S ohledem na komunální volby se městský rozpočet pro rok 2015 začal projednávat poměrně pozdě. První neveřejné setkání zastupitelů bylo k této problematice 9. prosince, rozpočet se veřejně schvaloval až „na poslední chvíli“, na zasedání zastupitelů 22. prosince. Již od 9. prosince jsem měl k předloženému návrhu rozpočtu vážné výhrady. Přesto jsem jej chtěl podpořit, jak jsem napsal ve Zpravodaji č. 21/2014 na str. 10. Konkrétní svoje námitky k rozpočtu jsem chtěl kompenzovat předložením návrhu usnesení zastupitelům. To by ukládalo Finančnímu výboru v průběhu roku 2015 navrhnout v rozpočtové skladbě,  schválené 22. prosince, úspory ve výdajích ve výši minimálně 0,5 mil. Kč a navrhnout zvýšení příjmů města taktéž o minimálně 0,5 mil. Kč.  Tím by se získal navíc alespoň 1 milion korun na tolik potřebné investice ve městě. Jednalo by se zhruba o 0,5% rozpočtovaných financí. Bohužel zastupitelé 22. prosince odmítli tento můj návrh hlasováním 4/11/6 (pro/proti/zdržel se). Celkem se tomu nedivím, protože radniční koalice nechce slyšet žádné rady. To se už ukázalo na II. zasedání Zastupitelstva 25. listopadu, kdy se volili členové Finančního výboru zastupitelstva. Byl jsem JUDr. I. Rudoleckou navržen za řadového člena tohoto výboru. Radniční koaliční parta zabránila moji práci zadarmo v tomto výboru hlasováním 5/9/7. Co k tomu dodat? Snad jen parafrázi starého pořekadla „hloupý ten, kdo nabízí práci zadarmo, ale hloupější ten, kdo ji odmítá“.  Na konkrétní složení finančních odborníků města, zvolených do Finančního výboru zastupitelstva, se lze podívat zde:

http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=2&iSub=46&iClanek=1201

Za hlavní nedostatek schváleného rozpočtu města pro rok 2015 považuji minimální snahu šetřit.  V tomto rozpočtu je NULOVÁ rozpočtová rezerva a žádný nerozdělený zůstatek. Příjmová část rozpočtu počítá s 203,735 mil. Kč a výdajová část je ve stejné výši. Opticky je to vyrovnaný rozpočet, ale fakticky tam není ani 1 koruna na nové investice  roce 2015. Město je neuvěřitelně zchátralé a nutné investiční akce lze sečíst na mnoho desítek miliónů korun. Doufám jen, že vedoucí Finančního a plánovacího odboru MěÚ dodrží svůj slib a na lednové zasedání zastupitelů předloží další nové příjmy města (nikoliv převody nedočerpaných rozestavěných investic) a to ALESPOŇ ve výši 10 mil. Kč. I to bude zoufale málo pro desítky potřebných oprav a rekonstrukcí ve městě.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 je z mého pohledu mnoho zbytečných vysokých výdajů. Například opět částka 0,5 mil. Kč na akci Forte Cultura, která však v roce 2014 skončila. Tohle je údajně znovu stejná částka na tzv. „udržitelnost“ projektu. Přitom přínos této akce za rok 2014 jsem v „hmatatelné“  verzi v Josefově neviděl. Pevnost, organizační složka města (chodby, vojenské muzeum…) přitom „spolkne“ dalších 3,4 mil. Kč a výnosy budou jen 1,4 mil. Kč. Obdobně v červených číslech bude i hospodaření sportovních zařízení města (zimní i plavecký stadion a ASVAJ), kdy roční ztráta každého jednoho zařízení osciluje kolem 2 mil. korun. Další obrovské prostředky jdou jako dotace sportovním organizacím. Schváleno je 7 mil. Kč (přitom požadavek byl na neuvěřitelných 18,7 milionů). Rozhodně nemám žádné námitky k dotacím pro sport dětí a mládeže, ale u dospělých to je silně diskutabilní platit jejich zájmové sporty. Vůbec se mi nelíbí částka 4 mil. korun, která se platí soukromé firmě za zajišťování veřejného osvětlení. Můj názor, že to je pro město nevýhodné dokonce podpořil i nový místostarosta.  Technické služby města nás stojí 18,59 mil. Kč, Městská policie 11,5 mil. Kč, atd.  Takhle bych mohl pokračovat s rozborem schváleného rozpočtu dále a dále.

Takže shrnuto a podtrženo, když zastupitelé odmítli ve světle těchto skutečností můj návrh na šetření a na zvýšení příjmů rozpočtu, tak jsem považoval za naprosto vyloučené hlasovat pro jeho schválení. Rovněž i JUDr. I. Rudolecká pro rozpočet nehlasovala. Pokud se takové myšlení ostatních zastupitelů nezmění, bude Jaroměř stále zchátralé a zanedbané město.

Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015

Napsat komentář