39/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění
pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Změna: 41/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů

Čl.I

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993
Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

2. § 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) znějí:

㤠2

(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením
televizních programů na celém území České republiky (dále jen „veřejná
služba v oblasti televizního vysílání“).

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou
zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a
všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů
pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské
víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní
totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a
pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských,
filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné
porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně
příslušníků národnostních nebo etnických menšin,

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických,
dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a
vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

§ 3

(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního
vysílání zejména tím, že

a) provozuje televizní vysílání dvou celoplošných televizních programů
s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České
republiky prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení,
popřípadě jiných technických prostředků,

b) zřizuje síť vlastních zpravodajů,

c) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje
regionální vysílání prostřednictvím televizních studií pro území jejich
působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí
vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti. Časový
rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů
činí alespoň 25 minut denně. U televizních studií zřízených podle § 9
odst. 8 může být přechodně stanovena menší doba takového vysílání,

d) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání
jako součásti národního kulturního bohatství,

e) podporuje českou filmovou tvorbu,

f) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,

g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou
programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,

h) poskytuje teletextové služby,

i) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými
titulky pro sluchově postižené nebo simultánním tlumočením do znakové
řeči,

j) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb.

(2) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle
zvláštního právního předpisu,^1a) vyhradí pro Českou televizi kmitočty
umožňující provozování televizního vysílání v rozsahu stanoveném v
odstavci 1 písm. a).

(3) Celoplošným televizním programem se rozumí televizní program, jehož
vysílání může přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných
podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.^1b)

1a) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

1b) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.“.

3. V § 4 odst. 1 větě první se slova „tvorby a šíření programů“
nahrazují slovem „činnosti“, ve větě druhé se slovo „devět“ nahrazuje
číslicí „15“ a ve větě třetí se slova „Česká národní rada, a to“
nahrazují slovy „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále
jen „Poslanecká sněmovna“)“.

4. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně
poznámky pod čarou č. 1c) znějí:

„(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně
organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální,
odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické
a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne
zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů
způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny.

(3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který

a) je způsobilý k právním úkonům,

b) má trvalý pobyt na území České republiky, a

c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro
tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu
nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje požadavky podle
zvláštního zákona.^1c)

1c) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

5. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odstavce 2,
a to na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna
třetina členů; mohou být zvoleni opětovně. Na místa uprázdněná z jiného
důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou voleni noví členové na
dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se
uprázdnilo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti
opětovného zvolení neplatí. V případě odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a
následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí
5 členů Rady s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím
4 roky a 5 členů Rady s funkčním obdobím 6 let.“.

6. V § 4 odst. 5 se slova „České národní radě“ nahrazují slovy
„Poslanecké sněmovně“.

7. V § 4 odst. 6 větě druhé se slova „předsednictvo České národní rady“
nahrazují slovy „Poslanecká sněmovna“.

8. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky,
poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena
Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky,
s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady České
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého
rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního
ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České
televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.“.

9. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo
v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích,
občanských iniciativách apod., ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo
působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při
výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které
působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat
obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo
by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu
rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s
výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady, ani osoba jemu
blízká,3) žádný majetkový prospěch z provozování televizního
vysílání.“.

10. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním
nebo jiném obdobném vztahu k České televizi, a to i dva roky po
ukončení členství v Radě.“.

11. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného
vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,“.

12. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do
funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,“.

13. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady
stanovené v § 5,

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo
dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost
nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,

c) nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci.

(3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své
povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna
dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo
Výroční zprávu o hospodaření České televize.“.

14. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, s výjimkou
rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele České televize
(dále jen „generální ředitel“), k němuž je zapotřebí alespoň 10 hlasů
členů Rady“.

15. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou
č. 3a) znějí:

„(3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení
Rady z celého jednání nebo z jeho části vyloučena, jsou-li projednávány
skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů.^3a) Osobu,
která narušuje veřejné jednání, může předsedající napomenout a za
opakované narušování veřejného jednání vykázat z jednacích prostor.

(4) Z jednání Rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou
skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů. Zápis z
jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8, popřípadě usnesení Rady o
vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí být nejpozději do 3 dnů ode
dne jednání Rady uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3a) Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998 Sb., o
ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.“.

16. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele
televizních studií České televize (dále jen „televizní studia“);
rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno
a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli
uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

17. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a
kontrolovat plnění rozpočtu České televize“.

18. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,“.

19. V § 8 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně
poznámky pod čarou č. 3b) zní:

„d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize,
který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního
vysílání; porušení Kodexu České televize je kvalifikováno jako porušení
pracovní kázně podle zvláštního zákona,^3b)

3b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

20. V § 8 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení
televizních studií (§ 9 odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7,“.

21. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova „týkajících se“ vkládá slovo
„generálního“.

22. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmena f) tečka nahrazuje čárkou a
doplňují se písmena g) až j), která znějí:

„g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního
vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České
televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se
programové nabídky,

h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického
rozvoje,

i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí
komise (§ 8a odst. 7),

j) určovat mzdu generálního ředitele.“.

23. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České
televize do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a
Výroční zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně
následujícího kalendářního roku. Tyto výroční zprávy musí být
nejpozději do 3 dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady
na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní
výdajové položky rozpočtu České televize.“.

24. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání
televizních pořadů.“.

25. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly
hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou účelně a
hospodárně využívány finanční prostředky a majetek České televize.
Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a
předkládat jí návrhy na jejich odstranění.

(2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou.
Členství v dozorčí komisi je veřejnou funkcí.^2)

(3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2 let, a to i
opětovně, ne však na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. Pro
zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce platí
předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce
člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.

(4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a
místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení schůzí dozorčí
komise. Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací řád.

(5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně alespoň 2 z
jejích členů, nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Jednání
dozorčí komise jsou neveřejná a předsedající je povinen pořídit z
každého jednání zápis.

(6) Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti předsedy nebo
místopředsedy a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou
hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.

(7) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.

(8) Členové dozorčí komise mohou nahlížet do všech písemností, účetních
dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích dat České
televize a mohou požadovat i písemná vysvětlení od zaměstnanců České
televize. Zaměstnanci České televize jsou povinni poskytnout členům
dozorčí komise kopie vyžádaných písemností, účetních dokladů
souvisejících s účetnictvím či záznamů České televize, jakož i
požadovaná vysvětlení.

(9) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou členové dozorčí
komise povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této povinnosti
zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení
funkce v dozorčí komisi.

(10) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé
kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne druhé měsíce po skončení
čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření České televize
je dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor hospodaření České
televize vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního
roku.“.

26. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c) zní:

㤠9

Generální ředitel

(1) Statutárním orgánem České televize je generální ředitel. V době
nepřítomnosti zastupuje generálního ředitele jím pověřený zástupce.

(2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se
zúčastňovat jejích jednání.

(3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku práce,
nestanoví-li tento zákon jinak.

(4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících
předpoklady podle § 4 odst. 3 na základě výsledků výběrového řízení na
funkční období 6 let.

(5) Pro výkon funkce generálního ředitele platí předpoklady stanovené v
§ 5 odst. 1 a 2 obdobně.

(6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména
neplní-li Česká televize opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti
televizního vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti
vyplývající ze zvláštních právních předpisů^3c) nebo nenaplňuje-li
svými programy zásady Kodexu České televize. Rada odvolá generálního
ředitele z funkce, jestliže generální ředitel poruší své povinnosti
stanovené zákonem nebo Statutem České televize anebo přestane-li
splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem.

(7) K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke zcizení,
popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje generální
ředitel předchozí souhlas Rady, jinak je právní úkon neplatný.

(8) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje a zrušuje
televizní studia s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního
studia Ostrava.

(9) V případech stanovených Statutem České televize generální ředitel
jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance České televize po projednání s
Radou.

(10) Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci 9 musí
splňovat předpoklady podle § 4 odst. 3 písm. c).

(11) Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je z funkce
odvolán, popřípadě uvolní-li se funkce generálního ředitele uplynutím
funkčního období nebo v důsledku jeho úmrtí, Rada jmenuje prozatímního
ředitele České televize (dále jen „prozatímní ředitel“), který vykonává
funkci generálního ředitele do doby jmenování nového generálního
ředitele. Nového generálního ředitele je Rada povinna jmenovat
nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce generálního
ředitele.

(12) Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce 1 až 9.

3c) Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.“.

27. V § 10 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 3d) zní:

„a) televizní poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,^3d)

3d) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve
znění zákona č. 135/1997 Sb.“.

28. V § 11 odst. 1 větě první se slovo „poslání“ nahrazuje slovem
„úkoly“ a věta druhá se zrušuje.

29. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých úkolů podle
§ 2 a 3.“.

30. V § 12 odst. 1 se slova „zejména Televizní studio Praha,“ zrušují a
slova „§ 8 odst. 1 písm. d) tohoto zákona“ se nahrazují slovy „§ 9
odst. 8“.

31. V § 12 odst. 2 větě druhé se za slovo „odpovědný“ vkládá slovo
„generálnímu“.

32. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle
§ 3 odst. 1 s výjimkou písmen a) a g).“.

33. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podíl vysílání televizních studií na celostátních vysílacích
okruzích musí činit minimálně 20 % celkového vysílacího času České
televize v měsíčním úhrnu.“.

34. V § 13 se za text „(§ 2 a 3)“ doplňuje tečka a slova „a povinnostmi
a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona.4)“ včetně poznámky
pod čarou č. 4) se zrušují.

Čl.II

Přechodná ustanovení

1. Členům Rady České televize zvoleným přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zaniká členství v Radě České televize dnem, kdy tento
zákon nabývá účinnosti. Poslanecká sněmovna zvolí nové členy Rady České
televize do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze
zvolených členů Rada České televize na svém prvním zasedání losem určí,
kteří z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.

2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 10 členů
Rady České televize je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat
generálního ředitele České televize.

3. V době od odvolání generálního ředitele České televize podle bodu 2
do jmenování nového generálního ředitele České televize Radou České
televize vykonává působnost generálního ředitele České televize
prozatímní ředitel České televize zvolený Poslaneckou sněmovnou.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Čl.III

V zákoně č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona č. 36/1993 Sb.,
zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 46/2000 Sb. a
zákona č. 121/2000 Sb., se § 9 včetně poznámky pod čarou č. 6) zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve
znění zákona č. 47/2000 Sb.

Čl.IV

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
zákona č. 47/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 32 se za slova „organizační výbor“ vkládají slova „, volební
výbor“.

2. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:

㤠46a

Volební výbor

(1) Pro účely volby členů Rady České televize (dále jen „Rada“) zřizuje
Poslanecká sněmovna volební výbor, jehož členy volí z poslanců podle
zásady poměrného zastoupení.

(2) Je-li počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a
sdruženími vyšší než je trojnásobek počtu členů Rady, kteří mají být
zvoleni, volební výbor posoudí podané návrhy a z navržených kandidátů
splňujících předpoklady podle tohoto zákona vybere pro volbu
Poslaneckou sněmovnou kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu
členů Rady, kteří mají být zvoleni. Jestliže není počet kandidátů
navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek
členů Rady, kteří mají být zvoleni, volební výbor předloží Poslanecké
sněmovně k volbě všechny navržené kandidáty splňující předpoklady podle
tohoto zákona.

(3) Podrobnosti postupu upraví Poslanecká sněmovna svým usnesením,
kterým také určí, v jakém rozsahu se pro postup podle odstavců 1 a 2
použije volební řád (příloha č. 2).“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Čl.V

V zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 159/2000 Sb., se v § 2 odst. 1 za
slova „územní samosprávy“ vkládají slova „a veřejné instituce
hospodařící s veřejnými prostředky“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena

Čl.VI

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl.VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.