
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ“.

3. V § 94 nadpis zní: „Zdravotní péče a zdravotní služby“.

4. V § 94 odst. 1 se slova „Zdravotní péči vojáků“ nahrazují slovy
„Zdravotní péči a zdravotní služby vojákům“.

5. V § 94 odstavec 2 zní:

„(2) Zdravotní služby poskytuje vojákům stát zpravidla ve
zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb zřízených
ministerstvem (dále jen „zdravotnická zařízení vojenského
poskytovatele“), a nejsou-li zřízena, ve zdravotnických zařízeních
jiných poskytovatelů zdravotních služeb na základě smlouvy o
poskytování zdravotních služeb vojákům uzavřené se zdravotní
pojišťovnou stanovenou zákonem o veřejném zdravotním pojištění^26).
Registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb je vojenský
poskytovatel, a není-li zřízen, jiný poskytovatel zdravotních služeb,
se kterým Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o zajišťování
zdravotních služeb. Ambulantní nebo lůžkovou zdravotní péči poskytuje
poskytovatel zdravotních služeb, kterého určí poskytovatel zdravotních
služeb, který poskytl zdravotní služby podle věty první. Poskytovatele
zdravotních služeb lze volit jen z poskytovatelů zdravotních služeb
uvedených ve větě první nebo druhé; to se nevztahuje na případy
poskytnutí neodkladné péče a na volbu poskytovatele zdravotních služeb
v oboru gynekologie-porodnictví.“.

6. V § 94 odst. 3 se za slovo „péče“ vkládají slova „v působnosti
ministerstva a zdravotních služeb“.

7. V § 97 odst. 2 se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“, slova „lázeňského léčení spojeného“
se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče spojené“ a
slova „lázeňského léčení“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně
rehabilitační péče“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXXIX

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb.,
se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická záchranná služba“
nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
poskytovatelé lůžkové péče, poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné
péče a poskytovatelé zdravotnické dopravní služby“.

2. V § 22 se slova „ke zdravotnickým záchranným službám“ nahrazují
slovy „k poskytovatelům zdravotnické záchranné služby“.

3. V § 23 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení, které“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který“.

4. V § 23 odst. 2 větě první se slova „do určeného zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „k určenému poskytovateli zdravotních služeb“
a ve větě druhé se slova „Toto zdravotnické zařízení je povinno“
nahrazují slovy „Tento poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

5. V § 37 odst. 2 písm. a) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovy
„zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České
republiky

Čl. XL

V § 8 odst. 3 větě druhé zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených
sil jiných států na území České republiky, se slova „v jiných
zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „poskytnuté jinými
poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o azylu

Čl. XLI

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č.
350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.
343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a
zákona č. 303/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3a písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„u poskytovatele lůžkové péče“.

2. V § 3f odst. 1, § 43 odst. 1, § 53c, § 54a odst. 2, § 83 odst. 2
písm. c) a v § 87a odst. 1, 3 a 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 56b větě první se slova „Zdravotnické zařízení, ve kterém je
hospitalizován cizinec, je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel
lůžkové péče, u kterého je hospitalizován cizinec, je povinen“ a větě
druhé se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli
zdravotních služeb“.

4. V § 87a odst. 2 se slova „péči a“ zrušují.

5. Nadpis § 88 zní: „Zdravotní služby“.

6. V § 88 odst. 1 se slovo „poskytuje“ nahrazuje slovem „poskytují“,
slova „bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního
pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem^12a) a dále zdravotní
péče“ se nahrazují slovy „bezplatné zdravotní služby v rozsahu služeb
hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění^12a) a dále zdravotní služby“ a slova „je zdravotní péče
zajištěna“ se nahrazují slovy „jsou zdravotní služby zajištěny“.

7. V § 88 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

8. V § 88 odst. 4 se slova „zdravotní péče o žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo
uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo jeho dítě narozené na
území“ nahrazují slovy „zdravotních služeb žadateli o udělení
mezinárodní ochrany, jeho dítěti narozenému na území, cizinci, jemuž
bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, nebo jeho dítěti
narozenému na území“ a slova „provozování zdravotnického zařízení“ se
nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb“.

9. V § 93a odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XLII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.
151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.
559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č.
274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb.,
zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb.,
se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 a 3, § 164 odst. 1 písm. x) a v § 176 odst. 4 se
slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „k poskytovateli
zdravotních služeb“.

2. V § 15 odst. 2 písm. c), § 42f odst. 5, § 48, § 89 odst. 1 písm. c),
§ 126b odst. 2, § 153 odst. 5 a v § 176a odst. 1 písm. a) bodě 3 se
slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 92 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

4. V § 103 písm. p) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 104 odst. 3 poslední větě se slova „ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 107 odst. 8 se slova „zdravotní péče poskytnuté“ nahrazují slovy
„spojené s poskytnutím zdravotních služeb“.

7. V § 107 odst. 10 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

8. V § 126b odst. 1 se slova „poskytujícího ústavní péči k poskytnutí
zdravotní“ nahrazují slovem „lůžkové“.

9. V § 126b odst. 2 se za slova „zdravotnickém zařízení“ vkládají slova
„podle odstavce 1“.

10. V § 138 odst. 1 písm. a) se slova „poskytované zdravotní,“
nahrazují slovy „poskytovaných zdravotních služeb a poskytované“.

11. V § 153 odst. 6 se slova „zdravotní péče poskytnuté“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb poskytnutých“.

12. V § 156 odst. 1 písm. k) se slova „zdravotnické zařízení
poskytující ústavní péči“ nahrazují slovy „zdravotnické zařízení
lůžkové péče“.

13. V § 163 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na
území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k
poskytovateli zdravotních služeb, a od něj zpět na hraniční přechod,“.

14. V § 164 odst. 1 písmeno u) zní:

„u) zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na
území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz k
poskytovateli zdravotních služeb, a od něj zpět na hraniční přechod,“.

15. Nadpis § 176 zní: „Zdravotní služby po dobu zajištění cizince“.

16. V § 176 odstavec 1 zní:

„(1) Cizinci se po dobu zajištění na území poskytnou zdravotní služby

a) neodkladná péče při stavech, které

1. bezprostředně ohrožují život,

2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,

3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotních služeb trvalé chorobné
změny,

4. působí náhlé utrpení a bolest,

5. způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého
nebo jeho okolí, nebo

6. se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení
těhotenství na žádost cizince,

b) v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v
souvislosti s ochranou veřejného zdraví.“.

17. V § 176 odst. 2 se slova „na zdravotní péči poskytnutou“ nahrazují
slovy „na zdravotní služby poskytnuté“.

18. V § 176 odstavec 3 zní:

„(3) Nelze-li zdravotní služby poskytnout v zařízení, zajistí
ministerstvo poskytnutí těchto služeb u poskytovatele zdravotních
služeb mimo zařízení.“.

19. V § 176 odst. 5 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují
slovy „poskytnutých zdravotních služeb“.

20. V § 176 odstavec 6 zní:

„(6) Zdravotní služby se cizinci ve výkonu zabezpečovací detence, vazby
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody poskytují v rozsahu uvedeném v
odstavci 1 a v § 134 odst. 2. Náklady za poskytnuté zdravotní služby
podle věty první, které nejsou hrazeny podle zvláštního právního
předpisu nebo mezinárodní smlouvy, hradí stát. Zdravotní služby
poskytnuté cizinci na jeho žádost nad rámec vymezený ve větě první
hradí cizinec z vlastních prostředků.“.

21. Nadpis § 176a zní: „Zdravotní služby ve zvláštních případech“.

22. V § 176a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „poskytne
zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnou zdravotní služby“.

23. V § 176a odst. 2 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „služby“ a slova
„zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

24. V § 176a odst. 3 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují
slovy „za poskytnuté zdravotní služby“.

25. V § 176b odst. 2 se slova „poskytne zdravotní péče“ nahrazují slovy
„poskytnou zdravotní služby“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

26. V § 180i odst. 2 větě první a v § 180j odst. 4 se slova „náklady
zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud
cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem“ nahrazují
slovy „náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny na
základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že jsou tyto
služby hrazeny jiným způsobem“.

27. V § 180j odst. 7 se slova „ve smluvních zdravotnických zařízeních“
nahrazují slovy „smluvními poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XLIII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona
č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 10 odst. 4 větě první se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

3. V § 10 odst. 5 větě první se slova „Zdravotnické zařízení je
povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“ a
ve větě čtvrté a páté se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb“.

4. V § 10 odst. 6 se slova „povinno zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „povinen poskytovatel zdravotních služeb“.

5. V § 10 odst. 7 větě první se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

6. V § 10a odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození
dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení.“.

7. V § 15 odst. 1 větě první se slova „pobytu ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovem „hospitalizace“.

8. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova „zdravotnickými“ nahrazují slovy
„poskytovateli zdravotních služeb“.

9. V § 29 odst. 1 se slova „ve zvláštních dětských zdravotnických
zařízeních^28)“ nahrazují slovy „v dětských domovech pro děti do 3 let
věku^28)“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

„28) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

10. V § 37 odst. 1 se slova „zdravotní péče^36)“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb^28)“.

11. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

12. V § 38 odst. 5 písm. c) bodě 1 se slova „školy, kterou dítě
navštěvuje, školského, zdravotnického“ nahrazuje slovy „poskytovatele
zdravotních služeb, školy, kterou dítě navštěvuje, školského“.

13. V § 38a odstavec 3 zní:

„(3) Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní
ochrany. Zejména jde o odborníky z oboru pediatrie, psychologie,
pedagogiky, zástupce školských nebo sociálních zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
zaměstnance krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou
působností zařazené na úseku sociálně- právní ochrany. Poradní sbor má
nejméně 5 členů. Pro jednání poradního sboru a způsob usnášení platí §
38 odst. 4 a 5 obdobně.“.

14. V § 42 odst. 1 větě druhé se slova „zdravotní péče zdravotnickým
zařízením“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

15. V § 42 odst. 5 písm. d) se slova „lékařské péče zdravotnickým
zařízením“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

16. V § 42a odst. 1 písmeno c) zní:

„c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb^39c),“.

17. V § 52 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„v zařízení poskytovatele zdravotních služeb“.

18. V § 53 odst. 1 písm. c) se slova „školy, školská, zdravotnická“
nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská“.

19. V § 53 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo
zřizovateli škol a dalších zařízení uvedených v písmenu c),“.

20. V § 53 odst. 1 se slova „zdravotních výkonů ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

21. V § 53 odst. 4 se slova „jméno, příjmení a adresu svého
ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického zařízení, v němž se
léčí“ nahrazují slovy „název a adresu poskytovatele zdravotních služeb,
v jehož péči jsou“.

22. V § 59d odst. 1 se za slovo „jako“ vkládají slova „poskytovatel
zdravotních služeb,“ a slovo „zdravotnického“ se zrušuje.

23. V § 59i odst. 1 se slova „školské, zdravotnické nebo jiné obdobné
zařízení“ nahrazují slovy „školské nebo jiné obdobné zařízení,
poskytovatel zdravotních služeb“.

24. V § 59j odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“.

25. V § 59k odst. 1 se slova „škola, školské zařízení nebo zdravotnické
zařízení anebo jiné zařízení“ nahrazují slovy „škola, školské zařízení
nebo jiné obdobné zařízení anebo poskytovatel zdravotních služeb“.

26. V § 61 odst. 3 písm. d) se slova „místem sídla zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „místem poskytování zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XLIV

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 4 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelem zdravotních služeb“.

2. V § 65 odst. 5 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

3. V § 66 odst. 1 se slova „bezprostřední a“ zrušují.

4. Nadpis § 67 zní: „Zdravotní služby poskytované členům posádky lodě“.

5. V § 67 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„poskytování zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 71/2000 Sb.

Čl. XLV

V zákoně č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 86/2002 Sb., se část
druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XLVI

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 227/ /2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb.,
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb.,
zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a
zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 písm. c) se slova „při zajišťování zdravotní péče“ nahrazují
slovy „při poskytování zdravotních služeb“.

2. V § 27 odst. 3 písm. g) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna autorského zákona

Čl. XLVII

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 424/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 23 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

2. V § 38e se slova „zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo
zřízeno nebo založeno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb
nebo sociální zařízení, kteří nebyli zřízeni nebo založeni“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o zdravotnických prostředcích

Čl. XLVIII

Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 196/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1, § 4 odst. 1, 2, 4 a 5, § 8 odst. 1 a 2 písm. a), § 9 odst. 1,
§ 21 odst. 1, § 24 odst. 2, § 29 písm. b) bodě 4, § 31 odst. 4, § 37, §
40 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 41 odst. 3 písm. b) bodě 2, § 42 odst. 1
písm. a) a v § 46 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 3 písm. d) se slovo „péči^7)“ nahrazuje slovy „služby podle
zákona o zdravotních službách^7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

3. V § 3 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno r), které zní:

„r) výdejem zdravotnických prostředků se rozumí jejich poskytování na
lékařský předpis.“.

4. V § 17 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zdravotnické prostředky předepisují podle své odbornosti lékaři
poskytující zdravotní služby vystavením lékařského předpisu, kterým je
pro zdravotnické prostředky poukaz nebo objednávka. Ministerstvo
stanoví prováděcím právním předpisem

a) způsob předepisování zdravotnických prostředků,

b) údaje uváděné na lékařském předpisu, jeho náležitosti, dobu jeho
platnosti,

c) poskytování informací o vydávaných zdravotnických prostředcích,

d) bližší podmínky o zacházení se zdravotnickými prostředky.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 17 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„(3) Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz vydává

a) zdravotnické zařízení lékárenské péče^7), nebo

b) osoby oprávněné k tomuto na základě smluvního vztahu se zdravotní
pojišťovnou^18).

18) § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

6. Nadpis § 18 zní: „Nákup, skladování, prodej a výdej zdravotnických
prostředků s nejvyšší mírou rizika pro fyzické osoby“.

7. Nadpis § 19 zní: „Povinnosti související s nákupem, skladováním,
prodejem a výdejem zdravotnických prostředků“.

8. V § 19 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) uchovávat po dobu 10 let pro potřeby kontroly prováděné příslušným
správním úřadem dodací listy a faktury, na jejichž základě byly
zdravotnické prostředky uvedené v § 17 odst. 2 a v § 20 odst. 3 písm.
a) a b) poskytnuty,“.

9. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno d), které zní:

„d) uchovávat po dobu 5 let pro potřeby kontroly prováděné příslušným
správním úřadem (§ 42 odst. 2) lékařské předpisy, na jejichž základě
byly v předchozích 5 letech zdravotnické prostředky uvedené v § 17
odst. 2 vydány, jde-li o poskytovatele zdravotních služeb oprávněné
vydávat zdravotnické prostředky a lékařské předpisy nebyly předány
zdravotní pojišťovně spolu s vyúčtováním.“.

10. V § 38 písm. c) se slova „zdravotní péče zdravotnickými prostředky“
nahrazují slovy „zdravotních služeb s využitím zdravotnických
prostředků“.

11. Část druhá se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 132/2000 Sb.

Čl. XLIX

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č.
356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č.
379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona
č. 264/2006 Sb., se část třicátá čtvrtá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona č. 149/2000 Sb.

Čl. L

V zákoně č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o
léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., se část
druhá zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. LI

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008
Sb. a zákona č. 151/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „zdravotnická záchranná služba“ nahrazují
slovy „poskytovatelé zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 4 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

„(3) V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného
záchranného systému také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají
zřízen urgentní příjem^27). Pokud poskytovatelé zdravotních služeb
uvedení ve větě první uzavřou s místně příslušným poskytovatelem
zdravotnické záchranné služby nebo krajským úřadem dohodu o plánované
pomoci na vyžádání (§ 21), začlení je hasičský záchranný sbor kraje do
poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje a stanou se
ostatními složkami integrovaného záchranného systému i pro období mimo
krizový stav.

27) § 17 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.“.

3. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Ministerstvo zdravotnictví

(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, který
poskytovatele zdravotnické záchranné služby zřídil, nebo je-li to nutné
z odborných nebo kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení
situace, koordinuje činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby
a poskytovatele zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů
neodkladné péče na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Při koordinaci podle odstavce 1 je poskytovatel zdravotnické
záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby a přepravy
pacientů neodkladné péče povinen uposlechnout pokynů Ministerstva
zdravotnictví.

(3) Ministerstvo zdravotnictví odpovídá v okruhu své působnosti za
výběr a metodické řízení přípravy zdravotnických pracovníků a za výběr
prostředků pro mezinárodní záchranné operace a poskytování humanitární
pomoci do zahraničí.“.

4. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní
příjem^27),“.

5. V § 23 odst. 2 písm. e) se slova „školská, zdravotnická, sociální
nebo obdobná zařízení, vytvořit v nich podmínky“ nahrazují slovy
„školská, sociální nebo obdobná zařízení nebo jsou poskytovateli
zdravotních služeb, vytvořit podmínky“.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna krizového zákona

Čl. LII

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č.
430/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11 písmena b) a c) znějí:

„b) koordinovat na vyžádání kraje činnost poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby a poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen
urgentní příjem anebo statut specializovaného centra, při poskytování
neodkladné péče,

c) rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb poskytovateli
akutní lůžkové péče v případě zavádění regulačních opatření podle
zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy^39).“.

2. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotnické pomoci“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

3. V § 31 odst. 7 větě první se slova „zdravotnické zařízení určené
orgánem“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb určený
orgánem“ a ve větě druhé se slova „Toto zdravotnické zařízení je
povinno“ nahrazují slovy „Tento poskytovatel je povinen“.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel

Čl. LIII

V § 46 odst. 3 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., se za slovo
„hasičů,“ vkládá slovo „poskytovatele“.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. LIV

V § 5 odst. 1 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o
změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o
Probační a mediační službě), se slova „zdravotnickými zařízeními“
nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LV

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.
274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.
253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 9/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.
264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 6 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení státu^3),
osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení^4)“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

2. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

3. V § 9 odst. 3 větě první se slova „praktický lékař pro děti a
dorost, který dítě registruje^11).“ nahrazují slovy „registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a
dorost^11).“ a ve větě druhé se slova „Praktický lékař pro děti a
dorost, který dítě registruje,“ nahrazují slovy „Tento poskytovatel
zdravotních služeb“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

„11) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

4. V § 10 odst. 2 se slova „praktický lékař, který fyzickou osobu
registruje^11)“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství^11)“.

5. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „které zdravotnické zařízení
posudek vydalo“ nahrazují slovy „který poskytovatel zdravotních služeb
posudek vydal“.

6. V § 15 odst. 1 větě první se slova „Osoba provozující nestátní
zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče,^17) zdravotnické
zařízení státu nebo ústav sociální péče státu“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba provozující ústav sociální
péče^17) nebo ústav sociální péče státu“.

7. V § 15 odst. 2 větě druhé se slova „Osoby provozující nestátní
zvláštní dětská zařízení a zvláštní dětská zařízení státu^3) jsou
povinny“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž
součástí je dětský domov pro děti do 3 let věku jsou povinni“ a na
konci odstavce 2 se doplňuje věta „U poskytovatelů zdravotních služeb
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v rozhodnutí uvede, pro jakou
formu, popřípadě druh zdravotní péče, obor zdravotní péče a místo
poskytování je provozní řád vydáván“.

8. V § 17 odst. 1 se slova „do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„do péče poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 19 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Zdravotní průkaz před
zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru
praktický lékař pro děti a dorost^11) nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb^61).“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:

„61) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

10. V § 39 odst. 2 písm. a), § 82 odst. 2 písm. o) a p), § 82 odst. 4,
§ 86 odst. 1, § 88 odst. 3 písm. d) a v § 88a odst. 1 písm. d) se slova
„závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

11. V § 39 odst. 3 se slova „závodní preventivní péči“ nahrazují slovy
„pracovnělékařské služby“ a slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

12. V § 45 odst. 1 větě první se slova „zdravotnická zařízení státu a
osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení (dále jen
„zdravotnické zařízení“)“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních
služeb“.

13. V § 45 odst. 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

14. V § 45 odst. 3 větě první se slova „zdravotnická zařízení povinna“
nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb povinni“.

15. V § 45 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nemá-li poskytovatel
zdravotních služeb zřízeno takové oddělení, je povinen zajistit
zdravotní služby fyzické osobě u jiného poskytovatele zdravotních
služeb a převoz pacienta k tomuto poskytovateli.“.

16. V § 45 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve
zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních
služeb“.

17. V § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 47 odst. 2, § 72 odst. 1 a 3 a v §
73 odst. 2 písm. a) a b) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „v určeném zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „u určeného poskytovatele zdravotních služeb“.

19. V § 46 odst. 5 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě
druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

20. V § 47a odst. 1 a v § 68 odst. 3 se slova „ve zdravotnických
zařízeních“ nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

21. V § 47a odst. 2 a 3 a v § 92 odst. 1 se slova „závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

22. V § 47b odst. 1 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„poskytovatelům zdravotních služeb“.

23. V § 50 se slovo „Jesle“ nahrazuje slovy „Zařízení poskytující péči
o dítě do 3 let věku v denním režimu“.

24. V § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické
zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb
je povinen“.

25. V § 53 odst. 3 se slova „které zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „který poskytovatel zdravotních služeb“.

26. V § 53 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě
druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

27. V § 54 odst. 1 se slova „Zdravotnické zařízení ošetřující nosiče je
povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb ošetřující
nosiče je povinen“.

28. V § 54 odst. 2 se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy „ze
zařízení poskytujícího lůžkovou zdravotní péči“ a slova „zdravotnické
zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

29. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickým
zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

30. V § 67 odst. 2 větě první se slova „Zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“, ve větě třetí se
slova „Zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy „Poskytovatel
zdravotních služeb, který“ a ve větě osmé se slova „zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

31. V § 67 odst. 2 se věta šestá včetně poznámky pod čarou č. 38
zrušuje.

32. V § 67 odst. 3 větě první a v § 70 odst. 2 se slova „zdravotnické
zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb,
který“.

33. V § 67 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení,
aby protiepidemické opatření podle § 64 písm. a) provedlo“ nahrazují
slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby protiepidemické
opatření podle § 64 písm. a) provedl“ a ve větě druhé se slova „Určené
zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Určený poskytovatel
zdravotních služeb je povinen“.

34. V § 68 odst. 2 větě první se slova „zdravotnická zařízení, která“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, kteří“ a ve větě
druhé se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele
zdravotních služeb“.

35. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „lůžkových zdravotnických
zařízení“ nahrazují slovy „zdravotnických zařízení jednodenní nebo
lůžkové péče“.

36. V § 70 odst. 4 větě první se slova „určené zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „určeného poskytovatele zdravotních služeb“ a ve větě
druhé se slova „Určené zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

37. V § 72 odst. 2 se slova „zdravotnickému zařízení, které“ nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb, který“.

38. V § 73 odst. 1 větě první se slova „zdravotnické zařízení, kterému
bylo vydáno povolení (§ 72 odst. 1), povinno“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb, kterému bylo vydáno povolení (§ 72
odst. 1), povinen“ a ve větě druhé se slova „zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

39. V § 74 odst. 1 větě první se slova „zdravotnické zařízení vždy
povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb vždy
povinen“.

40. V § 74 odst. 3 větě první se slova „Zdravotnické zařízení, které
bylo informováno“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb,
který byl informován“.

41. V § 74 odst. 4 větě první se slova „Zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“, slovo „povinno“ se
nahrazuje slovem „povinen“ a ve větě třetí se slova „zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

42. V § 75 se slova „zdravotnické zařízení, které“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb, který“.

43. V § 75a odst. 4 větě druhé se slova „jsou zdravotnická zařízení
povinna“ nahrazují slovy „je poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

44. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova „zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova
„zdravotnická zařízení, která“ se nahrazují slovy „poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří“.

45. V § 88 odst. 3 písm. d) se slova „zdravotnickými zařízeními“
nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

46. V § 88a odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnickými zařízeními“
nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

47. V § 88a odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

48. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „návazné zdravotní péče“ nahrazují
slovy „poskytování dalších potřebných zdravotních služeb“.

49. V § 89 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotnickému zařízení“
nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

50. V § 98 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„poskytovatelům zdravotních služeb“ a slovo „jeslím“ se nahrazuje slovy
„zařízením poskytujícím péči o dítě do 3 let věku v denním režimu“.

51. Části čtvrtá a šestá se zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. LVI

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „nebyla-li jeho matce ani následně
poskytnuta zdravotní péče;“ nahrazují slovy „nebyly-li jeho matce ani
následně poskytnuty zdravotní služby;“.

2. V § 15 odst. 1 se slova „je povinno oznámit matričnímu úřadu
zdravotnické zařízení v němž;“ se nahrazují slovy „je povinen oznámit
matričnímu úřadu poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém
zařízení;“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní
služby“.

3. V § 17 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení, v němž,“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém
zařízení,“.

4. V § 18 odst. 3 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„u poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 72 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení, u něhož“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém
zařízení“.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. LVII

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.
60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.
374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona
č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slova „a řidiče vozidla“ vkládá slovo
„poskytovatele“.

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova „a ve vozidle“ vkládá slovo
„poskytovatele“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

3. V § 7 odst. 5 se za slova „ochrany a“ vkládá slovo „poskytovatele“.

4. V § 9 odst. 3 se za slovo „pracovníka“ vkládá slovo „poskytovatele“
a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 41 odst. 2 písmeno h) zní:

„h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele
zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů
neodkladné péče,“.

6. V § 47 odst. 3 písm. b) se slova „zdravotnickou záchrannou službu“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

7. V § 84 odstavec 4 zní:

„(4) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v
oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele
ambulantní zdravotní péče (dále jen „registrující poskytovatel“),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této
ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá
registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských
služeb.“.

8. V § 84 odst. 5 se slova „Registrující praktický lékař“ nahrazují
slovy „Lékař registrujícího poskytovatele“ a slova „zařízení závodní
preventivní péče“ se nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských
služeb“.

9. V § 84 odst. 6 se slova „nemá registrujícího praktického lékaře“
nahrazují slovy „nemá registrujícího poskytovatele“.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. LVIII

V § 4 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, se slova
„organizuje zdravotní péči o státní sportovní reprezentanty a sportovní
talenty“ nahrazují slovy „organizuje zdravotní služby poskytované
státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům“.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna lázeňského zákona

Čl. LIX

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb., zákona č. 227/ /2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „lázeňské péče^2)“ nahrazují slovy „lázeňské
léčebně rehabilitační péče, (dále jen „lázeňská péče“)^2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách).“.

2. V § 18 odst. 3 se slova „zdravotnických zařízení lázeňské péče“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují
lázeňskou péči“.

3. V § 27 větě první se slova „Zdravotnická zařízení, která poskytují
lázeňskou péči, jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří poskytují lázeňskou péči, jsou povinni“ a ve
větě poslední se slova „více zdravotnických zařízení poskytujících
lázeňskou péči“ nahrazují slovy „více poskytovatelů zdravotních služeb,
kteří poskytují lázeňskou péči“.

4. V § 41 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují
slovem „poskytovateli zdravotních služeb“.

5. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

Změna zákona o pohřebnictví

Čl. LX

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č.
41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) a v § 6 odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 4 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Poskytovatel zdravotních
služeb nebo ústav sociální péče, kteří“.

3. V § 4 odst. 4 větě první se slova „toto zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „tento poskytovatel zdravotních služeb“, ve větě třetí
se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel
zdravotních služeb“ a slova „nemohou samy“ se nahrazují slovy „nemůže
sám“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slova „žádné zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „žádný poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo
„neprojevilo“ se nahrazuje slovem „neprojevil“.

5. V § 8 odst. 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních
služeb“ a slova „zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

Čl. LXI

V § 5 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), se slova „zdravotní
péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

zrušena

Čl. LXII

zrušen

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních

Čl. LXIII

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č.
41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 2 odst. 7 písm. d) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“ a slova „nebyla péče vyžádána“ se nahrazují slovy
„nebyly zdravotní služby vyžádány“.

3. V § 2 odst. 12 větě druhé se slova „praktický lékař pro děti a
dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování zdravotní
péče,^6)“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu
o poskytování zdravotních služeb^6)“ a ve větě třetí se slova
„prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou
zdravotní péči“ nahrazují slovy „prostřednictvím příslušného
poskytovatele zdravotních služeb i specializovanou péči“.

4. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „na zdravotní péči“ nahrazují slovy
„za zdravotní služby“ a slova „pokud byla péče vyžádána“ se nahrazují
slovy „pokud byly zdravotní služby vyžádány“.

5. V § 26 odst. 2 písm. f) se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

6. V § 38 odst. 2 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zbraních

Čl. LXIV

V § 20 odst. 1 větě druhé zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č.
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova „praktický lékař“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství“ a slova „zařízení poskytujícího zaměstnavateli
závodní preventivní péči“ se nahrazují slovy „poskytovatele
poskytujícího zaměstnavateli pracovnělékařské služby“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh

Čl. LXV

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a
účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.
297/2008 Sb. a zákona č. 136/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel zdravotních služeb předává do Národního
zdravotnického informačního systému, a to do Národního registru
hospitalizovaných nebo Národního registru nemocí z povolání, údaje o
otravách biocidními přípravky nebo účinnými látkami. Údaje poskytovatel
zdravotních služeb předává způsobem stanoveným zákonem, který upravuje
zdravotní služby a jejich poskytování.“.

2. Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o válečných veteránech

Čl. LXVI

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č.
190/2005 Sb., zákona č. 70/2007 Sb. a zákona č. 308/2008 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 písm. f) se slova „lázeňskou péči“ nahrazují slovy „lázeňskou
léčebně rehabilitační péči“.

2. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna služebního zákona

Čl. LXVII

V § 97 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), písmeno f) včetně
poznámky pod čarou č. 48 zní:

„f) zdravotní služby^48).

48) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna transplantačního zákona

Čl. LXVIII

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a
orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se slova „zdravotní péče poskytované“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb poskytovaných“.

2. V § 5 odst. 1, 2, 5 a 9, § 15 odst. 2 a v § 24 odst. 2 se slova
„zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních
služeb“.

3. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova „ke zdravotnickému zařízení“
nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

5. V § 5 odst. 9 větě první se slova „ve zdravotnickém zařízení, ve
kterém je ustavena“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních
služeb, u kterého je ustavena“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „je odpovědno zdravotnické zařízení, které“
nahrazují slovy „je odpovědný poskytovatel zdravotních služeb, který“.

7. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odběr, zajistí
dárci poskytnutí preventivní zdravotní péče.“.

8. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

9. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

10. V § 16 odst. 2 větě poslední se slova „zdravotnické zařízení
povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb povinen“.

11. V části první nadpis hlavy V zní: „POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S
DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ“.

12. V § 19 odst. 1 větě první se slova „Při převzetí pacienta do péče
si zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Při přijetí pacienta do péče
si poskytovatel zdravotních služeb“.

13. Nadpis § 20 zní: „Respektování anonymity mezi dárci a příjemci a
informační povinnost poskytovatelů zdravotních služeb“.

14. V § 20 odst. 1 a 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“.

15. Nadpis § 21 zní: „Poskytovatelé zdravotních služeb provádějící
odběry a transplantace“.

16. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slova
„Zdravotnická zařízení, která nejsou“ nahrazují slovy „Poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří nejsou“, slova „o oprávnění zdravotnického
zařízení“ se nahrazují slovy „o oprávnění k poskytování zdravotních
služeb“, ve větě druhé se slova „Tato zdravotnická zařízení“ nahrazují
slovy „Tito poskytovatelé zdravotních služeb“ a slovo „povinna“ se
nahrazuje slovem „povinni“.

17. V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „o oprávnění zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „o oprávnění k poskytování zdravotních
služeb“.

18. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“ a slova „se
zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytovateli
zdravotních služeb“.

19. V § 26 odst. 4 větě první se slova „zdravotnickým zařízením“
nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

20. V § 26a odst. 1 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení, které“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, který“.

21. V § 26a odst. 3 písm. c) se slova „o zdravotnické zařízení
oprávněné“ nahrazují slovy „o poskytovatele zdravotních služeb
oprávněného“.

22. V § 26b odst. 1 písm. j) se slova „zdravotnického zařízení, které
provedlo“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb, který
provedl“.

23. V § 26e větě druhé se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem
„povinen“.

24. V § 27 větě druhé se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

25. V § 29 odst. 1 a v § 29 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnickému
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

26. V § 29 odst. 1 větě třetí se slova „které nejsou zdravotnickým
zařízením“ nahrazují slovy „které nejsou poskytovateli zdravotních
služeb“.

27. V § 29 odst. 2 písm. a) bodech 3 a 4 se slovo „které“ nahrazuje
slovem „který“.

28. V § 29 odst. 3 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb“, slovo „dopustila“ se nahrazuje
slovem „dopustil“ a slovo „jí“ se nahrazuje slovem „mu“.

29. V § 30 odst. 1 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovateli zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení
uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování
zdravotních služeb“.

30. Části čtvrtá až šestá se zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 290/2002 Sb.

Čl. LXIX

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a
závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v
oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku
České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.
317/2006 Sb., zákona č. 485/2008 Sb. a zákona č. 183/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 3a odst. 6 se slovo „nebude“ nahrazuje slovem „nebudou“, slovo
„poskytována“ se nahrazuje slovem „poskytovány“ a slova „zdravotní
péče“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

2. Část třetí se zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb.

Čl. LXX

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č.
426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.
356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č.
99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č.
587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č.
59/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
378/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se části třicátá první a třicátá
třetí zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 130/2003 Sb.

Čl. LXXI

V zákoně č. 130/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a
některé další zákony, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se část třetí
zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Čl. LXXII

V § 82 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), se slova „jeho umístění
do zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „jeho přijetí do péče
poskytovatele zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. LXXIII

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č.
112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 28 zní: „Zdravotní služby“.

2. V § 28 odst. 1 se slova „poskytuje na území bezplatná zdravotní péče
v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním
právním předpisem^12) a dále zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytují
na území bezplatné zdravotní služby v rozsahu hrazeném z veřejného
zdravotního pojištění^12) a dále zdravotní služby“.

3. V § 28 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“ a slova „a zdravotnickému zařízení“ se nahrazují
slovy „a poskytovateli zdravotních služeb“.

4. V § 28 odst. 3 se slova „se poskytuje na území bezplatná zdravotní
péče“ nahrazují slovy „se poskytují na území bezplatné zdravotní
služby“.

5. V § 32 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 274/2003 Sb.

Čl. LXXIV

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku
ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č.
316/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona
č. 378/2007 Sb., se část třináctá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Čl. LXXV

V zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.
125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.
371/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část
desátá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LXXVI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se slova „zařízení závodní preventivní péče^13)“
nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb^13)“, slova
„registrujícího lékaře“ se nahrazují slovy „vedené registrujícím
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství“ a slova „vedoucímu zdravotnického zařízení^14)“ se nahrazují
slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb^13), který posudek
vydal“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

3. V § 42 odst. 1 písm. h) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

4. V § 71 odst. 1 se slova „zařízení, které poskytuje zdravotní péči,“
nahrazují slovy „zdravotnického zařízení“.

5. V § 77 odst. 11 písm. k) se slova „zdravotní péči^36),“ nahrazují
slovy „zdravotní služby^36),“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

„36) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

6. V § 79 odst. 1 se slova „zařízení závodní preventivní péče^13)“
nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb^13)“ a slova
„vedoucímu zdravotnického zařízení^14)“ se nahrazují slovy
„poskytovateli pracovnělékařských služeb, který posudek vydal“.

7. V § 80 odst. 3 a 4 se slova „lázeňské péče“ nahrazují slovy
„lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

8. V § 80 odst. 4 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 84 odst. 2 se slova „jiného zařízení, které poskytuje zdravotní
péči“ nahrazují slovy „jiného zařízení, v němž se poskytují zdravotní
služby“.

10. V § 91 písm. e) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„poskytovatelem zdravotních služeb“.

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pojistné smlouvě

Čl. LXXVII

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č.
278/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 50 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou

„Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti se provádí na základě
zpráv a výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vyžádaných
poskytovatelem zdravotních služeb, kterého pověřil pojistitel, od
jiných poskytovatelů zdravotních služeb, a v případě potřeby i
prohlídkou nebo vyšetřením provedeným poskytovatelem zdravotních
služeb, kterého pověřil pojistitel.“.

2. V § 62 odst. 1 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní
služby“.

3. Část pátá se zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 53/2004 Sb.

Čl. LXXVIII

V zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s
oblastí evidence obyvatel, ve znění zákona č. 127/2005 Sb., se část
čtvrtá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

Čl. LXXIX

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních
služeb“.

2. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno m), které zní:

„m) akreditovaným zařízením poskytovatel zdravotních služeb, jiná
právnická nebo fyzická osoba, které Ministerstvo zdravotnictví udělilo
akreditaci podle části páté.“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „praktický lékař“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oprávnění k provozování
zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu^3)“
nahrazují slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona o zdravotních službách“ a slova „zdravotní péči vlastním jménem“
nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „lékaře zařízení závodní
preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských
služeb“.

6. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen^4).

4) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 3 se doplňují nové odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod
čarou č. 26 znějí:

„(4) Doklad o bezúhonnosti

a) se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání nebo
též v jiných odůvodněných případech; v průběhu výkonu zdravotnického
povolání v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele,
jde-li o zaměstnance, nebo na vyžádání správního úřadu, který lékaři,
zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,

b) si vyžádá ministerstvo pro účely správního řízení vedeného podle
tohoto zákona.

(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů^26) nebo
obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídajícím
dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu; tento výpis
nebo doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(6) Fyzické osoby, kterým byla uznána bezúhonnost podle části sedmé,
dokládají bezúhonnost rozhodnutím ministerstva před prvním zahájením
výkonu povolání. Hostující osoby dokládají bezúhonnost dokladem
požadovaným v členském státě původu.

26) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

8. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „jako odborného zástupce
zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních
zdravotnických zařízeních^6),“ nahrazují slovy „jako odborného zástupce
poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách“.

9. V § 7 odst. 2 se slova „preventivní, protetická, diagnostická,
léčebná, dispenzární, vzdělávací, výzkumná, vývojová, revizní a
posudková péče v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související
tkáně“ nahrazují slovy „preventivní, diagnostická, léčebná, posudková,
protetická a dispenzární péče a vzdělávací, výzkumná, vývojová a
revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související
tkáně“.

10. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „výdeji léčiv v lékárnách a v
lůžkových zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „výdeji léčiv v
rámci poskytování lékárenské péče a u poskytovatelů lůžkové péče“ a ve
větě poslední se slova „které nejsou zdravotní péčí“ nahrazují slovy
„které nejsou poskytováním zdravotních služeb“.

11. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

12. V § 14 odst. 1 větě první a poslední se slova „zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

13. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotní péče poskytované“
nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytovaných“ a slova
„zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovy „poskytovatelem
zdravotních služeb“.

14. V § 17 odst. 6 písm. c) a v § 27a odst. 2 se slova „zdravotní péči“
nahrazují slovy „zdravotní služby“.

15. V § 19 odst. 4 větě poslední se slova „na základě registrace
nestátního zdravotnického zařízení jsou i údaje obsažené v rozhodnutí o
registraci nestátního zdravotnického zařízení podle zvláštního právního
předpisu^3).“ nahrazují slovy „na základě oprávnění k poskytování
zdravotních služeb jsou i údaje obsažené v rozhodnutí o udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních
službách.“.

16. V § 21e odst. 3 větě druhé se slova „zdravotní péče“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

17. V § 22 odst. 4 větě první se slova „zdravotnickými zařízeními“
nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

18. V § 23 odst. 2 písm. f) se slova „zdravotnické zařízení, v němž“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, u něhož“.

19. V § 27a odst. 1 a 6 se slova „zdravotnické služby“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

20. V § 27a odst. 1 písm. g) se slova „za podmínek odpovídajících
zákonu upravujícímu zdravotnická zařízení^3)“ nahrazují slovy „za
podmínek odpovídajících zákonu o zdravotních službách“.

21. V § 27b odst. 1 písm. b) a v § 36 písm. b) se slova „zdravotnickým
zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

22. V § 38a odst. 4 se slova „a závodní preventivní péči po dobu stáže
zaměstnanci poskytuje zařízení závodní preventivní péče jiné osoby“
nahrazují slovy „a pracovnělékařské služby po dobu stáže zaměstnanci
poskytuje poskytovatel pracovnělékařských služeb jiné osoby“.

ČÁST OSMDESÁTÁ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. LXXX

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 105/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene a) doplňují slova „ , zejména
ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče,
diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, neodkladné
péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární
péče“.

2. V § 2 písm. m), § 22 odst. 2, § 23 odst. 2, § 23a odst. 2, § 24
odst. 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 2, § 27 odst. 2 a v § 28 odst. 2 se
slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele
zdravotních služeb“.

3. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „praktický lékař“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oprávnění k provozování
zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu^4)“
nahrazují slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona o zdravotních službách“ a slova „zdravotní péči vlastním jménem“
nahrazují slovy „zdravotní služby“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „lékaře zařízení závodní
preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských
služeb“.

6. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen^5).

5) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.“.

7. V § 3 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou
č. 24 znějí:

„(4) Doklad o bezúhonnosti

a) se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání
zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka nebo též v
jiných odůvodněných případech; v průběhu výkonu zdravotnického povolání
v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o
zaměstnance, nebo na vyžádání správního úřadu, který zdravotnickému
pracovníku nebo jinému odbornému pracovníku, který poskytuje zdravotní
služby, vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o
zdravotních službách,

b) si vyžádá ministerstvo pro účely správního řízení vedeného podle
tohoto zákona.

(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence z Rejstříku trestů^24)
nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídajícím
dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu; tento výpis
nebo doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

(6) Fyzické osoby, kterým byla uznána bezúhonnost podle hlavy VII,
dokládají bezúhonnost rozhodnutím ministerstva před prvním zahájením
výkonu povolání. Hostující osoby dokládají bezúhonnost dokladem
požadovaným v členském státě původu.

24) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

8. V § 4 odst. 1 větě první, § 43 odst. 1 větě druhé a v § 48 odst. 1
písm. e) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

9. V § 4 odst. 1 písm. a) a v § 26 odst. 3 písm. b) se slova
„zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních
služeb“.

10. V § 22 odst. 5 se slova „činnost preventivní, diagnostická,
léčebná, neodkladná, rehabilitační a dispenzární“ nahrazují slovy
„činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné,
léčebně rehabilitační a dispenzární péče“.

11. V § 34 odst. 2, § 76b odst. 1 písm. b) a v § 89 písm. b) se slova
„zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních
služeb“.

12. V § 35 odst. 2 se slova „činnost v rámci neodkladné péče a
zdravotnické dopravy“ nahrazují slovy „činnost v rámci přednemocniční
neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů
neodkladné péče“.

13. V § 40 odst. 2 se slova „zdravotnické dopravy“ nahrazují slovy
„zdravotnických dopravních služeb“.

14. V § 42 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

15. V § 45 odst. 2, § 46 odst. 1 větě první, § 60a odst. 6, § 60b odst.
1 větě třetí a v § 60b odst. 2 větě první a druhé se slova
„zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních
služeb“.

16. V § 46 odst. 1 větě druhé se slova „předkládá zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „předkládá poskytovatel zdravotních služeb v
působnosti“ a slova „prostřednictvím toho resortu, do jehož působnosti
zdravotnické zařízení náleží“ se nahrazují slovy „prostřednictvím
tohoto resortu“.

17. V § 46 odst. 3 písm. h) se slova „zdravotní péče zajišťované
žadatelem“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytovaných
žadatelem“.

18. V § 49 odst. 5 písm. c) se slova „zařízení neposkytuje zdravotní
péči“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb neposkytuje
zdravotní služby“.

19. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „jiného
zařízení, které“ se nahrazují slovy „jiného poskytovatele zdravotních
služeb, který“.

20. V § 54 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnická zařízení, která“
nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb, kteří“.

21. V § 54 odst. 4 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelé zdravotních služeb“.

22. V § 60a odst. 14 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „v jiném zdravotnickém
zařízení“ se nahrazují slovy „u jiného poskytovatele zdravotních
služeb“.

23. V § 60b odst. 1 větě první a v § 60b odst. 3 se slova „Zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

24. V § 60b odst. 1 větě druhé se slova „toto zařízení“ nahrazují slovy
„tento poskytovatel“.

25. Nadpis § 60d zní: „Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s
rezidenčním místem“.

26. V § 60d úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení s
rezidenčním místem je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel
zdravotních služeb s rezidenčním místem je povinen“.

27. V § 60d písm. e) v části věty za středníkem se slova „zdravotnické
zařízení, aniž by splnilo povinnost uvedenou ve větě první“ nahrazují
slovy „oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aniž by poskytovatel
splnil povinnost ve větě první“.

28. V § 76a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „adresu
zdravotnického zařízení“ doplňují slova „ , v němž jsou poskytovány
zdravotní služby“.

29. V § 76a odst. 1 písm. f) se slova „upravujícímu zdravotnická
zařízení^4)“ nahrazují slovy „o zdravotních službách^4)“.

30. V § 76a odst. 1 a 6 se slova „zdravotnické služby“ nahrazují slovy
„zdravotní služby“.

31. V § 76b odst. 6 písm. b) se slova „poskytovatele služeb“ nahrazují
slovy „hostující osoby“.

32. V § 91a odst. 4 se slova „a závodní preventivní péči po dobu stáže
zaměstnanci poskytuje zařízení závodní preventivní péče jiné osoby“
nahrazují slovy „a pracovnělékařské služby po dobu stáže zaměstnanci
poskytuje poskytovatel pracovnělékařských služeb jiné osoby“.

33. Část čtvrtá se zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rybářství

Čl. LXXXI

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 14 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 35 zní:

„(4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o
zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních
služeb^13) v oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž
postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb^35).

13) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).

35) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

2. V § 14 odst. 5 se slova „posuzujícím lékařem“ nahrazují slovy
„registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb^13) v oboru všeobecné
praktické lékařství“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 121/2004 Sb.

Čl. LXXXII

V zákoně č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o
zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 368/ /1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, se části první a druhá zrušují.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. LXXXIII

V § 3 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České
republiky, se slova „závodní zdravotní preventivní péče“ nahrazují
slovy „pracovnělékařských služeb“.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. LXXXIV

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.
215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č.
87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
47/2011 Sb. a zákona č. 370/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 48a odst. 4 písmeno h) zní:

„h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,“.

Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje.

2. V § 51 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),“.

3. § 58 včetně nadpisu zní:

㤠58

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní
služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná
poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo
chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání

a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského
mléka, nebo

b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle
zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými
laboratořemi a oprav těchto výrobků.

(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo
prodej

a) léčiv,

b) potravin pro zvláštní výživu, nebo

c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského
předpisu.

(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění^46).“.

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

4. V příloze č. 1 se slova „farmaceutické výrobky – jen používané pro
zdravotní péči“ nahrazují slovy „farmaceutické výrobky – jen používané
pro zdravotní služby“.

5. V příloze č. 2 se slova „Zdravotní péče, pokud není osvobozena od
daně podle § 58.“ nahrazují slovy „Zdravotní péče vymezená číselným
kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba
osvobozena od daně podle § 58.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 422/2004 Sb.

Čl. LXXXV

V zákoně č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se část první
zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LXXXVI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008, zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010
Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V části první nadpisu hlavy V se slova „ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ“
nahrazují slovy „POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.

2. V § 9 odst. 1 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a slova
„obdržela“ se nahrazují slovy „obdrželi“.

3. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova „zdravotnickým zařízením“
nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

4. V § 21 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Uplatňuje-li fyzická
osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit
lékařským posudkem^23) registrujícího poskytovatele zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost, nebo v případě, že registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních
služeb^24) (dále jen „registrující poskytovatel“).“.

Poznámky pod čarou č. 23 a 24 znějí:

„23) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

24) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

5. V § 21 odst. 2 písm. a) úvodní část ustanovení zní: „u smluvního
poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu
práce^23), pokud“.

6. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

7. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „závodní preventivní péče,^26)“
nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb^23),“ a slova
„k provádění závodní preventivní péče, ošetřujícím lékařem“ se
nahrazují slovy „k poskytování pracovnělékařských služeb, registrujícím
poskytovatelem^24)“.

8. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

9. V § 69 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

10. V § 80 písm. a) se slova „závodní preventivní péče“ nahrazují slovy
„poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

11. V § 122 odst. 3 písm. d) se slova „praktického lékaře pro děti a
dorost“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost“.

12. V § 140 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“.

13. Na konci § 147 se doplňuje věta „Ustanovení § 80 a 81 se nevztahují
na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, pokud jde o
zaměstnávání členů výjezdových skupin.“.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 436/2004 Sb.

Čl. LXXXVII

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. LXXXVIII

V zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část pátá zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna školského zákona

Čl. LXXXIX

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.
383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.
161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.
243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.
49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č.
427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 331/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 17 odst. 3 větě druhé se slova „registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále
jen „registrující lékař“)“.

2. V § 34 odst. 6 a v § 50 odst. 2 se slova „registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího lékaře“.

3. V § 67 odst. 2 se slova „registrujícího praktického lékaře“
nahrazují slovy „registrujícího lékaře“.

4. V § 116 větě druhé se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna branného zákona

Čl. XC

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný
zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb. a
zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnických záchranných služeb“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 19 odst. 1 se slova „registrujícím lékařem^7)“ nahrazují slovy
„registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství^7) (dále jen „registrující lékař“)“.

3. V § 21 odst. 3 větě třetí se slova „do zdravotnického zařízení,
které určí“ nahrazují slovy „k poskytovateli zdravotních služeb,
kterého určí“.

4. V § 37 odst. 2 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XCI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb.,
zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb.,
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb.,
zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.,
zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb.,
zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 329/2011
Sb., se mění takto:

1. V části I položka 25 včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„Položka 25

a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb^75) Kč 1 000

b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb^75) Kč 500

c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele
zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí Kč 100

d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb Kč 150

e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů^75) Kč 100

Předmětem poplatku není

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb nebo vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k
poskytování zdravotních služeb, jsou-li provedené z podnětu správního
úřadu.

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky,
provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této
položky.

75) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

2. V části III položce 45 v části „Osvobození“ se slova „a Leteckou
záchrannou službu“ zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XCII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 9 se slova „záchranné zdravotní služby“ nahrazují slovy
„poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

2. V § 100 odst. 8 se za slova „Hasičského záchranného sboru České
republiky,“ vkládá slovo „poskytovatelů“.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Čl. XCIII

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č.
274/2008 Sb. a zákona č. 305/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení k tomu
odborně a provozně způsobilé“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních
služeb k tomu odborně a provozně způsobilý“.

2. V § 16 odst. 6 se slova „Zdravotnické zařízení k tomu odborně a
provozně způsobilé je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel
zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý je povinen“.

3. V § 16 odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují
slovy „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

4. V § 17 odst. 1 se slova „péči poskytovanou v tomto zařízení“
nahrazují slovy „v tomto zařízení poskytování zdravotních služeb“.

5. V § 17 odst. 2 se slova „Pokud zdravotnické zařízení k tomu odborně
a provozně způsobilé zjistí,“ nahrazují slovy „Pokud poskytovatel
zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý zjistí,“.

6. V § 17 odst. 5 se slova „registrujícímu praktickému lékaři“
nahrazují slovy „registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství“.

7. V § 20 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato odborná péče je
poskytována poskytovateli zdravotních služeb^13), zařízeními sociálních
služeb, popřípadě jinými zařízeními zřízenými za tímto účelem.“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

„13) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

8. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná poskytovatelem
ambulantní a lůžkové péče,“.

9. V § 20 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) krátkodobé a střednědobé poskytnutí lůžkové péče, kterým je léčba
problémových uživatelů a závislých na alkoholu a jiných návykových
látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5
až 14 týdnů,“.

10. V § 20 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

11. V § 20 odst. 2 písm. j) se slova „ambulantní péče“ nahrazují slovy
„ambulantních služeb“, slova „zdravotnická zařízení, která poskytují
substituční léčbu, jsou povinna“ se nahrazují slovy „poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří poskytují substituční léčbu, jsou povinni“ a
slova „do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných
substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního
předpisu^14)“ se nahrazují slovy „do Národního registru léčby uživatelů
drog, zřízeného zákonem o zdravotních službách“.

12. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

13. V § 24 odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení, které“ nahrazují
slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který“ a slova „do Národního
registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek“ se
nahrazují slovy „do Národního registru léčby uživatelů drog“.

14. Část šestá se zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 381/2005 Sb.

Čl. XCIV

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o
Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. XCV

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.
29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č.
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují
slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 7 odst. 2 a v § 16 odst. 1 a 2 se slova „formou ústavní péče v
nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“ nahrazují slovy „v průběhu
hospitalizace“.

3. V § 14a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:

„(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý
kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace,
nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v
případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle
jiného právního předpisu^7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla
uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1
písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc.
Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci
došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto
zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se
zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li
podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení.
Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve
kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.

7c) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.“.

4. V § 20 odst. 2 a 4 se slova „ošetřujícího lékaře“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

5. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení určeném“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb určeného“ a slova
„zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních
služeb“.

6. V § 21a odst. 1 se slova „do ústavní péče v nemocnici nebo odborném
léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení“ nahrazují slovy „k
hospitalizaci a propuštění z hospitalizace“.

7. V § 23 odst. 5 a v § 91 odst. 6 se slova „ošetřujícího lékaře“
nahrazují slovy „vydaného poskytovatelem zdravotních služeb“.

8. V § 25 odst. 3 a v § 29 odst. 1 písm. e) se slova „ošetřujícího
lékaře“ nahrazují slovy „vydaným poskytovatelem zdravotních služeb“.

9. § 26 zní:

㤠26

Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na
dobu, po kterou okresní správa sociálního zabezpečení posuzuje stupeň
závislosti osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší
řízení o příspěvku také na dobu, po kterou je osobě poskytována
zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí
osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření.“.

10. V nadpisu § 52 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové
péče“.

11. V § 52 odst. 1 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové
péče“, slova „ústavní zdravotní péči“ se nahrazují slovy „lůžkovou
péči“ a slova „ústavní péče^25)“ se nahrazují slovy „lůžkové péče^25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

„25) Zákon č. 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

12. V § 64 odst. 1 se slova „ústavní léčbu“ nahrazují slovy „lůžkovou
péči“.

13. V § 73 odst. 1 písm. e), § 101 odst. 5 písm. e) a v § 110 odst. 5
se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové péče“.

14. V § 84 odst. 5 se slova „ústavní péče“ nahrazují slovy „lůžkové
péče“ a slova „jsou tato zdravotnická zařízení povinna“ se nahrazují
slovy „jsou tito poskytovatelé lůžkové péče povinni“.

15. V § 91 odst. 4 se slova „registrujícího praktického lékaře“
nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství“.

16. V § 92 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení podle zvláštního
právního předpisu^25)“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních
služeb^25)“ a slova „zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba
umístěna“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna“.

17. V § 110 odstavec 3 zní:

„(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro
děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.“.

18. V § 116 odstavec 4 zní:

„(4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v
oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců poskytovatel
pracovnělékařských služeb.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 109/2006 Sb.

Čl. XCVI

V zákoně č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o sociálních službách, se část devátá zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XCVII

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.
165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č.
306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
73/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 písm. b) se za slova „zdravotnického zařízení“
vkládají slova „poskytovatele zdravotních služeb“.

2. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“ a slova
„zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních
služeb“.

3. V § 50 větě první se slova „výkonů ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „služeb poskytnutých poskytovateli zdravotních služeb“.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. XCVIII

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se
část sedmnáctá zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. XCIX

V příloze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se slova
„zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST STÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. C

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č.
362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č.
263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 3 a v § 36 odst. 1 písm. b) se slova „do ústavní péče
zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „do zdravotnického zařízení
lůžkové péče“.

2. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „do ústavní péče“ nahrazují slovy
„do lůžkové péče u poskytovatele zdravotních služeb nebo do zařízení
poskytujícího nepřetržitou péči o tyto děti“.

3. V § 36 odst. 1 písm. e) se slova „v ústavní péči“ nahrazují slovy „v
zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o tyto děti“.

4. V § 40 odst. 3 větě první se slova „po dobu ústavní péče ošetřované
osoby ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „po dobu poskytování
zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče“.

5. V § 54 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

„(1) Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel
zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné
posuzované osobě ambulantní, lůžkovou, lázeňskou léčebně rehabilitační
péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby, lékařské
pohotovostní služby a poskytovatele pracovnělékařských služeb při
ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k
poskytování zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem se pro účely
nemocenského pojištění u vojáků z povolání rozumí resortní poskytovatel
zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu^34).

34) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.“.

6. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „léčebného režimu“ nahrazují slovy
„individuálního léčebného postupu“.

7. V § 56 odst. 2 písm. c) a d) se slova „léčebný režim“ nahrazují
slovy „individuální léčebný postup“.

8. V § 56 odst. 4 větě poslední, § 57 odst. 4, § 59 odst. 3, § 68 odst.
5 a v § 73 odst. 2 se slova „předpis^38) o rozhodování při výkonu
zdravotní péče“ nahrazují slovy „předpis^38) o poskytování zdravotních
služeb“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

9. V § 56 odst. 5 větě první a druhé se slova „ústavní péče nebo
lázeňské péče“ nahrazují slovy „lůžkové nebo lázeňské léčebně
rehabilitační péče“.

10. V § 57 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„b) pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému
byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta lázeňská
léčebně rehabilitační péče^39),

39) § 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011
Sb.“.

11. V § 59 odst. 1 písm. c) a v § 64 odst. 1 písm. g) se slova „ústavní
péče nebo komplexní lázeňské péče“ nahrazují slovy „poskytování lůžkové
nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

12. V § 59 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako
průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, při
propuštění tohoto dítěte z lůžkové péče nebo při ukončení pobytu tohoto
pojištěnce v zařízení, do jehož lůžkové péče bylo toto dítě přijato,“.

13. V § 61 písm. d) a i) se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy „ze
zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče“.

14. V § 61 písm. k) se slova „do ústavní péče a den ukončení ústavní
péče“ nahrazují slovy „k poskytování lůžkové péče a den ukončení
poskytování lůžkové péče“, slova „při propuštění z ústavní péče nebo
komplexní lázeňské péče“ se nahrazují slovy „při propuštění ze
zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková nebo lázeňská
léčebně rehabilitační péče“ a slova „ústavní péče nebo komplexní
lázeňské péče“ se nahrazují slovy „poskytování lůžkové nebo lázeňské
léčebně rehabilitační péče“.

15. V § 61 písm. l) se slova „registrující lékař“ nahrazují slovy
„registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“)“.

16. V § 61 písm. r) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“.

17. V § 61 písm. s) větě první a druhé se slova „zařízení závodní
preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských
služeb“.

18. V nadpisech § 62 a 63 se slova „zařízení závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

19. V § 62 se slova „Zařízení závodní preventivní péče je povinno“
nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen“.

20. V § 63 odst. 1 písm. c) se slova „o zařízení závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „o poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

21. V § 63 odst. 1 písm. e) se slova „zařízení závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

22. V § 63 odst. 2 se slova „Zařízení závodní preventivní péče je
oprávněno“ nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských služeb je
oprávněn“.

23. V § 64 odst. 1 písm. e) se slova „ve zdravotnickém zařízení, které
určí“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, kterého
určí“.

24. V § 65 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) poskytovateli pracovnělékařských služeb,“.

25. Nadpis § 70 zní: „Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb“.

26. V § 70 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb je povinen“ a slova „do ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „k poskytnutí lůžkové
péče ve zdravotnickém zařízení u tohoto poskytovatele“.

27. V § 73 odst. 1 a v § 139 odst. 1 se slova „Zařízení závodní
preventivní péče“ nahrazují slovy „Poskytovatel pracovnělékařských
služeb“.

28. V § 73 odst. 2 se slova „zařízení závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb“.

29. V části čtvrté nadpis hlavy VII zní: „SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB“.

30. V § 77 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnická
zařízení jsou povinna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních
služeb jsou povinni“.

31. V § 77 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovat“ vkládají slova „bez
souhlasu osoby uvedené v písmenu a)“.

32. V § 77 odst. 2 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a za
slova „na jeho žádost“ se vkládají slova „a bez souhlasu osoby uvedené
v odstavci 1 písm. a)“.

33. V § 77 odst. 3 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“ a slovo „obdrželo“ se nahrazuje
slovem „obdržel“.

34. V § 77 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy
„poskytovatelem zdravotních služeb“.

35. V § 79 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnického zařízení nebo
orgán, který rozhodl o registraci zdravotnického zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb nebo orgán, který rozhodl o
oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.

36. V § 80 odst. 1 větě druhé se slova „zařízení závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

37. V § 83 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o správní delikt
spáchaný poskytovatelem zdravotních služeb“.

38. V § 84 odst. 3 písm. g) a v § 116 odst. 2 písm. c) se slova
„zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních
služeb“.

39. V § 84 odst. 3 písm. h) se slova „ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

40. V § 90 písm. e) se slova „zařízení závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatelů pracovnělékařských služeb“ a slova „tato
zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé pracovnělékařských služeb“.

41. V § 109 odst. 5 písm. a) větě třetí se slova „potvrzením
zdravotnického zařízení o přijetí do ústavní péče a o propuštění z této
péče“ nahrazují slovy „potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o
přijetí k poskytování lůžkové péče a o ukončení hospitalizace“.

42. V § 117 odst. 3 písm. b) se slova „se zdravotnickým zařízením“
nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb“.

43. V § 117 odst. 4 se slova „Zdravotnická zařízení jsou povinna“
nahrazují slovy „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni“ a slovo
„poskytla“ se nahrazuje slovem „poskytli“.

44. V § 138 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické
zařízení uvedené“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb
uvedený“.

45. V § 138 odst. 1 písm. e) se slova „sídla zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „svého sídla“.

46. V § 138 odst. 1 písm. p) se slova „z ústavní péče“ nahrazují slovy
„z lůžkové péče“.

47. V § 138 odst. 1 písm. q) se slova „do ústavní péče a den ukončení
ústavní péče“ nahrazují slovy „do lůžkové péče a den ukončení lůžkové
péče“, slova „z ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se nahrazují
slovy „z lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a
slova „ode dne ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ se
nahrazují slovy „ode dne ukončení lůžkové a komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péče“.

48. V § 138 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

49. V § 138 odst. 2 písm. d) se slova „do ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „k poskytování lůžkové péče“.

50. V § 147 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb“.

ČÁST STO PRVNÍ

Změna zákona č. 189/2006 Sb.

Čl. CI

V zákoně č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006
Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se část třetí
zrušuje.

ČÁST STO DRUHÁ

Změna zákona č. 225/2006 Sb.

Čl. CII

V zákoně č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část
čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO TŘETÍ

Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a
souvisejících činnostech

Čl. CIII

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových
buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ve zdravotnických zařízeních“
nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

2. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

3. Části třetí a šestá se zrušují.

ČÁST STO ČTVRTÁ

Změna zákoníku práce

Čl. CIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.
116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.
294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č.
326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), § 52 písm. d) a e), § 53 odst.
1 písm. e), § 56 písm. a), § 67 odst. 1 větě třetí, § 139 odst. 1 písm.
b), § 235 odst. 3 písm. c), § 245 odst. 2 a v § 247 odst. 3 se slova
„zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem
pracovnělékařských služeb“.

2. V § 45 se slova „lékaře zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují
slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

3. V § 52 písm. e) se slova „dlouhodobě způsobilosti konat dále
dosavadní práci“ nahrazují slovy „dlouhodobě zdravotní způsobilost“.

4. V § 93a odst. 3 se za slova „v případě zaměstnanců“ vkládá slovo
„poskytovatele“.

5. V § 94 odst. 2 se slova „lékařem závodní preventivní péče“ nahrazují
slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a slova „poskytnuté
zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb“.

6. V § 102 odst. 6 větě první a třetí se slova „se zařízením
poskytujícím závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „s
poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a ve větě druhé se za slovo
„zejména“ vkládá slovo „poskytovatele“.

7. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova „které zařízení závodní
preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči“ nahrazují
slovy „u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou
poskytnuty pracovnělékařské služby“.

8. V § 108 odst. 3 písm. b) se slova „zajišťování závodní preventivní
péče“ nahrazují slovy „poskytování pracovnělékařských služeb“.

9. V § 191, § 274 odst. 1 větě první a druhé a v § 363 odst. 1 se slova
„ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele
zdravotních služeb“.

10. V § 203 odst. 2 písm. k) se slova „při výkonu zdravotnických
služeb“ nahrazují slovy „při zajišťování zdravotního dozoru“.

11. V § 215 odst. 2 písm. a) se slova „ve zdravotnických zařízeních“
nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb“.

12. V § 224 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) pracovnělékařské služby.“.

13. V § 247 odst. 1 se slova „lékařem závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

14. V § 274 odst. 1 větě první a druhé se slova „k nim“ nahrazují slovy
„k němu“.

15. V § 342 odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo
pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních
službách“.

16. V § 347 odst. 1 větě druhé se slova „zdravotnické zařízení
příslušné“ nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb příslušný“.

ČÁST STO PÁTÁ

Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Čl. CV

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění
zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.
a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 9 písmeno a) zní:

„a) poskytovatel zdravotních služeb poskytující svými lékaři
zaměstnanci zdravotní služby při pracovním úrazu,“.

2. V § 9 písm. b) se slova „zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb oprávněný“.

3. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

4. V § 11 odst. 3 se slova „zdravotnická zařízení stanovená“ nahrazují
slovy „poskytovatelé zdravotních služeb stanovení“.

5. V § 18 odst. 7 se slova „léčebného režimu“ nahrazují slovy
„individuálního léčebného postupu“.

6. V § 25 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) hrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační zdravotní péči,“.

7. V § 25 odst. 2 písm. d) se slova „nehrazené zdravotní péče, pokud
byla nezbytná“ nahrazují slovy „nehrazených zdravotních služeb, pokud
byly nezbytné“.

8. V § 50 odst. 1 písm. d) se slova „v jiném určeném zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „u jiného určeného poskytovatele zdravotních
služeb“.

9. Nadpis § 57 zní: „Povinnosti příslušných lékařů a poskytovatelů
zdravotních služeb“.

10. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a jiná
zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „a jiný poskytovatel zdravotních
služeb“.

11. V § 57 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovat“ vkládají slova „bez
souhlasu zaměstnance“.

12. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slovo „umožnit“ vkládají slova „bez
souhlasu zaměstnance“.

13. V § 57 odst. 3 a v § 59 odst. 2 se slova „Provozovatel
zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních
služeb“.

14. V § 66 písm. c) se slova „jiné zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „jiný poskytovatel zdravotních služeb“.

15. V § 83 odst. 2 písm. b) se slova „ve zdravotnickém zařízení,
určeném lékařem,“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb,
kterého určil lékař“.

16. V § 85 odst. 1 a 4 se slova „jiné zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „jiný poskytovatel zdravotních služeb“.

17. V § 88 odst. 2 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovateli zdravotních služeb“.

18. V § 89 odst. 3 se slova „jiná zdravotnická zařízení“ nahrazují
slovy „jiní poskytovatelé zdravotních služeb“ a slova „zdravotní péči“
se nahrazují slovy „zdravotní služby“.

ČÁST STO ŠESTÁ

Změna zákona č. 267/2006 Sb.

Čl. CVI

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb., se část čtvrtá
zrušuje.

ČÁST STO SEDMÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci

Čl. CVII

V § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
zákona č. 362/2007 Sb., se slova „zařízením závodní preventivní péče“
nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a za slovo
„přivolání“ se vkládá slovo „poskytovatele“.

ČÁST STO OSMÁ

Změna zákona č. 342/2006 Sb.

Čl. CVIII

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s
oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění zákona č.
274/2008 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST STO DEVÁTÁ

Změna zákona č. 111/2007 Sb.

Čl. CIX

V zákoně č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se
část první zrušuje.

ČÁST STO DESÁTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. CX

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 75/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova „zdravotnické zařízení, ve kterém“ nahrazují
slovy „poskytovatel zdravotních služeb, u kterého“.

2. V § 4 odst. 7 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve zdravotnickém zařízení“
se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 5 odst. 1, § 5 odst. 4 písm. a), § 5 odst. 5, § 5 odst. 9, § 8
odst. 1 a 2, § 11 písm. h), § 21 odst. 3, § 23 odst. 2, § 24 odst. 5
písm. c), § 35 odst. 8, § 36 odst. 4, § 67 odst. 4 písm. g), § 67 odst.
5 písm. c), § 67 odst. 10, § 70 odst. 4, § 75 odst. 2, § 77 odst. 1
písm. c) bod 14, § 77 odst. 4, § 82 odst. 2, § 90 odst. 2, § 99 odst. 1
písm. h), § 103 odst. 5 písm. b), § 103 odst. 6 písm. d), § 105 odst. 1
písm. c) a v § 108 odst. 2 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují
slovy „zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 6 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovateli zdravotních služeb“.

5. V § 5 odst. 8 písmeno a) zní:

„a) při poskytování zdravotních služeb se rozumí

1. jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo

2. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých
přípravků při ukončení hospitalizace nebo při přeložení pacienta k
jinému poskytovateli zdravotních služeb, anebo

3. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých
přípravků poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství, v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poskytovatelem
zdravotnické záchranné služby.“.

6. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotní péče podle právních
předpisů^9) (dále jen „zdravotnické zařízení“),“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách^9) (dále jen
„poskytovatel zdravotních služeb“),“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

7. V části první hlavě I nadpis dílu 3 zní: „Používání léčivých
přípravků při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče“.

8. Nadpis § 8 zní: „Používání léčivých přípravků při poskytování
zdravotních služeb“.

9. V § 8 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních
služeb“ a slova „optimální zdravotní péče“ se nahrazují slovy
„optimálních zdravotních služeb“.

10. V § 8 odst. 5, § 68 odst. 1, § 79 odst. 4, § 103 odst. 9 a v § 104
odst. 9 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„Poskytovatel zdravotních služeb“.

11. V § 9 odst. 1 písm. d) a v § 53 odst. 7 písm. f) se slova
„zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních
služeb“.

12. V § 12 se slova „ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u
poskytovatele zdravotních služeb“.

13. V § 13 odst. 2 písm. a) bod 8 zní:

„8. závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení zdravotnického
zařízení, v němž bude poskytována lékárenská péče podle zákona o
zdravotních službách^9),“.

14. V § 22 odst. 2 se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatelů zdravotních služeb“.

15. V § 24 odst. 2 a v § 80 větě první se slova „zdravotní péči“
nahrazují slovy „zdravotní služby“.

16. V § 24 odst. 8 se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují
slovy „zdravotních služeb“ a slova „zdravotnické zařízení, které jej
zajistilo“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb, který
jej zajistil“.

17. V § 25 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „ve zdravotnickém zařízení,
pro které“ nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb, pro
něhož“.

18. V § 25 odst. 2 písm. h) se slova „zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

19. V § 39 odst. 5 písm. c) se slova „ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče, nebo ve zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „u
poskytovatele lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotních služeb“.

20. V § 39 odst. 5 písm. d) se slova „v ambulantní péči“ nahrazují
slovy „v ambulantních zdravotních službách“.

21. V § 52 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „je poskytována zdravotní
péče“ nahrazují slovy „jsou poskytovány zdravotní služby“.

22. V § 53 odst. 1 větě druhé se slova „oprávněno ustavit zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovy „oprávněn ustavit poskytovatel zdravotních
služeb“, ve větě třetí se slova „se zdravotnickým zařízením, které ji
neustavilo“ nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb, který
ji neustavil“ a slova „toto zdravotnické zařízení“ se nahrazují slovy
„tohoto poskytovatele zdravotních služeb“.

23. V § 53 odst. 2 se slova „ke zdravotnickému zařízení“ nahrazují
slovy „k poskytovateli zdravotních služeb“.

24. V § 53 odst. 12 větě první se slova „ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „která
další zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „které další
poskytovatele zdravotních služeb“.

25. V § 54 odst. 1 se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy
„poskytovateli zdravotních služeb“.

26. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ,
anebo oznámil zadavateli, že proti ohlašovanému klinickému hodnocení
nemá námitky“.

27. V § 55 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ohlášené klinické
hodnocení je povoleno rovněž tehdy, oznámí-li Ústav zadavateli před
uplynutím lhůt uvedených ve větě druhé a třetí, že proti ohlašovanému
klinickému hodnocení nemá námitky.“.

28. V § 55 odst. 9 a v § 56 odst. 11 se slova „zdravotnické zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb“.

29. V § 57 odst. 1 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy
„u poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „v daném zdravotnickém
zařízení“ se nahrazují slovy „u daného poskytovatele zdravotních
služeb“.

30. V § 67 odst. 2 se slova „oprávněna vyrábět pouze zdravotnická
zařízení“ nahrazují slovy „oprávněni vyrábět pouze poskytovatelé
zdravotních služeb“.

31. Nadpis § 68 zní: „Poskytovatel zdravotních služeb s krevní bankou“.

32. V § 77 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „zdravotní péči“ nahrazují
slovy „zdravotní služby“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

33. V § 77 odst. 1 písm. c) bodě 4 a v § 98 odst. 1 se slova
„zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních
služeb“.

34. V § 77 odst. 1 písm. f) se slova „dalších zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „dalším poskytovatelům zdravotních služeb“.

35. V § 77 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnickém zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.

36. V § 79 odst. 2 písm. b) a v § 82 odst. 2 písm. f) a g) se slova
„zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních
služeb“.

37. V § 79 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „ve
zdravotnickém zařízení“ se nahrazují slovy „u poskytovatele zdravotních
služeb“.

38. V § 79 odst. 3 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení,
které“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, který“.

39. V § 79 odstavec 6 zní:

„(6) Poskytovatel lékárenských zdravotních služeb musí mít pro každou
lékárnu ustanovenu nejméně 1 osobu se specializovanou způsobilostí
farmaceuta^31) (dále jen „vedoucí lékárník“) odpovědnou za to, že
zacházení s léčivy v lékárně odpovídá tomuto zákonu. Vedoucím
lékárníkem může být poskytovatel lékárenských zdravotních služeb, pokud
splňuje kvalifikační požadavky podle věty první. V lékárně po dobu
jejího provozu musí být vždy přítomen vedoucí lékárník nebo jím
pověřený farmaceut.“.

40. V § 79 odst. 7 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slova
„zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních
služeb“.

41. V § 79 odst. 10 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují
slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

42. V § 82 odst. 3 písm. c) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

43. V § 82 odst. 4 se slova „zdravotnickým zařízením lůžkové péče“
nahrazují slovy „poskytovatelům lůžkové péče“.

44. V § 82 odst. 5 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“ a slova „zdravotnická zařízení“ se
nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

45. V § 98 odst. 2 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy
„poskytovatele zdravotních služeb“ a slovo „zdravotnickým“ se nahrazuje
slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

46. V § 99 odst. 2 písm. e) se slova „do zdravotnických zařízení“
nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotních služeb“.

47. V § 103 odst. 7 a 8 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení,
ve kterém“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb, u něhož“.

48. V § 103 odst. 10 se na konci textu písmene g) doplňují slova
„nezajistí poskytnutí stanovených údajů Národnímu registru sledování
výdejů léčivých přípravků s obsahem návykové látky podle § 83 odst. 5
písm. d), nebo“.

49. V § 104 odst. 6 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“
nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“ a slova „provozovatel
zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatel zdravotních služeb
poskytující“.

50. V § 109 odst. 4 písm. e) se slova „provozovatelů zdravotnických
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelů zdravotních služeb“.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 124/2008 Sb.

Čl. CXI

V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
ve znění zákona č. 278/2009 Sb., se části padesátá třetí, padesátá pátá
a padesátá šestá zrušují.

ČÁST STO DVANÁCTÁ

Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence

Čl. CXII

Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona
č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních
služeb“.

2. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „volby lékaře“ nahrazují slovy
„volby poskytovatele zdravotních služeb“.

3. V § 17 odst. 2 písm. k) se slova „zdravotní péče provedené“
nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých“ a slova „péče
hrazené“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

4. Nadpis hlavy III zní: „ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY“.

5. Nadpis § 19 zní: „Zdravotní služby“.

6. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Zdravotní služby v ústavu se zajišťují na základě smluvního vztahu
s poskytovatelem zdravotních služeb nebo je poskytuje Vězeňská služba
podle zvláštního právního předpisu^2).“.

7. V § 19 odst. 2 se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní
služby“.

8. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

9. V § 25 odst. 2 větě poslední se slova „se zdravotnickým zařízením“
nahrazují slovy „s poskytovatelem zdravotních služeb“.

10. Nadpis § 42 zní: „Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních
případech“.

11. V § 42 se slova „Zdravotní péči poskytovanou“ nahrazují slovy
„Zdravotní služby poskytnuté“.

12. Část devátá se zrušuje.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 189/2008 Sb.

Čl. CXIII

V zákoně č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o
uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, se část dvacátá pátá zrušuje.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Policii České republiky

Čl. CXIV

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb. a zákona č.
341/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 68 odst. 3 písm. b) a v § 71 písm. c) se slova „zdravotnického
zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“ a slova
„zdravotní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

2. V § 116 odstavec 4 zní:

„(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky k
zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, může se policie
podílet na zabezpečování letadel pro zdravotnickou záchrannou službu.“.

ČÁST STO PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 274/2008 Sb.

Čl. CXV

V zákoně č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb. a zákona č. 427/2010
Sb., se část dvacátá osmá zrušuje.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o lidských tkáních a buňkách

Čl. CXVI

Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání
a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
(zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a
zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f) se slova „ve zdravotnickém zařízení“ zrušují a za
slovo „příjemce“ se vkládají slova „poskytovatelem zdravotních služeb
(dále jen „poskytovatel“)“.

2. V § 2 písm. g) bodě 3 se slova „zdravotnické zařízení, které“
nahrazují slovy „poskytovatele, který“.

3. V § 2 písm. k) a l) se slova „zdravotnické zařízení nebo jeho
pracoviště“ nahrazují slovem „poskytovatel“ a na konci textu se
doplňuje věta „ ; tuto činnost může provádět i jedno pracoviště
poskytovatele“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „jejich provozovateli“ nahrazují slovem
„poskytovateli“ a slovo „provozovatele“ se zrušuje.

5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatelé
zdravotnických zařízení zacházejících“ nahrazují slovy „Poskytovatelé
zacházející“.

6. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova „jeho provozovatel“ nahrazují slovem
„poskytovatel“.

7. V § 3 odst. 4 se slova „Provozovatelé tkáňových zařízení, odběrových
zařízení a diagnostických laboratoří“ nahrazují slovy „Tkáňové
zařízení, odběrové zařízení a provozovatel diagnostické laboratoře“.

8. V § 3 odst. 5 se slova „Provozovatelé zdravotnických zařízení“
nahrazují slovem „Poskytovatelé“ a slova „zdravotnické zařízení, které
provedlo“ se nahrazují slovy „poskytovatele, v jehož zdravotnickém
zařízení bylo provedeno“.

9. V § 4 odst. 1 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem
„Tkáňové“.

10. V § 4 odst. 2 a v § 7 odst. 2 se slova „jeho provozovatel“
nahrazují slovem „poskytovatel“ a slovo „Provozovatel“ se nahrazuje
slovem „Poskytovatel“.

11. V § 5 úvodní části ustanovení odst. 1, 2 a 3, § 6 odst. 1 a v § 10
odst. 1 a 5 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem
„Tkáňové“.

12. V § 5 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovy „poskytovatele, do jehož zdravotnického zařízení se tkáně a buňky
poskytují“ a slova „provozovatel zdravotnického zařízení“ se nahrazují
slovem „poskytovatel“.

13. V § 5 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se slova
„zdravotnickému zařízení, které“ nahrazují slovy „poskytovateli,
který“.

14. V § 6 odst. 4 se slova „provozovateli tkáňového“ nahrazují slovem
„tkáňovému“.

15. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 1 se slova
„Provozovatel odběrového“ nahrazují slovem „Odběrové“.

16. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „zdravotní péči^8)“
nahrazují slovy „poskytování zdravotních služeb^8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

17. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatel
tkáňového“ nahrazují slovem „Tkáňové“ a slovo „provozovatelem“ se
zrušuje.

18. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „tkáňového zařízení, odběrového
zařízení nebo diagnostické laboratoře, který má“ nahrazují slovy
„tkáňovým zařízením, odběrovým zařízením nebo provozovatelem
diagnostické laboratoře, pokud mají“.

19. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova „odběrového zařízení“ nahrazují
slovy „odběrovým zařízením“.

20. V § 10 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládá slovo
„poskytovatelem,“.

21. V § 10 odst. 3 se slova „Provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem
„Tkáňové“ a slovo „provozovatelem“ se nahrazuje slovem
„poskytovatelem“.

22. V § 10 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení uvedený“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení uvedené“.

23. V § 10 odst. 6 se slovo „provozovatele“ zrušuje.

24. V § 11 úvodní části ustanovení odst. 1 a 2 se slova „oprávněn
zajistit provozovatel tkáňového zařízení“ nahrazují slovy „oprávněno
zajistit tkáňové zařízení“.

25. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova „provozovatel tkáňového zařízení
propouštějícího“ nahrazují slovy „tkáňové zařízení propouštějící“ a
slovo „provozovatele“ se nahrazuje slovy „tkáňového zařízení“.

26. V § 13 odst. 1 se slova „provozovatel tkáňového zařízení, který“
nahrazují slovy „tkáňové zařízení, které“.

27. V § 13 odst. 2 se slova „provozovatel tkáňového“ nahrazují slovem
„tkáňové“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem
„poskytovateli“.

28. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují
slovem „poskytovatele“.

29. V § 20 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení, odběrového
zařízení nebo“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení
nebo provozovatel“.

30. V § 21 písm. a) se slova „která zacházejí“ nahrazují slovy „v nichž
se zachází“.

31. V § 22 odst. 4 se slova „provozovatelé zdravotnických zařízení“
nahrazují slovem „poskytovatelé“.

32. V § 25 odst. 2 a 3 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení,
odběrového zařízení nebo jiného zdravotnického zařízení zacházejícího“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo jiný
poskytovatel zacházející“.

33. V § 25 odst. 4 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení,
odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře“ nahrazují slovy
„Tkáňové zařízení, odběrové zařízení nebo provozovatel diagnostické
laboratoře“.

34. V § 25 odst. 5 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení nebo
odběrového zařízení“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové
zařízení“.

35. V § 25 odst. 6, 7 a 8 se slova „Provozovatel tkáňového zařízení“
nahrazují slovy „Tkáňové zařízení“.

36. V § 25 odst. 6 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

37. V § 25 odst. 9 se slova „Provozovatel odběrového zařízení“
nahrazují slovy „Odběrové zařízení“.

38. V § 25 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že v případě
ukončení činnosti tkáňového zařízení nezajistí v rozporu s § 4 odst. 2
splnění požadavků na uchování dokumentace nebo sledovatelnost nebo
dostupnost uskladněných tkání a buněk pro účel použití.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

39. V § 25 odstavec 11 zní:

„(11) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a) a d) a
odstavce 8,

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a
c), odstavce 3, odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. b), c) a
e), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 9 a
odstavce 10,

c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce
5 písm. d), odstavce 6 písm. c) a odstavce 7 písm. b).“.

40. V § 26 odst. 4 se slova „§ 25 odst. 6 písm. d)“ nahrazují slovy „§
25 odst. 6 písm. c)“ a slova „§ 25 odst. 6 písm. e)“ se nahrazují slovy
„§ 25 odst. 6 písm. d)“.

41. V § 28 se slova „Provozovatel tkáňového nebo odběrového zařízení je
oprávněn“ nahrazují slovy „Tkáňové zařízení nebo odběrové zařízení je
oprávněno“.

42. Části třetí a čtvrtá se zrušují.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 479/2008 Sb.

Čl. CXVII

V zákoně č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ

Změna trestního zákoníku

Čl. CXVIII

V § 60 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 330/2011 Sb., se slova „zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení“
nahrazují slovy „zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb“
a slova „zdravotnické zařízení je povinno“ se nahrazují slovy
„poskytovatel zdravotních služeb je povinen“.

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ

Změna zákona č. 227/2009 Sb.

Čl. CXIX

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010
Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se části čtvrtá a dvacátá osmá zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ

Změna zákona č. 73/2011 Sb.

Čl. CXX

V zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ

ÚČINNOST

Čl. CXXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.