800px-Jaroměř_Základní_skola_Na_ostrově

Poslední zasedání se uskutečnilo v aule ve škole

Týden potom, co naše místní koaliční radniční parta odmítla můj návrh OOVV-0011-2014-ZM na zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstev s přehršlí argumentů proč to nejde, tak zastupitelé v Trutnově  takové zveřejňování schválili viz. http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/trutnovska-radnice-se-dale-otevira-verejnosti, podobně jednali i zastupitelé v řadě dalších měst, např. ve Šlapanicích. Naše radniční koalice ale chce věci před veřejností asi tajit a úředníci se kroutí jak červíčci z trochy práce navíc. Ale čtenář se může také podívat, jak v Trutnově jsou obsažná a vypovídající i usnesení z Rady viz. http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/usneseni-rm . To v Jaroměři se ze zveřejňovaných usnesení Rady občan tak dozví akorát „starou belu“.  Co jinde jde, to v Jaroměři nejde. Asi někdo ustrnul myšlením hluboko před listopadem.

Snaha naší radniční koalice absolutisticky ovládat rozpravu věcí veřejných v Zastupitelstvu je viditelná i z Jednacího řádu Zastupitelstva. Tam si koalice vložila a odsouhlasila např. v článku 9.

Omezující opatření při rozpravě

ZM může veřejným hlasováním přijmout v průběhu rozpravy následující omezující opatření:

a) žádný člen ZM nemůže v téže věci mluvit v rozpravě více než dvakrát,

b) doba diskusního příspěvku se omezuje na tři minuty, u předkladatele návrhu na pět minut,

c) dodržování výše uvedených časových limitů sleduje tajemnice MěÚ,

d) diskutující může požádat ZM o prodloužení limitu, ZM o této žádosti rozhodne neprodleně veřejným hlasováním.“

a v článku 15.

Pořádková opatření

a) Nikdo nesmí rušit jednání ZM, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně, v krajním případě i za pomoci strážníka městské policie.

b) Nemluví-li řečník  k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.“.

No, to je asi určené především k umlčení opozičních zastupitelů, kteří by chtěli třeba podrobněji projednat předkládané materiály. Takové omezování u zvláště složitých a rozsáhlých materiálů finančního, majetkového a technického charakteru, kde je potřebné před hlasováním objasnit i skryté detaily, je protiprávní omezování výkonu funkce zastupitele. Možná se i dočkám, že mne nebo JUDr. I Rudoleckou bude v železech z jednání vyvádět po zuby ozbrojená Městská policie, protože jsme chtěli projednávat komunální záležitosti a ne být jen hlasujícími roboty schvalujícími předložené radniční návrhy. Je to hanba, kam až to v Jaroměři došlo. Prostě asi někteří lidé  uvažují podle rčení „Jaroměř si rozvracet nedáme!“.

Na konci zasedání zastupitelů 25. 11. 2014 jsem veřejně předložil písemný požadavek podepsaný šesti přítomnými zastupiteli, aby na III. veřejném zasedání Zastupitelstva 22. 12. 2014 byly zařazeny následující body programu:

1. Písemná zpráva o současném stavu jednání a přípravy realizace využití bývalé vojenské nemocnice a „čtvercových kasáren“ v Josefově pro věznici.

2. Projednání kruhové křižovatky u obchodního centra Labe s vyhodnocením současného stavu.

3. Zpráva o postupu řešení možnosti zlepšení bezpečnosti dopravy na křížení silnice I. tř. Na Cihelnách se silnicemi Národní a Velichovská.

4. Zpráva o personálním obsazení dozorčích rad městských s. r. o. a zástupců města v a. s. Krematorium s uvedením dosaženého vzdělání těchto osob a jejich odborných předpokladů pro výkon funkce.

5. Zpráva o jmenovitém obsazení odborných komisí Rady města.

Starostovi Ing. Klepsovi bylo hned jasné, že materiál odmítá, protože ho nepodepsalo sedm, ale jen šest zastupitelů. Ale to se ve svém nadšení hluboce zmýlil. K předložení požadavku na zveřejnění a projednání takové problematiky žádné omezení není. Ale asi s pomocí svoji radniční koaliční party bude bránit, aby se tato problematika dostala na program jednání. Vždyť v Jaroměři je normální nic nezveřejňovat!

Ing. Otto Salač, CSc.
zastupitel

Jaroměř si rozvracet nedáme!

Napsat komentář