Listina základních práv a svobod

Čl.17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), ve znění ratifikovaných protokolů (vyhlášená sdělením č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších sdělení)
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) (vyhlášen vyhláškou č. 120/1976 Sb.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Napsat komentář