61/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl.I

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a
zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1) a
upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky
práva svobodného přístupu k těmto informacím.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17.
listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „a orgány územní samosprávy“ nahrazují slovy
“ , územní samosprávné celky a jejich orgány“ a slova „hospodařící s
veřejnými prostředky“ se zrušují.

3. V § 2 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

„(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem
průmyslového vlastnictví^1a), a dalších informací, pokud zvláštní
zákon^1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně
náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a
způsobu poskytnutí informací.

1a) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o
ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a
zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o
změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění zákona č. 501/2004 Sb.

1b) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „telekomunikačního zařízení^2) (například
prostřednictvím sítě Internet)“ nahrazují slovy „sítě nebo služby
elektronických komunikací^2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) § 2 písm. h) a n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích).“.

6. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

7. V § 3 odst. 5 se slova „ve veřejné knihovně^3)“ nahrazují slovy „v
knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle
knihovního zákona^2a)“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

„2a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění zákona č. 1/2005 Sb.“.

8. V § 3 odst. 6 se slovo „údaj“ nahrazuje slovem „informace“.

9. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
odstavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech
a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Pokud je taková informace
zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu,
jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není
omezováno.

(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve
formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud
tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit
formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný
subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt
žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých
byla vytvořena.

(4) Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí
by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný
subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.

(5) Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu
záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v
elektronické podobě.“.

10. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „o
právech a povinnostech osob“.

11. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovem
„rozhodnutím“, za slovo „subjektu“ se vkládají slova „o právech a
povinnostech osob“ a slovo „název“ se nahrazuje slovem „označení“.

12. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena h) až j), která znějí:

„h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

j) adresu elektronické podatelny.“.

13. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně
poznámky pod čarou č. 2b znějí:

„(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách
zpřístupnit

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a
programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona
včetně případných návrhů licenčních smluv^2b) podle § 14a,

a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis
nebo kopii.

(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích,
poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou
informaci vyjadřující jejich obsah.

2b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
zákona č. 81/2005 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

14. V § 5 odst. 4 se za číslo „1“ vkládají slova „a 2“ a na konci
odstavce 4 se doplňují věty „V případě informací uvedených v odstavci 2
písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo,
kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní
předpis.“.

15. V § 5 odst. 5 se za slovo „registry“ vkládají slova “ , evidence,
seznamy nebo rejstříky“ a slovo „údaje“ se nahrazuje slovem
„informace“.

16. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný
subjekt tím, že je způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného
odkladu zpřístupní správci portálu veřejné správy nebo mu je předá.
Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných informací stanoví
prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

17. V § 6 odst. 1 se za slovo „žádost“ vkládají slova „o poskytnutí
informace“.

18. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky pod čarou č. 4a
zní:

㤠8a

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s
právními předpisy, upravujícími jejich ochranu^4a).

4a) Například § 11 až 16 občanského zákoníku, § 5 a 10 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.“.

19. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 4b a 4c zní:

㤠8b

Příjemci veřejných prostředků

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje^4b) o osobě, které
poskytl veřejné prostředky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných
prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče,
hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního
spoření a státní pomoci při obnově území^4c).

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto
rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý
pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

4b) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

4c) Například zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního
spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 12/2001 Sb., o státní
pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o
změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).“.

20. V § 9 odst. 1 se slova „označena za obchodní tajemství^6)“
nahrazují slovy „obchodním tajemstvím^6)“.

21. V § 9 odst. 2 se slova „prostředků státního rozpočtu, rozpočtu
územního celku nebo fondu zřízeného zákonem^7) anebo nakládání s
majetkem těchto subjektů“ nahrazují slovy „veřejných prostředků“ a
poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

22. V § 11 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

23. V § 11 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „jde o
informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která“.

24. V § 11 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

25. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva
autorského^2b).“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

26. V § 11 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

„(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění
úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti
prováděné na základě zvláštního právního předpisu^11), podle kterého se
na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je
před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt
poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho
činností.

11) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a
o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.“.

27. V § 11 odst. 4 písm. b) se na konci doplňují slova „s výjimkou
pravomocných rozsudků“.

28. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č.
13a až 13d zní:

„(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany
práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen
„právo autorské“)^2b), je-li v držení

a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto
vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů^13a),

b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy
podle školského zákona^13b) a podle zákona o vysokých školách^13c),

c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle
knihovního zákona^2a),

d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které
jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje^13d), nebo

e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou
muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není
dotčeno.

13a) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

13b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

13c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.

13d) § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).“.

29. V § 13 odst. 1 se slova „telekomunikačního zařízení“ nahrazují
slovy „sítě nebo služby elektronických komunikací“.

30. V § 13 odst. 3 se číslo „16“ nahrazuje číslem „16a“.

31. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

32. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena,
a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa
trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název,
identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se
od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická
adresa.“.

33. V § 14 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně
poznámky pod čarou č. 13e znějí:

„(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím
elektronické podatelny^13e) povinného subjektu, pokud ji povinný
subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna,
postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a
adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána
podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

13e) § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve
znění zákona č. 440/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

34. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „obsah žádosti“
nahrazují slovem „žádost“ a vkládá se nové písmeno a), které zní:

„a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu
vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a
nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby
žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího
doručení, žádost odloží,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

35. V § 14 odst. 5 písm. b) se za slova „30 dnů“ vkládají slova „ode
dne doručení výzvy“.

36. V § 14 odst. 5 písm. c) se slovo „tří“ nahrazuje číslem „7“ a za
slovo „dnů“ se vkládají slova „ode dne doručení žádosti“.

37. V § 14 odst. 5 písmeno d) zní:

„d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí
ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne
jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této
lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.“.

38. V § 14 odst. 7 se slova „je možno“ nahrazují slovy „podle odstavce
5 písm. d) může povinný subjekt“.

39. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování
informací

(1) Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva
autorského^2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy
a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný
subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech
neupravených tímto zákonem podle autorského zákona^2b).

(2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle
§ 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva
mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva
autorského na povinný subjekt převedl.

(3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě
(dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace
žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako
nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.

(4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li
výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a
je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní
licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů,
na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.

(5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor
licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní
žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.

(6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací
podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.“.

40. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o
odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s
výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství
podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského
podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno,
kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává
majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato
osoba povinnému subjektu známa.“.

41. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat
odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem
nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení
odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15
pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu
nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle
zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro
odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud
zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

42. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

㤠16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen
„stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14
odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční
nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku
žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s
výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s
poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně
a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný
záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem
nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v
této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou
informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o
odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm.
a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být
delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost
vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm.
d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči
orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být
delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu,
zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace
územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla
předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému
subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze
odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se
odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178
odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto
zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může
ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.“.

43. V § 17 odst. 1 se slova „vyhledáváním informací,“ zrušují a
doplňuje se věta „Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací.“.

44. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat
úhradu nákladů.

(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace
požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady
žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na
základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným
subjektem vyčíslena.“.

45. V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost
podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením
požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po
dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty
druhé neběží.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

46. V § 18 odst. 1 se v písmenu a) za slovo „informace“ doplňují slova
„a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti“.

47. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení“.

48. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,“.

49. V § 18 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

50. V § 18 odst. 2 se slova “ , údaje podle odstavce 1 písm. a) až e)
začleňuje“ nahrazují slovy „obsahující informace o jeho činnosti,
začleňuje údaje podle odstavce 1“.

51. V § 20 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle
tohoto zákona

a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) pro odvolací řízení a

c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

ustanovení správního řádu^17); dále se při postupu podle tohoto zákona
použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti
správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení §
178; v ostatním se správní řád nepoužije.

17) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

52. V § 20 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit,
rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti ten, kdo stojí v
čele povinného subjektu.

(6) Informace, které se týkají přenesené působnosti územního
samosprávného celku, poskytují orgány územního samosprávného celku v
přenesené působnosti.“.

53. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se
odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Vláda stanoví nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací.

(3) Ministerstvo informatiky stanoví vyhláškou

a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5
odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),

c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací
podle § 5 odst. 6.“.

Čl.II

Přechodná ustanovení

1. Pro vyřízení žádostí, které povinný subjekt obdržel přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

2. Licenční nebo podlicenční smlouvy, jimiž byla poskytnuta výhradní
licence týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které byly
uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají účinnosti
uplynutím sjednané doby, nejdéle však 31. prosince 2008.

Čl.III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá
ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna autorského zákona

Čl.IV

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
zákona č. 81/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odst. 1 větě první se za slovo „nevýhradní“ vkládají slova “
, nestanoví-li zvláštní právní předpis^4a) jinak“.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

„4a) § 14a odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.“.

2. V § 94 se slova „§ 3 písm. a),“ zrušují.

3. V § 94 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení § 3 písm. a) platí přiměřeně i pro pořizovatele
databáze, která je součástí právního předpisu.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o obcích

Čl.V

V § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění zákona č. 313/2002 Sb., se na konci písmene b) středník nahrazuje
tečkou a písmeno c) se včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl.VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Sobotka v. r.