NFOS

V dubnovém Zpravodaji č. 8/2014 na str. 3 uvedl pan starosta ve svých „sebraných spisech“, že město bude žádat z Norských fondů dotaci na oživení areálu Retranchment № XVIII v Josefově. Mohlo jít o dotaci až do výše 29 mil. Kč. Na jednání Zastupitelstva 3. června však starosta navrhl usnesení „ZM bere na vědomí informaci o nepodání žádosti o finanční prostředky z Norských fondů v souvislosti s opravou hradebních zdí v areálu Retranchment XVIII“.  Usnesení bylo pod č. 0213-07-2014-ST-ZM schváleno.
Údajně bylo příčinou nepodání žádosti, jak řekl pan starosta Ing. Klepsa, nenalezení odpovídajícího partnerského města v Norsku. Asi to je pravda, ale stejně by asi byl i tak problém s podáním žádosti. Součástí žádosti o dotaci z Norských fondů je i povinné vyplnění a podepsání přílohy, tzv. „Čestného prohlášení žadatele“ – viz. příloha foto – (http://www.norskefondy.cz/). Ve třetím bodě prohlášení se doslova potvrzuje: „proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku“.  V tom by asi mohla být potíž, neb statutárním orgánem města je Zastupitelstvo a v současné době není stále pravomocně uzavřeno trestní řízení za prodej Restaurace Kino proti deseti současným zastupitelům včetně starosty a místostarosty – viz. http://nachodsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zastupitele-u-soudu-seznam-investic-se-nam-nezdal-20140606.html  .
 

Ing. Otto Salač, CSc.

 

Nesplněné sliby

Napsat komentář