1204945_9b54194c

Foto: © Copyright Roger Morris and licensed for reuse under this Creative Commons Licence

Jak jsem již dříve zveřejnil, předložil jsem na jednání zastupitelů Jaroměře 25. 11. 2014 dva materiály k vyšší transparentnosti jednání. Předně to byl návrh na snížení dolní hranice povinně uveřejňovaných veřejných zakázek. Zatím jsou zveřejňovány pouze zakázky nad půl miliónu korun. Řada měst a obcí v současnosti zveřejňuje skoro všechny svoje veřejné zakázky, viz. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/seznam-zadavatelu/. V Jaroměři byl samozřejmě tento návrh nadpoloviční většinou zastupitelů „smeten“ ze stolu. Údajně by to bylo pro MěÚ „strašně“ pracné. O přestávce jednání mi místostarosta J. Kubina navrhl „kompromis“ a to snížit hranici zveřejňovaných zakázek nad 250 tis. Kč. Při vlastním jednání tento svůj návrh zapomenul a hlasoval poslušně se starostou za úplné zamítnutí mého návrhu.  Dalším argumentem k zamítnutí bylo tvrzení, že v Jaroměři na MěÚ platí Právní předpis č. 8, neboli „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. Ale praxe ukazuje, že až velmi často se uděluje výjimka z této směrnice a zakázka se zadává přímo vybranému zhotoviteli. K tomu není co dodat.

Druhým materiálem, který jsem předložil ke schválení bylo „Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstev“ očištěných od chráněných údajů na webu města před vlastním jednáním zastupitelů. Opět byl i tento materiál zamítnut, protože by to bylo pro úředníky města strašně zodpovědné a pracné. Přitom v jiných městech to již mnoho let bez problému existuje, viz. třeba město Kuřim, které má ve svém jednacím řádu zastupitelstva uvedeno „Materiály předkládané členům zastupitelstva města jsou v den odesláni vystaveny na internetových stránkách městského úřadu a v jednom výtisku předány do městské knihovny“. Domnívám se, že však asi hlavním důvodem radniční koalice v Jaroměři (Volba pro město + ANO + KSČM + ČSSD) je utajovat a nezveřejňovat. A tak volební sliby Otevřená radnice u ANO, nebo zpřístupníme informace z orgánů města u ČSSD a Slibujeme, že naše práce v zastupitelstvu bude i nadále otevřená a zodpovědná u KSČM jsou pouhé volební lži k ohlupování voličů. Co by také lidé mohli od těchto stran očekávat!

Důkazem, že zveřejňování materiálů je veledůležité, je např. materiál, který ve zveřejněné pozvánce na jednání zastupitelů byl označen OMM-102-2014-ZM „Odprodej pozemku parc. č. 2978 s č.p. 84 a části pozemku parc. č. 2976/1 v k. ú. Jaroměř“. Nevíte o co jde? No, to je divné, protože náš starosta Ing. Klepsa tvrdil, že netřeba více zveřejňovat k jednání, neb z pozvánek je jasné o co jde! Takže k uvedenému materiálu, který měli zastupitelé schválit.V tomto materiálu nebyly vůbec uvedeny plochy v m2 jednotlivých parcel a objektu! Předně měl být schválen záměr prodeje domu č. p. 84 na Velichovské ulici s parcelou 418 m2 formou dražby za vyvolávací cenu 1 413 200 Kč (dům má nová okna, dveře, opravený komín, obytná plocha 196 m2, …). Zároveň měl být také schválen záměr současného prodeje formou dražby i parcely č. 2976/3 o výměře 2 718 m2 za vyvolávací cenu 14 000 Kč! To je 5,15 Kč/m2! I když v úvodu každého projednávaného materiálu pro zastupitele je doslova uvedeno „ …tento materiál je zpracován v souladu s platnými zákony a dalšími vnitřními právními předpisy, není zkreslen a nejsou zamlčeny okolnosti, které mají spojitost s předkládaným materiálem a mohou ovlivnit výsledek rozhodování … „ v uvedeném materiálu NEBYLO uvedeno, že parcela č. 2976/3 je ochranné pásmo vodního zdroje, tedy jedné z hlavních studní zásobujících obyvatele města pitnou vodou!  Když jsem toto svoje zjištění uvedl na jednání zastupitelů, tak nastalo na chvíli mrtvolné ticho a zmatené pohledy zastupitelů „co to ten Salač zase vyšťoural“. Posléze se však z diskuze ukázalo, že úředníci i radní o ochranném pásmu věděli. Tak se narychlo materiál stáhl z projednávání. Co si o tom myslet? Stačila malá nepozornost a předložený materiál by byl schválen. Přitom mazaný a právních kliček znalý kupec s dobrým právníkem by díky skulině v zákoně dokázal asi zbavit parcelu 2976/3 statutu ochranného pásma vodního zdroje. Potom by mohla stoupnout cena na této krásné a lukrativní parcele z 5,15 Kč/m2 klidně třeba na 650 Kč/m2. To je dobrý „vejvar“, co?

A tak se nedivte, že když jdu v Jaroměři po náměstí, tak se dívám, zda-li jdou na radnici hodiny. Mám totiž pocit, že v Jaroměři se zastavil čas v minulém století!

 Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

V Jaroměři se zastavil čas

Napsat komentář