P4060024

Další obrázky

Ad Tyršův most

Tyršův most u náměstí ČSA byl postaven v letech 1931-1932. Je to významná kulturní stavební památka, zapsaná již 3. 5. 1958 s rejstříkovým číslem 26984/6-4668. Vlastní stavba je ve stylu funkcionalistické moderny s velmi cennými architektonickými prvky, zvláště v podobě klenby, zábradlí a jeho sloupků. K mostu patří nedílné příslušenství v nábřežních prvcích zábradlí pod poštou a na protější straně směrem k Penny. Zábradlí obsahuje tzv. kovové lunety, které se objevují i v některých architektonických řešeních Josefa Gočára, což ovšem neprokazuje, že je autorem projektu mostu.
Ve čtvrtek 27. března 2014 projednávalo Zastupitelstvo Jaroměře špatný stav Tyršova mostu v Jaroměři a způsob jeho opravy. Účasten byl i pan Ing. Pavel Hrůza, který byl městem vybrán za projektanta oprav. Byl jsem velmi nemile překvapen, že město neuvažuje
o generální opravě této zchátralé kulturní památky, ale pouze o sanačních pracích, jen na prosakujících místech rozpadající se klenby. Přitom město jako vlastník této kulturní památky je dle zákona o státní památkové péči povinno dle §9. tohoto zákona dbát o jeho údržbu a také dle §11., odst. 2. tohoto zákona zabránit jeho poškozování. Tady je v příkrém rozporu s touto povinností po desetiletí prováděné mohutné solení sněhu na chodnících mostu s prosakující solankou do jeho mostní konstrukce. V tom je i primární příčina devastace mostu, včetně rozpadajících se pat sloupků zábradlí a chodníků. Je evidentní, že vedení města raději vynaloží 12 mil. Kč na v současnosti absolutně nepotřebnou pasáž v domě čp. 49, než na potřebnou generální opravu kulturní památky Tyršova mostu a jeho příslušenství. Říkám si s určitou nadsázkou, že snad oni nemají rádi mosty. „Péče“ o most Komenského nejprve vedla k uzavření jeho lávek a posléze k jeho zhroucení. S kovovým mostem pod Josefovem zase „cloumá rez“ a Tyršův most je v žalostném stavu.
Při jednání zastupitelstva bylo pro mne překvapením, že při mém vystoupení s pádnými argumenty o nutnosti úplné generální opravy této zchátralé a městu patřící významné kulturní památky, tak pan Ing. Mikulka, jeho nadřízená paní Bc. Hrubá (vedoucí odboru majetku města) a pan projektant Ing. Hrůza za svého družného hovoru ostentativně nevěnovali pozornost přednášeným faktům a otázkám týkajících opravy mostu. Svoje dotazy jsem musel dokonce klást několikráte, odpovědí mi vždy bylo ze strany projektanta, že má od města objednanou pouze sanaci dílčích částí klenby, nikoliv celkovou opravu mostu a jeho příslušenství. To by údajně stálo „podstatně více“. Takže na v současnosti absolutně nepotřebnou pasáž v čp. 49 město mrhá miliony korun, na druhé straně nejsou peníze na pořádnou opravu pro město nesmírně důležitý komunikační bod k zajištění dopravy na náměstí ČSA. Vedení města i pan projektant by si však měli být vědomi, že oprava kulturní památky podléhá zákonnému postupu dle zákona o státní památkové péči v §14. a také vyhlášce č. 420/2008 v §9. Tyto ustanovení v obecném hledisku definují i provádění oprav kulturních památek s cílem zabránit jejich poškození při opravách a zachovat je v původní projektované a postavené podobě i pro budoucnost. Každé nedodržování jakéhokoliv zákona je vždy po právu sankcionováno.

Ing. Otto Salač, CSc.
Tyršův most

Napsat komentář